[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000961
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ผลของน้ำมันรำเดือยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน