[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000945
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาโดยใช้กิจกรรมกลุ่มวาดภาพจิตรกรรมไทยฝาผนัง:กรณีศึกษาเจดีย์บ้านวังผา อ.ปากชม จ.เลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The Development of desirable characterisitcs in public consciousness of Art Education students By Using Thai mural Paintint group activites:case study fo Ban Wang Pha Pagoda, Pak Chom District, Loei Province.
นักวิจัย
1. นางสาว อัจฉรา หนูใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. จุลดิษฐ อุปฮาติ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
3. ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
4. อาจารย์ ไกรฤกษ์ แสวงผล (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน