[รายละเอียด] การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอผลงาน คะแนน วันที่นำเสนอ
1 2561
ชื่อผลงาน ผลของโบกาฉิจากมูลนกกระทาและไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของผักโขมแดง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วันวิสา ก้องเมือง และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
2 2561
ชื่อผลงาน ผลของวัสดุปลูกจากใบจามจุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นพันธุ์เพรตตี้ สวอลโล 279 ภายใต้สภาพโรงเรือน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ชาตรี บำรุงชัย และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
3 2561
ชื่อผลงาน ผลของน้ำหมักชีวภาพผักชายา (Cnidoscolus aconitifolius) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักตั้งโอ๋
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
เกียรติศักดิ์ หลักจันทร์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
4 2561
ชื่อผลงาน ผลของการใช้จอกเป็นวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าฮ่องกง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วิจิตรา วัฒนะ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
5 2561
ชื่อผลงาน ผลของวัสดุปลูกจอกแห้งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ลูกผสม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
อนุชธิดา จันทะรี และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
6 2561
ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จิตราภา คนฉลาด และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
7 2561
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชันของเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 20/04/2562
8 2561
ชื่อผลงาน ระบบฐานข้อมูลฉลากโภชนาการของอาหารในร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ณัฐตรา ไฟรถแสง และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
9 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย p.1088-1099
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 09/01/2562
10 2561
ชื่อผลงาน การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์. p1068-1078
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 09/01/2562
11 2561
ชื่อผลงาน ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. p.226-236
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
สุชาดา พรหมโคตร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 09/01/2562
12 2561
ชื่อผลงาน ผีปุ้งเต้า : พัฒนาการจากความเชื่อท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
13 2561
ชื่อผลงาน ปริมาณวิตามินบีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วรรณพร โพธิ์ชัยศรี และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
14 2561
ชื่อผลงาน ศึกษากระบวนการผลิตกาแฟสดต่อความคงตัวของปริมาณคาเฟอีนและฟีนอลิกรวม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
รัตนาภรณ์ วงศ์ประโคน และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
15 2561
ชื่อผลงาน ผลของระยะเวลาในการชงชาที่มีต่อสารประกอบฟีนอลิกรวมและคาเฟอีนในชาสำเร็จรูป
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ดารณี สาลี และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
16 2561
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์หาธาตุเหล็กในข้าวหางปลาไหลแดงด้วยวิธีการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิค โดยอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรเมตรี
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
นิรชา นามแก้ว และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
17 2561
ชื่อผลงาน ผลของแป้งปรับแต่งโครงสร้างเบลนด์ยางธรรมชาติต่อสมบัติของไฮโดรเจล
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ภัทรานุช ผงสุข และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 20/04/2562
18 2561
ชื่อผลงาน สเตอรอยด์จากส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนในกิ่งสะทอนวัว
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ณัฐวรรณ สมอนา และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
19 2561
ชื่อผลงาน การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียที่กระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
กรวิชณ์ โยธวงษ์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
20 2561
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในเห็ดพื้นบ้านในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
นิรมล ศรีชนะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 20/04/2562
21 2561
ชื่อผลงาน การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระบก โดยใช้ซิงค์คลอไรด์เป็นตัวกระตุ้น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
22 2561
ชื่อผลงาน การดูดซับสีย้อมโดยใช้เปลือกถั่วดาวอินคา Dye Adsorption by using Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) Shell. P. 1353 - 1358
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
ฐิตินันท์ ธรรมโสม และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 06/12/2561
23 2561
ชื่อผลงาน การฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวและการชักนำให้เกิดต้นจากโซมของไพลในหลอดทดลอง p.1393-1398
แหล่งตีพิมพ์ : ตีพิมพ์วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 49 (2562) ฉบับพิเศษ 3 งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20
รัตนา ขามฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 28/01/2562
24 2561
ชื่อผลงาน การชักนำให้เกิดยอดและรากองกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ p.154-159
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
รัตนา ขามฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 01/08/2561
25 2561
ชื่อผลงาน การคัดแยกเชื้อ Staphylococcus aureus จากแป้นพิมพ์และ เมาส์คอมพิวเตอร์สาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
อภัสรา โยธะวงค์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
26 2561
ชื่อผลงาน การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli ในขนมจีนแป้งสด บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
นริมล คำยา และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
27 2561
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานหริรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วายุ ศรจันทร์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
28 2561
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในเขตภูเขาหินปูน บริเวณป่าเบญจพรรณ ถ้ำภูผาย่าทา จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ปิยะนัฐ หวานเสร็จ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
29 2561
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืนในเขตวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
นิดน้อย บุญธรรม และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
30 2561
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงกว่าง และด้วงคีม ในเขตวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วรัญญา กันยาประสิทธิ์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
31 2561
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดของเฟิร์นในบริเวณน้ำตกตาดแกว ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ศิรดา สังสีเมฆ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
32 2561
ชื่อผลงาน การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ในส้มตำบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
จิราพร มูลชาติ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
33 2561
ชื่อผลงาน การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในชิ้นส่วนของพืชสมุนไพรแห้ง จากร้านขายสมุนไพร ในตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
กฤษณา กองเกิด และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
34 2561
ชื่อผลงาน การปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus ในชิ้นส่วนของพืชสมุนไพรแห้งจากร้านขายสมุนไพรใน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
หทัยณัฐ สารีบุตร และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
35 2561
ชื่อผลงาน การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
รานี จันทปะโคตร และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
36 2561
ชื่อผลงาน การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในปลานิล (Oreochromis niloticus) จากตลาดสด ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
อุมาวรรณ จันทร์งาม และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
37 2561
ชื่อผลงาน การคัดแยกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์อะไมเลส จากดินบริเวณสถานที่ผลิตขนมจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ชมัยพร จำรัสแนว และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
38 2561
ชื่อผลงาน ความหลากหลายของแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำในลำน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ฐิติพร หาระคุณ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
39 2561
ชื่อผลงาน ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคโดยหมอพื้นบ้าน ในตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
แววมณี สาครเจริญ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
40 2561
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงหนวดยาวในเขตวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ศศิวัฒน์ จงกรด และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
41 2561
ชื่อผลงาน วิธีการวิเคราะห์โดยตรงสำหรับการจัดสรรนักท่องเที่ยวในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
นฤมล วรรณศรี และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
42 2561
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์เส้นทางจราจรในเขตเทศบาล โดยใช้ Dijkstra’s Algorithm
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ปภัสรา ทิพย์ทำมา และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
43 2561
ชื่อผลงาน วิธีการปรับปรุงการขยายไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ ไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์สาหรับสมการขยาย (2+1) มิติ ของสมการ Benjamin - Ono
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
กัณตา พวงใต้ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
44 2561
ชื่อผลงาน Chirped Optical Soltions Of Chen – Lee – Liu Equation for Exp-Function Method And Modified Kudryashov Method p.124 -153
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
มนตรี ต่อวัฒนบุญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 17/01/2562
45 2561
ชื่อผลงาน เทคโนโลยีเครื่องเสียงเบื้องต้น
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา หรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คชสีห์ เจริญสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 16/10/2561
46 2561
ชื่อผลงาน การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา หรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 22/10/2561
47 2561
ชื่อผลงาน ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.8 00/00/0000
48 2561
ชื่อผลงาน Local food diets and biodiversity in lower Mekong sub-region community of Thailand and lao PDR
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
สุวารีย์ ศรีปูณะ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.4 13/06/2562
49 2561
ชื่อผลงาน ทิวทัศน์ในเขื่อนอุบลรัตนของชุมชนการท่องเที่ยวทางเรือ บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ปัทมา ปัญญาใส และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
50 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
มัสยา ราชวงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562
51 2561
ชื่อผลงาน แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ไทดำ บ้านาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้ง 3 ถอดรื้อพรมแดนความรู้ ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล เล่ม 3
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/10/2561
52 2561
ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
กันยารัตน์ ศรีมงคล และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
53 2561
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิงเรียนสายอาชีพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จิตษฎา อุทธบูรณ์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
54 2561
ชื่อผลงาน การสะสมโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตรและในดินปลูกในพื้นที่ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ชุตินันท์ เจริญชัย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
55 2561
ชื่อผลงาน ผลของความถี่และอัตราส่วนในการใช้น้ำหมักชีวภาพจากไส้ปลานิลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์คอส
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
56 2561
ชื่อผลงาน ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
57 2561
ชื่อผลงาน ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
58 2561
ชื่อผลงาน ผลของระยะเวลาในการผสมแหนแดงแห้งลงดินต่อการเจริญเติบโตของสวิสชาร์ด
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ภาษิตา ทุ่นศิริ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
59 2561
ชื่อผลงาน ผลของวัสดุคลุมดินต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นในแปลงปลูก
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ธิดารัตน์ โกติรัมย์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562