[รายละเอียด] การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอผลงาน คะแนน วันที่นำเสนอ
1 2562
ชื่อผลงาน GUIDELINE FOR THE DEVELOPMENT OF ART TEACHER STUDENT IN ART LEARNING MANAGEMETN FOR DIVERSE STUDENTS IN THE INCLUSIVE CLASSROOM
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
คณะครุศาสตร์
0.4 15/01/2563
2 2562
ชื่อผลงาน The Development of English Vocabulary Learning of Early Childhood Undergraduate Students through English Tales
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
วัชรีย์ ร่วมคิด
คณะครุศาสตร์
0.4 15/01/2563
3 2562
ชื่อผลงาน Sticky Rice Container: Health Product Development to Generate Income for the Elderly in Nong Kae Subdistrict, Nongbua Lamphu Province
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
จารุพร มีทรัพย์ทอง
คณะวิทยาการจัดการ
0.4 15/01/2563
4 2562
ชื่อผลงาน THE GUIDELINE OF WICKERWORK DEVELOPMENT FOR THE ELDER BASED ON THE CREATIVE ECONOMY CONCEPT: CASE STUDY OF THUNG CHOMPHU SUB-DISTRICT, PHU WIANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
วรินทร์ธร โตพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
0.4 15/01/2563
5 2562
ชื่อผลงาน Calibration of Computer numerical control machine for engraving laser machine
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
เมืองมล เสนเพ็ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 15/01/2563
6 2562
ชื่อผลงาน The Construction of the Pile Blow Counting Machine Using Image Processing Technology
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
ชัยยศ คำมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 15/01/2563
7 2562
ชื่อผลงาน WEAR PROPERTY EXPERIMENT OF CrN AND TiN COATINGS ON FISHING-NET WEAVING HOOKS BY 2k FACTORIAL DESIGN
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 15/01/2563
8 2562
ชื่อผลงาน THE DEVELOPMENT OF THAI INDIGENOUS CHICKEN WEIGHT ESTIMATED SYSTEM BASED ON IMAGES ANALYSIS
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
คมยุทธ ไชยวงษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 15/01/2563
9 2562
ชื่อผลงาน Mechanical Property and Wear Behavior comparison of Ceramic Protective Film, CrN and TiN Deposited on Fishing-net Weaving Hook
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 15/01/2563
10 2562
ชื่อผลงาน THE EFFECTS OF SELF-ASSESSMENT STRATEGY INSTRUCTION ON EFL LEARNERS’ ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
พัชรินทร์ ดวงศรี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 15/01/2563
11 2562
ชื่อผลงาน THE RELATIONSIP BETWEEN WRITING ANXIETY AND WRITING PERFORMANCE OF THAI EFL LEARNERS
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
วิไล ผิวมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 15/01/2563
12 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
ประดิษฐ์ วิชัย และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.2 20/07/2562
13 2562
ชื่อผลงาน A Case Study of Computer Numerical Control Machine by Arduino Uno and TB6560 Driver Board
แหล่งตีพิมพ์ : 3rd Internaitonal Conference on Media Studies 2019
เมืองมล เสนเพ็ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 06/07/2562
14 2562
ชื่อผลงาน เครื่องนับจำนวนโบล์เคาท์ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10" วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชัยยศ คำมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 19/09/2562
15 2562
ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบรถเข้าออกผ่านการการรู้จำป้ายทะเบียน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10" วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คมยุทธ ไชยวงษ์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 19/09/2562
16 2562
ชื่อผลงาน แบบจำลองโรงเรือนสำหรับศึกษาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10" วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศิวกร แก้วรัตน์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 19/09/2562
17 2562
ชื่อผลงาน การปรับปรุงคุณภาพดินภูเขาเพื่องานก่อสร้างถนน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
กิตติกร ศรีลานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 20/07/2562
18 2562
ชื่อผลงาน Value Creation Capability of Spa Business in Thailand
แหล่งตีพิมพ์ : International Symposium on Business and Social Sciences
สัญชัย เกียรติทรงชัย
คณะวิทยาการจัดการ
0.4 03/07/2562
19 2562
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10" วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิลัยพร ยาขามป้อม
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 20/09/2562
20 2562
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โซห่วย) ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
จีราวัฒน์ มันทรา และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 12/07/2562
21 2562
ชื่อผลงาน การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจการขายสินค้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชั่น facebook ในเขต อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วีระยุทธ รัชตเวชกุล และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 12/07/2562
22 2562
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 หัวข้อ วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น
กานต์ธีรา พละบุตร
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 05/07/2562
23 2562
ชื่อผลงาน รูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 หัวข้อ วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 05/07/2562
24 2562
ชื่อผลงาน ประวัติการตั้งถิ่นฐานและการสร้างเครือข่ายของชาวมุสลิม : กรณีศึกษาชาวมุสลิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน
ธิติญา เหล่าอัน
คณะครุศาสตร์
0.2 07/09/2562
25 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูในการผลิตสื่อ “สมุดงานแบบโต้ตอบ(InteractiveNotebook)” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
ปาริชาติ ภูภักดี และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.2 20/07/2562
26 2562
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
ศิริพร ศรีจันทะ และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.2 20/07/2562
27 2562
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
ทิวานนท์ บุญเนา และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/07/2562
28 2562
ชื่อผลงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับบัณฑิต) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 31/12/2562
29 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุขุม พรมเมืองคุณ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 31/08/2562
30 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านละครและภาพยนตร์จากนิทานพื้นบ้าน บ้านแก่งปลากปก ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฐานชน จันทร์เรือง และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 31/12/2562
31 2562
ชื่อผลงาน วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู:การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พื้นบ้านในลุ่มแม่น้ำเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
ธีระวัฒน์ แสนคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 31/08/2562
32 2562
ชื่อผลงาน เรื่องเล่าไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 31/12/2562
33 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา : กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พัชรินทร์ ดวงศรี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 31/08/2562
34 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
ประดิษฐ์ วิชัย และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.2 20/07/2562
35 2562
ชื่อผลงาน การใช้ประโยชน์จากรำเดือยและปลายเดือยเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดเลย ประเทศไทย และมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 31/08/2562
36 2562
ชื่อผลงาน การหาค่าความสว่างของท้องฟ้าเหนือตัวเมือง จังหวัดเลยด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
สุรจิตร์ พระเมือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 21/11/2562
37 2562
ชื่อผลงาน การหาค่าความสว่างของท้องฟ้าเหนือตัวเมือง จังหวัดเลยด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
ขวัญชีวา มีตราสิทธิ์
นักวิจัยภายนอก
0.2 21/11/2562
38 2562
ชื่อผลงาน การออกแบบระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
ณัฐวุฒิ มาลีลัย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 21/11/2562
39 2562
ชื่อผลงาน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจชุมชน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
ณัฐวุฒิ มาลีลัย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 21/11/2562
40 2562
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 11/07/2562
41 2562
ชื่อผลงาน การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10" วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 19/09/2562
42 2562
ชื่อผลงาน ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากหอคอยแสงอาทิตย์
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา
อพินญา ศรีพารา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 26/07/2562
43 2562
ชื่อผลงาน พัดลมปรับอากาศขนาดเล็กด้วยน้ำเย็นชนิดดูดซับความชื้น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา
ฐิติพร บุญจำเนียร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 26/07/2562
44 2562
ชื่อผลงาน การลดควันจากเตาเผาถ่านด้วยเทคนิคการเผาซ้ำ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา
มาริณี นามสีฐาน และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 26/07/2562
45 2562
ชื่อผลงาน การปลูกพืชผักในโรงเรือนจำลองขนาดเล็กฟาร์มอัจฉริยะ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคงด้วยการวิจัยและพัฒนา
นุสบา บุญเนา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 26/07/2562
46 2562
ชื่อผลงาน ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้กาลกิริยาในการเขียนระดับประโยคภาษาอังกฤษ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "ครู" แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 01/11/2562
47 2562
ชื่อผลงาน กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กอบกาญจน์ กัปตพล และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
48 2562
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
ชมพูนุท ธีราวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/08/2562
49 2562
ชื่อผลงาน เล่าเรื่องความเชื่อในวิถีชีวิตถิ่นชาวเขาเผ่าม้งบ้านภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 20/07/2562
50 2561
ชื่อผลงาน ผลของโบกาฉิจากมูลนกกระทาและไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของผักโขมแดง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วันวิสา ก้องเมือง และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
51 2561
ชื่อผลงาน ผลของวัสดุปลูกจากใบจามจุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นพันธุ์เพรตตี้ สวอลโล 279 ภายใต้สภาพโรงเรือน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
ชาตรี บำรุงชัย และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
52 2561
ชื่อผลงาน ผลของน้ำหมักชีวภาพผักชายา (Cnidoscolus aconitifolius) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักตั้งโอ๋
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
เกียรติศักดิ์ หลักจันทร์ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
53 2561
ชื่อผลงาน ผลของการใช้จอกเป็นวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าฮ่องกง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วิจิตรา วัฒนะ และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 20/04/2562
54 2561
ชื่อผลงาน ผลของวัสดุปลูกจอกแห้งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ลูกผสม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
อนุชธิดา จันทะรี และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
55 2561
ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จิตราภา คนฉลาด และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 22/03/2562
56 2561
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชันของเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 20/04/2562
57 2561
ชื่อผลงาน ระบบฐานข้อมูลฉลากโภชนาการของอาหารในร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ณัฐตรา ไฟรถแสง และคณะ
นักวิจัยภายนอก
0.2 22/03/2562
58 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย p.1088-1099
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 09/01/2562
59 2561
ชื่อผลงาน การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์. p1068-1078
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 09/01/2562
60 2561
ชื่อผลงาน ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. p.226-236
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
สุชาดา พรหมโคตร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 09/01/2562
61 2561
ชื่อผลงาน ผีปุ้งเต้า : พัฒนาการจากความเชื่อท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 22/03/2562