[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000943
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนานาโนไลโปโซมจากไขมันของเมล็ดยางพาราและผลโทงเทงเพื่อห่อหุ้มสารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The development of nano-liposomes from lipid of rubber seed fruit and lipid of physalis minima fruit for bioactive compound encapsulated
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบาวดี พุทธานุ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
4. นาง นิรมล ศรีชนะ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน