[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000981
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. นางสาว สุไพลิน พิชัย (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 25)
3. นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 25)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน