[รายละเอียด] ข้อมูลผู้วิจัย

ลำดับ รหัสผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย เบอร์โทร คณะ/สำนัก สาขา/แผนก จัดการ
1 RC-10827 นาย ชัยทวี บุปผา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 RC-10826 นางสาว ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 RC-10825 รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 RC-10824 นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 RC-10823 นาย ชิต จุลราช -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6 RC-10822 นาย สิทธิชัย สมศรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 RC-10821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง -- คณะวิทยาการจัดการ
8 RC-10820 นาย วรกร พิมพาคุณ -- คณะวิทยาการจัดการ
9 RC-10819 นางสาว นุรวรรณ อยู่สำราญ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 RC-10818 นาย นายศรัณยู บุตรโคตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 RC-10817 นาย ณฐรช จอมพารา -- คณะครุศาสตร์
12 RC-10815 นางสาว อมรศรี ชัยอาคม -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
13 RC-10814 นาย นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 RC-10813 นาย ประจักษ์ นันทะคา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 RC-10812 นางสาว อนุสรา จันโทศรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 RC-10811 นางสาว ธัญญารักษ์ ชื่นบาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 RC-10810 นางสาว ชิดชนก อัมพวา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 RC-10809 นางสาว เจนจิรา แต่งแดน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 RC-10808 นาย บุญชัย พลเกิ้น -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 RC-10807 นาย นาวิน พรมงาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 RC-10806 นาย วารินทร์ เปรมผล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 RC-10805 นาย อาทิตย์ มังกรแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 RC-10804 นางสาว ตะวัน สุวรรณคา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 RC-10803 นางสาว สนธยา สาระสุข -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 RC-10802 นางสาว กมลวรรณ พลโยธา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 RC-10801 นางสาว อัจฉราภรณ์ วรรณน้อย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 RC-10800 นาย อัษฎาวุธ เสตตะ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 RC-10799 นาย ศุภชัย เครือจันทน์ผา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 RC-10798 นาย รณชัย ผิวขา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 RC-10797 นางสาว ปฐมาภรณ์ พิมศร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 RC-10796 นาย เจียระไน ตาสุ่ย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 RC-10795 นางสาว สุภาภรณ์ สังข์ทอง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 RC-10794 นาย อนุชิต ชาติชา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 RC-10793 นางสาว โสภา วิทาทาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 RC-10792 นางสาว นุชฎากร กามาทอง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 RC-10791 นางสาว ช่อฤดี ชัยสุระ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 RC-10790 นางสาว ขวัญจิรา คาสวาท -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 RC-10789 นาย อาริชัย พันธุ์กาฬสินธุ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 RC-10788 นางสาว อัญชลี จันทร์ดี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 RC-10787 นางสาว ศรัญญ่า เวชกิจ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 RC-10786 นาย วีระพงษ์ เสียมภูเขียว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 RC-10785 นาย ศศิธร จันดา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 RC-10784 นาย จารุวรรณ มิเถาวัลย์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 RC-10783 นาย อัศดา ธนะสูตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 RC-10782 นาย ฤทธิเบศ ทองปั้น -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 RC-10781 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไกรสกุล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 RC-10780 นางสาว ช่อผกา พิลาบุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 RC-10779 นาย จิรศักดิ์ จิตรเอื้อ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 RC-10778 นางสาว พรพิมล ภูสีไม้ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 RC-10777 นาย วุฒิชัย ศรีบุรินทร์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 RC-10776 นางสาว ไพรสุดา พลอาวุธ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 RC-10775 นางสาว สุภนิดา ภาษาเวทย์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 RC-10774 นางสาว แก้วใจ ครังระหัด -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 RC-10773 นางสาว สุดารัตน์ แสนใจวุฒิ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 RC-10772 นางสาว ชลธิชา คำแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 RC-10771 นาง อุทุมพร ยศมีบุญ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 RC-10770 นางสาว ทัตพิชา คาบูชา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 RC-10769 นางสาว เยาวนาถ สิงห์สถิต -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 RC-10768 นาย ธีรดล ชำนาญ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 RC-10767 นางสาว กิริยา สิมพลา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 RC-10766 นาย พงศ์พล พากุล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 RC-10765 นางสาว ธีรนาฎ ฝาชัยภูมิ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 RC-10764 นางสาว สิรินดา โดดแช -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 RC-10763 นางสาว จันทร์จิรา จูมพันพร้าว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 RC-10762 นางสาว วิภา คุ้มค่า -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 RC-10761 นางสาว สุภัชชา สิงห์ชา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 RC-10760 นางสาว วิภาวรรณ ปานเนาว์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 RC-10759 นาย พุฒิวัฒน์ สุวรรณชาติธนบดี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 RC-10758 นาย จักรกฤษณ์ คำมา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 RC-10757 นาย วีระพล อินตู้ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 RC-10756 นางสาว รัตติกาล ชัยเรศ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 RC-10755 นางสาว ปรัชญญาภรณ์ ผักบัวแก๎ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 RC-10754 นาย ชนชิต พลูชารี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 RC-10753 นางสาว สุดารัตน์ สินทรา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 RC-10752 นาย ชุติรัตน์ สารวงษ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 RC-10751 นาย ประกฤษณ์ จุกลาง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 RC-10750 นางสาว สุจรรยา เจนชัยภูมิ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 RC-10749 นาง วิภาวี สมเกียรติยศ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 RC-10748 นาย นันท์นภัส เจริญศักดิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 RC-10747 นาง รังสินี พนมพรม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 RC-10746 นาง จริยา ทิพย์เขียว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 RC-10745 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีอรรคจันทร์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 RC-10744 นาง รัตนา วัดพล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 RC-10743 นาง ขนัฐฐา จาปาวัฒ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 RC-10742 นาง อมรรัตน์ ลาภา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 RC-10741 นาง รัชติยาภรณ์ สุภนาม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 RC-10740 นาย ภานุเดช อังคปาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 RC-10739 นาง พรวลัย รอดไธสง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 RC-10738 นาง ณัฐณิชา พลเชียงสา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 RC-10737 นาย อาพล อาจทอง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 RC-10736 นาย วัชรากร ถาธิราช -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 RC-10735 นาย ธนวัฒน์ ศิริกันรัตน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 RC-10734 นางสาว ชลิตา สานุสัตย์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 RC-10733 นาย กิติพงษ์ สุวรรณชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 RC-10732 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสฬส ศรีหมื่นไวย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 RC-10730 นาง ศุภรัตน์ ดาวฦฮามแป -- นักวิจัยภายนอก
97 RC-10729 นาง ฉัตราภรณ์ นักหินลาด -- นักวิจัยภายนอก
98 RC-10728 นาง แพรพิไล หินบุดดี -- นักวิจัยภายนอก
99 RC-10727 นาง มะลิวัล ผะสมพืช -- นักวิจัยภายนอก
100 RC-10726 นาง อภิรดี พันธ์สิงห์ -- นักวิจัยภายนอก
101 RC-10725 นาย จริเกียรติ บงแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
102 RC-10724 นาย ดำรง วงค์คำจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
103 RC-10723 นาย กฤษณะ ศรีบุตตา -- นักวิจัยภายนอก
104 RC-10722 นาย สิงหราช แก้วก่ำ -- นักวิจัยภายนอก
105 RC-10721 นาย ศรันยู บุตรโคตร -- นักวิจัยภายนอก
106 RC-10720 นาย อา แผงฤทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
107 RC-10719 นาย ณัฐดนัย มูลศิริ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
108 RC-10718 นาย วิไลสัก สีโคตรวงสา -- นักวิจัยภายนอก
109 RC-10717 นาย ไพฑูรย์ มนัส -- นักวิจัยภายนอก
110 RC-10716 นาย วิธัช สุวรรณเกิด -- นักวิจัยภายนอก
111 RC-10714 นาง จันทร์โสดา พรทิพย์ -- นักวิจัยภายนอก
112 RC-10713 นาง แคชรียา ศรีวงษา -- นักวิจัยภายนอก
113 RC-10712 นาง ธัญญาพัฒน์ คำสีหา -- นักวิจัยภายนอก
114 RC-10711 นางสาว ประภาสิริ กุลฑลจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
115 RC-10710 นาย สิริ เทวิน -- นักวิจัยภายนอก
116 RC-10709 นาย อภิสิทธิ์ อาพา -- นักวิจัยภายนอก
117 RC-10708 นาง สุภาวดี รอบรู้ -- นักวิจัยภายนอก
118 RC-10707 นาง ศิริรัตน์ แก้วนอก -- นักวิจัยภายนอก
119 RC-10706 นาย ธนวัฒน์ มิ่งแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
120 RC-10705 นาย พัฒนศักดิ์ กงภูธร -- นักวิจัยภายนอก
121 RC-10704 นาย อรชัย โพธิปลัด -- นักวิจัยภายนอก
122 RC-10703 นาย จิตรพล ไทยภักดี -- นักวิจัยภายนอก
123 RC-10702 นาย ถวิล พิมพ์บูลย์ -- นักวิจัยภายนอก
124 RC-10701 ดร. ศศิธร กกฝ้าย -- คณะวิทยาการจัดการ
125 RC-10700 นางสาว เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ -- คณะครุศาสตร์
126 RC-10699 นาง เตือนใจ ศรีเกษม -- คณะครุศาสตร์
127 RC-10698 ว่าที่ร้อยตรี พรนิพา รัตนคณาทรัพย์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 RC-10697 นาย ณรงค์ กมลชิต -- นักวิจัยภายนอก
129 RC-10696 นาง สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 RC-10695 นางสาว วิไลวรรณ ไปนา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131 RC-10694 นาย สุทธิพงษ์ สวัสดิ์ทา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132 RC-10693 นาย กิติรัชน์ บุญเกาะ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133 RC-10692 นาย สมควร นามสีฐาน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 RC-10691 นาย ประชา แสนกลาง -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 RC-10690 รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 RC-10689 นาย ชัยรัต สุทนต์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 RC-10688 นางสาว ภัทราภรณ์ เขียวทองศรี -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
138 RC-10687 นาย ยุทธนา วงศ์โสภา -- นักวิจัยภายนอก
139 RC-10686 นาย ทรัพย์อนันต์ พละบุตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 RC-10685 นางสาว รวิภัค ปรีชากุลดำรง -- นักวิจัยภายนอก
141 RC-10684 นาย รณภพ คัชมาตย์ -- นักวิจัยภายนอก
142 RC-10683 นาย จิรชัย อาคะจักร -- นักวิจัยภายนอก
143 RC-10682 นางสาว ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 RC-10681 นาง สุมณฑา ศรีสวัสดิ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 RC-10680 ดร. วัลลภ ขุนทำนาย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 RC-10679 นาย รวัฒน์ มันทรา -- คณะวิทยาการจัดการ
147 RC-10678 อาจารย์ Kevan R Dodd -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
148 RC-10677 ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
149 RC-10676 อาจารย์ ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์ -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
150 RC-10675 นาย เชาวฤทธิ์ ศรีหา -- นักวิจัยภายนอก
151 RC-10674 นางสาว อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
152 RC-10673 นางสาว อลิสา โวหารกล้า -- คณะวิทยาการจัดการ
153 RC-10672 นางสาว ปรียาพร อมรหิรัฐวงศ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
154 RC-10671 นาง กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155 RC-10670 นางสาว อรนุช แสงสุข -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 RC-10669 นาง อิริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 RC-10668 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158 RC-10667 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรายศ หล้าหา -- คณะครุศาสตร์
159 RC-10666 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชินพีระเสถียร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 RC-10665 อาจารย์ ผุสดี โกมาสถิต -- คณะครุศาสตร์
161 RC-10664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรช จอมพารา -- คณะครุศาสตร์
162 RC-10663 นางสาว กัณย์ณพัชร อินทจันทร์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
163 RC-10662 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ -- คณะครุศาสตร์
164 RC-10661 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกภูมิ อิ่มอก -- คณะครุศาสตร์
165 RC-10660 อาจารย์ สลิละ ปรกรณ์ชัยกุล -- สถาบันวิจัยและพัฒนา
166 RC-10659 อาจารย์ ธนากร สายปัญญา -- ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
167 RC-10658 อาจารย์ ไกรฤกษ์ แสวงผล -- คณะครุศาสตร์
168 RC-10657 นางสาว จุพาภรณ์ วิลัยแก้ว -- คณะครุศาสตร์
169 RC-10656 รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ -- คณะครุศาสตร์
170 RC-10655 ดร. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ -- คณะครุศาสตร์
171 RC-10654 นางสาว ศกุลตรา นามวงษ์ -- คณะครุศาสตร์
172 RC-10653 นางสาว ศิริวรรณ ฤิทธิ์นอก -- คณะครุศาสตร์
173 RC-10652 นางสาว พัชรี สายบุญเยื้อน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
174 RC-10651 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 RC-10650 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ -- ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
176 RC-10649 นาย พรแสง คูนทวีดวงใจ -- นักวิจัยภายนอก
177 RC-10648 นางสาว สุวนัญฐ์ ไม้สูงดี -- นักวิจัยภายนอก
178 RC-10647 นาย มนตรี ผ่านสุข -- นักวิจัยภายนอก
179 RC-10646 นาย อนุวัต ศรีจันทา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 RC-10645 ดร. Constantinos Stathopoulos -- นักวิจัยภายนอก
181 RC-10644 ดร. สุวิมล โชคชัยสวัสดี -- สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
182 RC-10643 รองศาสตราจารย์ ดร. จุลดิษฐ อุปฮาติ -- คณะครุศาสตร์
183 RC-10642 นาง นัคมน เงินมั่น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
184 RC-10641 นางสาว อภิญญา วังคีรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
185 RC-10640 นางสาว ศิริรัตน์ แกนประโคน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
186 RC-10639 นางสาว พรนภา ลูกอินทร์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
187 RC-10638 นาย นพพร แก้วมาก -- คณะครุศาสตร์
188 RC-10637 นาย นพพล แก่งจำปา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
189 RC-10636 นาย อนุรักษ์ พรมโคตรค้า -- นักวิจัยภายนอก
190 RC-10635 นาง สุภาษร สกุลใจตรง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 RC-10634 นางสาว ศิริพรรณ ธรรมโสม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 RC-10633 นางสาว ศิริกัญญา จึงธนวงศ์ -- นักวิจัยภายนอก
193 RC-10632 นาย วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 RC-10631 รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา -- คณะครุศาสตร์
195 RC-10630 นาย ไพโรจน์ บุตรเพ็ง -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
196 RC-10629 นาง ทัศนีย์ บุตรเพ็ง -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
197 RC-10628 นางสาว โยธิตา สมอาษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198 RC-10627 นางสาว ฐิดารัตน์ ขานฤทธี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
199 RC-10626 นางสาว พรรณนิดา หมวดเหม็น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
200 RC-10625 นางสาว อรจิต ชัชวาลย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
201 RC-10624 นางสาว วิจิกา ไชยสินธุ์ -- นักวิจัยภายนอก
202 RC-10623 นาย เพสยันดร์ ทิพรส -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 RC-10622 นางสาว นภัทร กะมุทะเสน -- นักวิจัยภายนอก
204 RC-10621 ว่าที่ร้อยตรี นิตยา อุตสาหะ -- นักวิจัยภายนอก
205 RC-10620 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ซอมขุนทด -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 RC-10619 นาย กงจักร กาลนิล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 RC-10618 นาย จักรพงษ์ คงช่วย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 RC-10617 ดร. ประยุทธ วรรณอุดม -- คณะวิทยาการจัดการ
209 RC-10616 รองศาสตราจารย์ กฤษณา บุตรปาละ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 RC-10615 นางสาว ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
211 RC-10613 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต ทิพรส -- กองพัฒนานักศึกษา
212 RC-10612 นาง ณัฐฐิญา สุขะ -- นักวิจัยภายนอก
213 RC-10611 นาย พิพัทธ์ วังคำ -- นักวิจัยภายนอก
214 RC-10610 นางสาว ธารินี จันดาสี -- นักวิจัยภายนอก
215 RC-10609 นาง อรอะนงค์ หล่มเหล่า -- นักวิจัยภายนอก
216 RC-10608 นางสาว มัลลิกา คำบูชา -- นักวิจัยภายนอก
217 RC-10607 นางสาว ประกาย นามผา -- คณะวิทยาการจัดการ
218 RC-10606 นาย ยุทธภูมิ ยาขามป้อม -- คณะวิทยาการจัดการ
219 RC-10605 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผยุงพร ศรีจันทวงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
220 RC-10604 นางสาว จารุณี ศรีไตรภพ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
221 RC-10602 นางสาว ขวัญหทัย แสวงผล -- นักวิจัยภายนอก
222 RC-10601 นางสาว ภัทรภร ศรีบุรินทร์ -- นักวิจัยภายนอก
