[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000926
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นาย วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน