[รายละเอียด] การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอผลงาน คะแนน วันที่นำเสนอ
1 2563
ชื่อผลงาน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน โดย วราทิพย์ วรยศ ปาริชาติ ภูภักดี นิ่ม อินทะสอน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปาริชาติ ภูภักดี และคณะ
คณะครุศาสตร์
0.2 30/05/2563
2 2563
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์ โดย ณัจฉรียา คำยัง พันธ์เครือ ขอนยาง ปรียนันท์ แจ่มเจริญ เกษรินทร์ สาโสก
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
ณัจฉรียา คำยัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 01/01/2563
3 2563
ชื่อผลงาน Fatty Acids and Ester from the leaves of Millettia utilis Dunn
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Science and Technology 2020 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กค.63-กย.63
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 01/07/2563
4 2563
ชื่อผลงาน The Variety of Local food diets in Lower Mekong sub-region Community of Thailand and Lao PDR
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 03, (2020)
ประภาศรี เติมสายทอง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 00/00/0000
5 2562
ชื่อผลงาน Exact Solutions of the Conformable Space-Time Chiral Nonlinear Schrodinger’s Equations
แหล่งตีพิมพ์ : The Thai Journal of Mathematics Special Issue (2020): Annual Meeting in Mathematics 2019
มนตรี ต่อวัฒนบุญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 00/00/0000
6 2563
ชื่อผลงาน การชักนำให้เกิดยอดและรากของว่านสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ รัตนา ขามฤทธิ์
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 "วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
รัตนา ขามฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 27/01/2563
7 2563
ชื่อผลงาน คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 28/02/2563
8 2563
ชื่อผลงาน การวางแผนละบริหารโครงการพัฒนาชุมชน
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 28/02/2563
9 2563
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563
เชิดเกียรติ กุลบุตร และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
10 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563
พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
11 2563
ชื่อผลงาน ยุทธวิธีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน2563
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
12 2563
ชื่อผลงาน ปรากฏการณ์จริยธรรมของนักวิจัยสู่การพัฒนาสังคม
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพิกุล คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
13 2563
ชื่อผลงาน พระเจดีย์สำคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พุทธศิลปกรรมศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ธีระวัฒน์ แสนคำ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/01/2563
14 2563
ชื่อผลงาน การจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ธีระวัฒน์ แสนคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 00/00/0000
15 2562
ชื่อผลงาน ผาสาดลอยเคราะห์ : อัตลักษณ์ ศิลปะพื้นบ้าน วิถีชีวิตกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
นัยนา อรรจนาทร และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
16 2562
ชื่อผลงาน การใช้พลังงานร่วมของนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนของบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จ.เลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
17 2562
ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาล เขตเมืองชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/07/2562
18 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนากลุ่มสมุนไพรไร่ม่วงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านไร่ม่วงอำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 27/01/2563
19 2563
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมี และการดูดซับสีเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลมะค่าโมง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/03/2563
20 2563
ชื่อผลงาน ตำรา จิตวิทยาการพัฒนาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา จิตวิทยาการพัฒนาการ
อัจฉรา วรรธนานันท์
คณะครุศาสตร์
1.0 02/03/2563
21 2563
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
วชิราภรณ์ สังข์ทอง
คณะครุศาสตร์
1.0 16/08/2563
22 2563
ชื่อผลงาน สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
คณะครุศาสตร์
1.0 16/08/2563
23 2563
ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563
จุฑามาส ศรีจำนงค์
คณะครุศาสตร์
0.6 01/01/2563
24 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียน MIAP สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารครุศสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน– ธันวาคม 2562
วิเชษฐ์ นันทะศรี
คณะครุศาสตร์
0.6 01/09/2562
25 2563
ชื่อผลงาน ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลสำหรับนักบริหารการศึกษา
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563
สุชาติ บางวิเศษ
คณะครุศาสตร์
0.6 01/01/2563
26 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2563
เนตรนภา พงเพ็ชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/03/2563
27 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 12/07/2562
28 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตมวลเบาด้วยใยกล้วย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กิตติกร ศรีลานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 27/03/2563
29 2562
ชื่อผลงาน การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยวิธีปลาวาฬสำหรับจัดสรรกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเหมาะที่สุดเมื่อภาระโหลดมีการเปลี่ยนแปลง
แหล่งตีพิมพ์ : กาประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 "วันที่ 30 ตุลาคม 2562-1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา"
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 30/10/2562
30 2562
ชื่อผลงาน การออกแบบรูปแบการเดินของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ด้วยตัวควบคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 10 "วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล"
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 30/08/2562
31 2563
ชื่อผลงาน การบำรุงรักษาด้วยตนเองในกระบวนการผลิตโครงสร้างลิฟท์
แหล่งตีพิมพ์ : งานสร้างสรรค์ การประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 "วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี "
เปรมชัย มูลหล้า และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 09/04/2563
32 2563
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้กิจกรรม TPM KAIZEN ในการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร SB01
แหล่งตีพิมพ์ : งานสร้างสรรค์ การประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 "วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี "
ภควดี ศิริหล้า และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 09/04/2563
33 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบซ่อมบำรุงวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์จับยึดหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
แหล่งตีพิมพ์ : งานสร้างสรรค์ การประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 "วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี "
ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.4 09/04/2563
34 2563
ชื่อผลงาน การวางแผนงานก่อสร้าง
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา 0411/2563 ลงวันที่ 14 พ.ค.63
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.0 14/05/2563
35 2563
ชื่อผลงาน Office Management การจัดการสำนักงาน
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา 0329/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย.63
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
1.0 02/04/2563
36 2563
ชื่อผลงาน The Causal structural relationships between Accounting information system Quality, supply chain management capability, and sustainable competitive advantages of maize
แหล่งตีพิมพ์ : international journalof supply chain management vol.9 No. 1 February 2020
ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 01/02/2563
37 2563
ชื่อผลงาน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์ : "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม" ปีที่ 10 ฉบับ 1 มกราคม-เมษายน 2563
วีระยุทธ รัชตเวชกุล
คณะวิทยาการจัดการ
0.8 01/01/2563
38 2562
ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์การสื่อสารในชุมชนเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ประยุทธ วรรณอุดม
คณะวิทยาการจัดการ
0.8 01/07/2562
39 2563
ชื่อผลงาน ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs:Measure What Matters
แหล่งตีพิมพ์ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
อัญชลี โกกะนุช
คณะวิทยาการจัดการ
0.6 01/04/2563
40 2563
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก"
อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
คณะวิทยาการจัดการ
0.2 12/02/2563
41 2562
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
กานต์ธีรา พละบุตร
คณะวิทยาการจัดการ
0.6 01/10/2562
42 2563
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการทำน้ำยางล้างจานจากสัปปะรดในชุมชนสู่ความยั่งยืนกรณีศึกษา บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : "การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" "วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง "
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 27/01/2563
43 2563
ชื่อผลงาน สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนสู่ความยั่งยืนกรณีศึกษา บ้านสวนปอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : "การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" "วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง "
อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 27/01/2563
44 2563
ชื่อผลงาน การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืนบ้านหาดเบี้ย หมู่ 7 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : "การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" "วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง "
สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 27/01/2563
45 2563
ชื่อผลงาน ผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563
นริศรา ธรรมรักษา
คณะวิทยาการจัดการ
0.6 01/01/2563
46 2560
ชื่อผลงาน การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคลเมียมโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไมยราบยักษ์
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ฐิตินันท์ ธรรมโสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/07/2560
47 2563
ชื่อผลงาน A triterpenoid and Steroids from the Twigs of Millettia utilis Dunn. And Their Antioxidant Activities
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Science and Technology 2020 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มค.-มีค.63
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 01/01/2563
48 2562
ชื่อผลงาน การใช้ใบย่านางและขมิ้นชันเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตหน่อไม้อบแห้ง
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
ปานฤทัย พุทธทองศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/09/2562
49 2562
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ:กรณีศึกษาประชาชนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บุญเลี้ยง สุพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 01/07/2562
50 2562
ชื่อผลงาน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกาแฟที่สกัดจากกาแฟโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการสังเคราะห์เปลือกหอยกาบใหญ่
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
มัลลิกา หล้าพันธ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 21/11/2562
51 2563
ชื่อผลงาน การศึกษาระดับความเร็วลมและอุณหภูมิสําหรับเครื่องอบแห้งสตรอเบอร์รี่ด้วยลมร้อน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
52 2563
ชื่อผลงาน การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ภควดี ศิริหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
53 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบเตาก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่เพื่อขับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณัฐชัย โปธิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
54 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสบู่สมุนไพรลอคํา อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณัชชา สมจันทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
55 2563
ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งบดโดยใช้หลักการศึกษาเวลามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งไทยอุดม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
56 2563
ชื่อผลงาน การประเมินโครงการวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมีด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ภควดี ศิริหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
57 2563
ชื่อผลงาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นต้นกล้วย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 23-24 มกราคม 2563
กานต์ จันทระ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 23/01/2563
58 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
ชมพูนุท ธีราวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 03/02/2563
59 2562
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562
สุขุม พรมเมืองคุณ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/05/2563
60 2562
ชื่อผลงาน ประชาธิปไตย การศึกษา และระบบราชการบนสายธารแห่งการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการเมืองการปกครอง ปีที 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/05/2562