[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000959
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาหุ่นยนต์ Telepresence สำหรับการสอนทางไกล
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 30)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน