[รายละเอียด] การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอผลงาน คะแนน วันที่นำเสนอ
1 2564
ชื่อผลงาน ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
คณะครุศาสตร์
0.8 01/07/2563
2 2564
ชื่อผลงาน ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
สังคม พรหมศิริ
คณะครุศาสตร์
0.8 01/07/2563
3 2564
ชื่อผลงาน ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
สรินทร คุ้มเขต
คณะครุศาสตร์
0.8 01/07/2563
4 2564
ชื่อผลงาน ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว
คณะครุศาสตร์
0.8 01/07/2563
5 2564
ชื่อผลงาน ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
ผุสดี โกมาสถิต
คณะครุศาสตร์
0.8 01/07/2563
6 2563
ชื่อผลงาน การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 17ฉบับที่ 78 กรกฎาคม -กันยายน 2563
ภัทราพร เกษสังข์
คณะครุศาสตร์
0.6 01/07/2563
7 2563
ชื่อผลงาน การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานการสร้างเอกสารด้วยไมโครซอฟเวิร์ดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านเอราวัณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 17ฉบับที่ 78 กรกฎาคม -กันยายน 2563
ภัทราพร เกษสังข์
คณะครุศาสตร์
0.6 01/07/2563
8 2563
ชื่อผลงาน Effect of monoethanolamine concentrations for CO2 and H2S elimination in biogas improving process
แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
สุรจิตร์ พระเมือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/09/2563
9 2563
ชื่อผลงาน ความเหมาะสมของการนาระบบคณะลูกขุนมาใช้กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย: กรณีศึกษาตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
มาณพ ประวาลลัญฉกร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/10/2563
10 2563
ชื่อผลงาน ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/10/2563
11 2563
ชื่อผลงาน การออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้าบ้านหินสออาเภอภูเรือจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 "
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 01/10/2563
12 2563
ชื่อผลงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าถึงสิทธิในกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีที่ 15 ฉบับที่ 53 กรกฏาคม-กันยายน 2563
ดวงพร บุญเลี้ยง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/07/2563
13 2563
ชื่อผลงาน จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยสู่ภาพยนต์เชิงสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์ : กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/07/2563
14 2563
ชื่อผลงาน การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน (มผช.) ในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
กิติยา คีรีวงก์
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 17/07/2563
15 2563
ชื่อผลงาน การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 17/07/2563
16 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตไทยและโน้ตสากล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 17/07/2563
17 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบแบบทดสอบภาษาอังกฤษอิเล็คทรอนิกส์กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
ดุลชาติ ศิริวัลลภ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 17/07/2563
18 2563
ชื่อผลงาน The development of the elderly school curriculum to promote health and quality of life in Ku Ka sing Sub-district, Kaset Wisai District, Roi Et Province
แหล่งตีพิมพ์ : the 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference. (RUNIRAC 2020) 17 - 18 August 2020
รุ่งกานต์ อินทวงศ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.4 17/07/2563
19 2563
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์สารโลหะหนักปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเป็นวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านบุฮมและบ้านผาแบ่นตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
วัลลภ ทาทอง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 17/07/2563
20 2563
ชื่อผลงาน การสำรวจการสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
รุ่งกานต์ อินทวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 17/07/2563
21 2563
ชื่อผลงาน ความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร:การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563
กานต์ธีรา พละบุตร
คณะวิทยาการจัดการ
0.6 01/07/2563
22 2563
ชื่อผลงาน ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต "ปีที่ 8ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2563
สุพรรณี พฤกษา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 31/08/2563
23 2563
ชื่อผลงาน รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
พลกร วงศ์ลา และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 17/07/2563
24 2563
ชื่อผลงาน Food consumption behaviours and associated peronal and socio-economic factors in elderly adults, Northeastern Thailand
แหล่งตีพิมพ์ : Malaysian Journal of Nutrition ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 p.203-213, August 2020
สุพรรณี พฤกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 01/08/2563
25 2563
ชื่อผลงาน Fatty Acids and an Ester from Leves of Nillettia utilis Dunn
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Journal : Science and Technology 2020, (28)3
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/07/2563
26 2563
ชื่อผลงาน ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มน้ำผัก สมุนไพร และผลไม้ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/09/2563
27 2563
ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ไอศรีม บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ ในประเทศไทย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เพลินพิศ โพธิ์วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 15/07/2563
28 2563
ชื่อผลงาน Multi-Objective Whale Optimization Algorithm of Humanoid Robot Walking and Carry Objets on Inclined Planes
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research Vol.9 No.7 July 2020
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.0 01/07/2562
29 2563
ชื่อผลงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
30 2563
ชื่อผลงาน WebGIS for Managing Household Data within a Provincial Big Data Project
แหล่งตีพิมพ์ : The7th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2019) วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.4 27/07/2562
31 2562
ชื่อผลงาน Recognition of Thai Noi Characters in Palm Leaf Manuscripts uing Convolutional Neural Network
แหล่งตีพิมพ์ : the 9th Asia-Pacific Library&Information Education and Practice (A-LIEP 2019) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 04/11/2562
32 2563
ชื่อผลงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่หญิงลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/01/2563
33 2563
ชื่อผลงาน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน โดย วราทิพย์ วรยศ ปาริชาติ ภูภักดี นิ่ม อินทะสอน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปาริชาติ ภูภักดี และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.2 30/05/2563
34 2563
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์ โดย ณัจฉรียา คำยัง พันธ์เครือ ขอนยาง ปรียนันท์ แจ่มเจริญ เกษรินทร์ สาโสก
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
ณัจฉรียา คำยัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 01/01/2563
35 2563
ชื่อผลงาน Fatty Acids and Ester from the leaves of Millettia utilis Dunn
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Science and Technology 2020 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กค.63-กย.63
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 01/07/2563
36 2563
ชื่อผลงาน The Variety of Local food diets in Lower Mekong sub-region Community of Thailand and Lao PDR
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 03, (2020)
ประภาศรี เติมสายทอง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 00/00/0000
37 2562
ชื่อผลงาน Exact Solutions of the Conformable Space-Time Chiral Nonlinear Schrodinger’s Equations
แหล่งตีพิมพ์ : The Thai Journal of Mathematics Special Issue (2020): Annual Meeting in Mathematics 2019
มนตรี ต่อวัฒนบุญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 00/00/0000
38 2563
ชื่อผลงาน การชักนำให้เกิดยอดและรากของว่านสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ รัตนา ขามฤทธิ์
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 "วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
รัตนา ขามฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 27/01/2563
39 2563
ชื่อผลงาน คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 28/02/2563
40 2563
ชื่อผลงาน การวางแผนละบริหารโครงการพัฒนาชุมชน
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 28/02/2563
41 2563
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563
เชิดเกียรติ กุลบุตร และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
42 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563
พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
43 2563
ชื่อผลงาน ยุทธวิธีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน2563
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
44 2563
ชื่อผลงาน ปรากฏการณ์จริยธรรมของนักวิจัยสู่การพัฒนาสังคม
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพิกุล คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
45 2563
ชื่อผลงาน พระเจดีย์สำคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พุทธศิลปกรรมศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ธีระวัฒน์ แสนคำ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
46 2563
ชื่อผลงาน การจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ธีระวัฒน์ แสนคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 00/00/0000
47 2562
ชื่อผลงาน ผาสาดลอยเคราะห์ : อัตลักษณ์ ศิลปะพื้นบ้าน วิถีชีวิตกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
นัยนา อรรจนาทร และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
48 2562
ชื่อผลงาน การใช้พลังงานร่วมของนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนของบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จ.เลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
49 2562
ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาล เขตเมืองชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/07/2562
50 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนากลุ่มสมุนไพรไร่ม่วงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านไร่ม่วงอำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 27/01/2563
51 2563
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมี และการดูดซับสีเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลมะค่าโมง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/03/2563
52 2563
ชื่อผลงาน ตำรา จิตวิทยาการพัฒนาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา จิตวิทยาการพัฒนาการ
อัจฉรา วรรธนานันท์
คณะครุศาสตร์
1.0 02/03/2563
53 2563
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
วชิราภรณ์ สังข์ทอง
คณะครุศาสตร์
1.0 16/08/2563
54 2563
ชื่อผลงาน สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
คณะครุศาสตร์
1.0 16/08/2563
55 2563
ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563
จุฑามาส ศรีจำนงค์
คณะครุศาสตร์
0.6 01/01/2563
56 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียน MIAP สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารครุศสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน– ธันวาคม 2562
วิเชษฐ์ นันทะศรี
คณะครุศาสตร์
0.6 01/09/2562
57 2563
ชื่อผลงาน ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลสำหรับนักบริหารการศึกษา
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563
สุชาติ บางวิเศษ
คณะครุศาสตร์
0.6 01/01/2563
58 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2563
เนตรนภา พงเพ็ชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/03/2563
59 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
60 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตมวลเบาด้วยใยกล้วย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กิตติกร ศรีลานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 27/03/2563