[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000918
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหยอดและกวนผสมน้ำกรดสำหรับผลิตยางก้อนถ้วยบนต้นยางพารา
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นาย ศิวกร แก้วรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 20)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน