[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000923
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นาย อนุชา วิลัยแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. นางสาว ญาณินท์ ทองมาก (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. นางสาว จิราวดี กำยาน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
5. นาย พลสยาม สุนทรสนิม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
6. นาย ชิต จุลราช (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน