[รายละเอียด] การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ ผู้นำเสนอผลงาน คะแนน วันที่นำเสนอ
1 2560
ชื่อผลงาน การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคลเมียมโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไมยราบยักษ์
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ฐิตินันท์ ธรรมโสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/07/2560
2 2562
ชื่อผลงาน A triterpenoid and Steroids from the Twigs of Millettia utilis Dunn. And Their Antioxidant Activities
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Science and Technology 2020 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มค.-มีค.63
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 01/01/2563
3 2562
ชื่อผลงาน การใช้ใบย่านางและขมิ้นชันเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตหน่อไม้อบแห้ง
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
ปานฤทัย พุทธทองศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.8 01/09/2562
4 2562
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ:กรณีศึกษาประชาชนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บุญเลี้ยง สุพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 01/07/2562
5 2562
ชื่อผลงาน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกาแฟที่สกัดจากกาแฟโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการสังเคราะห์เปลือกหอยกาบใหญ่
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
มัลลิกา หล้าพันธ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 21/11/2562
6 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชากร
อุดมพล นาอุดม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.0 03/01/2563
7 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชากร
ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.0 16/08/2562
8 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาระดับความเร็วลมและอุณหภูมิสําหรับเครื่องอบแห้งสตรอเบอร์รี่ด้วยลมร้อน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
9 2562
ชื่อผลงาน การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ภควดี ศิริหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
10 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบเตาก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่เพื่อขับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณัฐชัย โปธิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
11 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสบู่สมุนไพรลอคํา อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณัชชา สมจันทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
12 2562
ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งบดโดยใช้หลักการศึกษาเวลามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งไทยอุดม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
13 2562
ชื่อผลงาน การประเมินโครงการวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมีด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ภควดี ศิริหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 28/02/2563
14 2562
ชื่อผลงาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นต้นกล้วย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 23-24 มกราคม 2563
กานต์ จันทระ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.2 23/01/2563
15 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
ชมพูนุท ธีราวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 03/02/2563
16 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 16/08/2562
17 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
พชรมณ ใจงามดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0 16/08/2562
18 2562
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562
สุขุม พรมเมืองคุณ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/05/2563
19 2562
ชื่อผลงาน ประชาธิปไตย การศึกษา และระบบราชการบนสายธารแห่งการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการเมืองการปกครอง ปีที 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/05/2562
20 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/07/2562
21 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/10/2562
22 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/10/2562
23 2562
ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจของแม่หญิงลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
แหล่งตีพิมพ์ : veridian E-Journal, Silpakorn Univerity สาขามนุษยศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน -ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/11/2562
24 2562
ชื่อผลงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับบัณฑิต) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/09/2562
25 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2562
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.8 01/07/2562
26 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาประวัติดนตรีตะวันตก: การกำเนิดของโน้ต
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 กรกฎาคม – กันยายน 2562
คชสีห์ เจริญสุข และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/07/2562
27 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านภูบ่บิด จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2/2562 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6 01/07/2562
28 2562
ชื่อผลงาน Desirable Characteristics of School-mentor Teacher on teaching Practice Expected by English Majors students loei rajabhat university Thailand
แหล่งตีพิมพ์ : The 1st Internaltional Conferecne on Education :Innovation and Development วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.4 01/02/2563
29 2562
ชื่อผลงาน แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
30 2562
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พายุ แฝงทรัพย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
31 2562
ชื่อผลงาน วัฒนธรรมการกินน้ำผักสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับมิติภูมิปัญญาท้องถิ่นมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
32 2562
ชื่อผลงาน การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมวันออกพรรษาบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พยุงพร ศรีจันทวงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
33 2562
ชื่อผลงาน บทบาทหน้าที่และคุณค่าของพิธีกรรมป๊าดต๊งของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พยุงพร ศรีจันทวงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
34 2562
ชื่อผลงาน การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมสู่ขวัญกงบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วรางคณา ทวีวรรณ
คณะครุศาสตร์
0.2 25/03/2563
35 2562
ชื่อผลงาน บทบาทและคุณค่าของเรื่องเล่าเจ้าพ่อปากเหือง ต่อชุมชนชายแดนไทย-ลาว
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พยุงพร นนทวิศรุต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
36 2562
ชื่อผลงาน พิธีกรรมผีเจ้านาย ชุมชนบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พยุงพร ศรีจันทวงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
37 2562
ชื่อผลงาน รูปแบบการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์บ้านพ่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
38 2562
ชื่อผลงาน แนวคิดการเรียบเรียงลายพื้นบ้านอีสานสำหรับวงเครื่องเป่า
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/03/2563
39 2562
ชื่อผลงาน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 20/12/2562
40 2562
ชื่อผลงาน เอกสารตัวเขียนของชนชาติไหนในประเทศเวียดนาม : อัตลักษณ์ทางภาษาในชาวไทดำ ไทชาว ไทยแดง
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติดินแดนแฟนตาชี:ความจริงและจิตนาการในสังคมดิจิทัล วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา
พชรมณ ใจงามดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 25/08/2563
41 2562
ชื่อผลงาน รูปแบบการค้าในตลาดท้องถิ่นข้ามชาติไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยและบ้านบ่อแตน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2 03/07/2563
42 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ
วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 06/12/2562
43 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ
สุพัฒน์ พระเมืองคง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 03/02/2563
44 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ
วัลลภ ทาทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 03/01/2563
45 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ
ปิยะพงษ์ ชุมศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 09/10/2562
46 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ
อรทัย จิตไธสง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 16/08/2562
47 2562
ชื่อผลงาน ตำรา
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ
มัลลิกา หล้าพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0 16/08/2562
48 2562
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 : การวิเคราะห์พหุระดับ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2563
จุไรรัตน์ อาจแก้ว และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 01/09/2563
49 2562
ชื่อผลงาน ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ตุลาคม – ธันวาคม 2562
จรัสศรี ศรีโภคา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 01/10/2562
50 2562
ชื่อผลงาน แอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ Health Check
แหล่งตีพิมพ์ : ผลงานได้รับลิขสิทธิ์ จดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เลขที่ 377125
ณัจฉรียา คำยัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.6 09/08/2562
51 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/03/2563
52 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนสอนแบบ MCIS เรื่อง อุตสาหกรรมปุ๋ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฐิตินันท์ ธรรมโสม และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/03/2563
53 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บไซต์ เช่า-ซื้อ ชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/03/2563
54 2562
ชื่อผลงาน การพัฒนาเกม เรื่อง เกมนินจาโก
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จิตราภา คนฉลาด และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2 25/03/2563