[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000942
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
กระบวนการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The Process of desinging clothes from inspiration in the arts and culture of Loei Province
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 90)
2. นาย วิระ อิสโร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน