[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000922
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชาสู่มาตรฐาน: กลุ่มผ้าไหมและเครื่องจักรสานจากกก บ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นาย รวัฒน์ มันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
2. นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. นาง อรนงค์ บุเกตุ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน