[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000958
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกและโลหะหนักในปลานิลที่เพาะเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ดร. ภัทรานุช ผงสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 90)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน