[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000924
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:กรณีการวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
2. นาย ชินเชิง แก้วก่า (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
5. นางสาว นริศรา ธรรมรักษา (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
6. นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน