[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000954
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
บทบาทของเมืองนครสวรรค์ในประวัติศาสตร์สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The Role of Muang Nakhon Sawan in the History of Sukhothai and Ayutthaya
นักวิจัย
1. นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 90)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ คชโคตร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน