[รายละเอียด] การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอผลงาน คะแนน วันที่นำเสนอ
1 2561
ชื่อผลงาน การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ในไส้กรอกอีสานหมูที่วางจำหน่ายในตลาดนัด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประทัยทิพย์ รักญาติ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
2 2561
ชื่อผลงาน การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
3 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธ์ทิพา คนฉลาด และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
4 2561
ชื่อผลงาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
5 2561
ชื่อผลงาน พิเพอรีนและสติกมาสเตอรอลจากลำต้นสะค้าน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ธนาธิป รักศิลป์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
6 2561
ชื่อผลงาน การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมโดยชุมชนบ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/02/2562
7 2561
ชื่อผลงาน แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งมะขามหวานในจังหวัดเลย ประเทศไทย (p.388-403)
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
ชยพัทย์ ภูสำเภา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 18/01/2562
8 2561
ชื่อผลงาน แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งมะขามหวานในจังหวัดเลย ประเทศไทย (p.388-403)
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
จักรพรรณ์ ผิวสะอาด และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 18/01/2562
9 2561
ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 3
มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 06/12/2561
10 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (p.513-527)
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 26/09/2561
11 2561
ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (p.499-512)
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/09/2561
12 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบไร้สายด้วยท่าทางบนใบหน้า (p.484-498)
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 24/09/2561
13 2561
ชื่อผลงาน การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบแคปซูล (p.473-478)
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 01/12/2561
14 2561
ชื่อผลงาน การใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบน้ำวนผ่านราก
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 01/12/2561
15 2561
ชื่อผลงาน ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นและผักพื้นบ้านในชุดสำรับ/ตำรับอาหาร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (p.142-148)
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
สุชาดา พรหมโคตร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 01/12/2561
16 2561
ชื่อผลงาน ชนิดและปริมาณเบสพิวรีนในผักพื้นบ้าน 20 ชนิด p.187-190
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สุวัชชัย มิสุนา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 30/08/2561
17 2561
ชื่อผลงาน ความเร็วลมในหอคอยแสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่และความสูงต่างกัน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
เสฐียรพงษ์ ยาใจ และคณะ
0.2 07/09/2561
18 2561
ชื่อผลงาน การผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ชนิดรวมรังสีแบบ 3 มิติ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
ชัยวุฒิ สุตานภลักษณ์ และคณะ
0.2 07/09/2561
19 2561
ชื่อผลงาน การศึกษาสมรรถนะของหอคอยแสงอาทิตย์ที่ใช้ชนิดวัสดุและความสูงต่างกัน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
จิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว และคณะ
0.2 07/09/2561
20 2561
ชื่อผลงาน การปรับอากาศในห้องพักด้วยน้ำเย็นระบบปิด
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
เครือฟ้า จันดาวงษ์ และคณะ
0.2 07/09/2561
21 2561
ชื่อผลงาน ความคิดเห็นของเยาวชนลุ่มน้ำโขงต่อบทบาทของพลเมืองไทย กรณีศึกษาเยาวชนจังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการเมืองการปกครอง
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
22 2561
ชื่อผลงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารประชากรศาสตร์
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
23 2561
ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านนาบอนหมู่ที่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
สุทัต หนูมาก และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.8 00/00/0000
24 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยพืชสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
กานต์ธิดา แก้วอาษา และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.8 00/00/0000
25 2561
ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสว่างธรรมวิเศษ ตำบลบ้านน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
จักรพันธ์ จันท์หอม และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.8 00/00/0000
26 2561
ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.8 00/00/0000
27 2561
ชื่อผลงาน ชุมชนโบราณบ้านลำภูกับประวัติศาสตร์เมืองหนองบัวลำภู
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล
ธีรวัฒน์ แสนคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
28 2561
ชื่อผลงาน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วีระยุทธ สุโขยะชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
29 2561
ชื่อผลงาน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เยาวพา กองเกตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
30 2561
ชื่อผลงาน กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพในชุมชนจังหวัดเลย (หน้า 1-27)
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
31 2561
ชื่อผลงาน การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน กรณีศึกษา บ้านโพนไทร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 00/00/0000
32 2561
ชื่อผลงาน กฏหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเสียภาษีสุนัข
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มาณพ ประวาลลัญฉกร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
33 2561
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กรณีผักออร์แกนิค
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
พรกมล ระหาญนอก และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 01/12/2561
34 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่กระติบข้าวของผู้สูงอายุบ้านน้ำแคมจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/01/2562
35 2561
ชื่อผลงาน พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 นครน่าน นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก
สาคร พรหมโคตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 15/05/2562
36 2561
ชื่อผลงาน ประชาธิปไตยมิติบทบาทภาคประชาสังคมที่มีต่อยุคไทยแลน 4.0
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
37 2561
ชื่อผลงาน ข้อกังวลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดวงพร บุญเลี้ยง และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
38 2561
ชื่อผลงาน ความแตกต่างระหว่างการเพิกถอนการฉ้อฉลกับการโอนทรัพย์สินที่เป็นโมฆะ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ยุพดี ผ่องศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
39 2561
ชื่อผลงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
40 2561
ชื่อผลงาน รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
41 2561
ชื่อผลงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธะรรมในพระสุตตันปิฎก (หน้า 91-104)
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
42 2561
ชื่อผลงาน สถานการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมธาคุณ พฤกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 00/00/0000
43 2561
ชื่อผลงาน The participation Herb garden development on ubiquitous learning of plan genetic conservation under the initiation of her royal highness princess maha chakri sirindhorn of loei rajabhat university's students
แหล่งตีพิมพ์ : the 80th anniversary of suan sunadha rajabhat university internaitonal conference on innovation, smart culture and well-being
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 08/11/2561
44 2561
ชื่อผลงาน The Process of Desing Inforgraphic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
สุวารีย์ ศรีปูณะ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.4 13/06/2562
45 2561
ชื่อผลงาน The Process of Desing Inforgraphic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei
แหล่งตีพิมพ์ : 14th International Conferene and Social Science (IC-HUSO) 2019
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 22/11/2561
46 2561
ชื่อผลงาน English Speaking Development Based on Constructivism Theory for Students Grade 3 of Ban Non Phu Thong School, Ta-changkhlong Village, Phakhaw District, Loei Province
แหล่งตีพิมพ์ : 14th International Conferene and Social Science (IC-HUSO) 2018
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 22/11/2561
47 2561
ชื่อผลงาน The Students Public Administration Program Satisfaction of Educational Services Rajabhat Loei University
แหล่งตีพิมพ์ : the 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 03/12/2561
48 2561
ชื่อผลงาน Guidelines for Improving Healthy Community Applying the Sufficiency Economy Principles in Srisomgrak Tambon Administration Organization in Loei
แหล่งตีพิมพ์ : the 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference
เสาวภา สุขประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 03/12/2561
49 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธของชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 27/06/2562
50 2561
ชื่อผลงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไฟป่าในเขตต้นน้ำภูจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
51 2561
ชื่อผลงาน การใช้เวลาว่างกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
52 2561
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเหือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
53 2561
ชื่อผลงาน ทุนทางสังคมกับจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย -ลาว จังหวัดเลย: ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุ่มแม่น้ำเหือง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
54 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกล้วยสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูลำดวน บ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ. เลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วิชญ์ มะลิต้น และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
55 2561
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อารีย์ ลำมะยศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
56 2561
ชื่อผลงาน การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา 0001103
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ปัทมา ปัญญาใส และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
57 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้นิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
58 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นิตติยา ไชยพิเดช และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
59 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ศิลาพร โสมทอง และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
60 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ธนัญญา พันธ์ชัย และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
61 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อัจฉรา ศรีเสน และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562