223 RC-10600 นางสาว ธัญลักษณ์ ศุภพลธร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 RC-10599 นาย ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
225 RC-10598 นาย จักรี อบมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
226 RC-10597 นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
227 RC-10596 นาย พายุ แฝงทรัพย์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
228 RC-10595 นางสาว วิราภรณ์ แพงจอมพล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
229 RC-10594 นาง จิตนิภา ภูคำตา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230 RC-10593 รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา แสงสว่าง -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
231 RC-10592 นางสาว พิมพ์พนิต ธนาวาณิชยกูล -- สถาบันวิจัยและพัฒนา
232 RC-10591 นาง ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล -- นักวิจัยภายนอก
233 RC-10590 หม่อมหลวง บราลี สุทัศนีย์ -- นักวิจัยภายนอก
234 RC-10589 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ -- นักวิจัยภายนอก
235 RC-10588 นางสาว ปิยพร วงศ์อนุ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
236 RC-10587 ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี -- คณะครุศาสตร์
237 RC-10586 นางสาว เพ็ญนภา แสงโสดา -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
238 RC-10585 นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย -- คณะวิทยาการจัดการ
239 RC-10584 นางสาว ปวีณา เที่ยงพรม -- คณะครุศาสตร์
240 RC-10583 นางสาว ฐิติมา โสภางาม -- สำนักงานอธิการบดี
241 RC-10582 นางสาว วสมฤทัย วงษาหมี -- สำนักงานอธิการบดี
242 RC-10581 นาย สถาพร บริบูรณ์วัฒน์ -- สำนักงานอธิการบดี
243 RC-10580 นางสาว พรพิธ พัฒนกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
244 RC-10579 นางสาว สิริโสภา ชลพัชร์สิทธิกุล -- นักวิจัยภายนอก
245 RC-10578 นาย ศุภกร โกมาสถิตย์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246 RC-10577 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ อาษารัฐ -- คณะครุศาสตร์
247 RC-10576 ดร. ศิริขวัญ จันลาศรี -- คณะวิทยาการจัดการ
248 RC-10575 นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์ -- นักวิจัยภายนอก
249 RC-10574 นาง รภัสสา ชาติกุล -- นักวิจัยภายนอก
250 RC-10573 นาย เดชา มีกุญชร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
251 RC-10572 นางสาว สุณิสา โสทรวัตร์ -- นักวิจัยภายนอก
252 RC-10571 นาย ชวลิต ยศสุนทร -- คณะวิทยาการจัดการ
253 RC-10570 นาย ปรีชา ศรีกงพาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
254 RC-10569 นางสาว อรทัย ปานเพชร -- นักวิจัยภายนอก
255 RC-10568 นาย ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
256 RC-10567 นางสาว วราภรณ์ อาจคำไพ -- ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
257 RC-10566 นาย อริญชัย หามณี -- สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
258 RC-10564 นางสาว ณัฐริญา มงคลพงศ์ -- นักวิจัยภายนอก
259 RC-10563 นาย ชลาสิทธิ์ สุพรรณท้าว -- ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
260 RC-10562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
261 RC-10561 นาย วีรชน มีฐาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
262 RC-10560 นางสาว มัลลิกา พุดแดง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
263 RC-10559 นางสาว เมชยา ศรีหนองกุง -- นักวิจัยภายนอก
264 RC-10558 นาย วุฒิภัทร จำรัสแนว -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
265 RC-10557 นาง กุลกวิลตร์ นันรวีโรจน์ -- นักวิจัยภายนอก
266 RC-10556 นางสาว ปฐมาวดี คำทอง -- คณะวิทยาการจัดการ
267 RC-10554 ว่าที่ร้อยตรี เอกนรชัย สอนใส -- คณะวิทยาการจัดการ
268 RC-10553 นางสาว พิทยา หรุดคง -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
269 RC-10552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ คชโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
270 RC-10551 ดร. อุทุมพร สมพงษ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271 RC-10549 ดร. อมรมาศ มุกดาม่วง -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
272 RC-10548 นาย บุคลากร สมไสย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
273 RC-10547 นาย ญาณเวทย์ เหมือนพร้อม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
274 RC-10546 นาย ภัทร์ สาทสินธุ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
275 RC-10545 นางสาว วิรินญา ถาละคร -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
276 RC-10544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม -- คณะวิทยาการจัดการ
277 RC-10543 นาย นรชัย สอนใส -- คณะวิทยาการจัดการ
278 RC-10542 นางสาว วีระนุช แย้มยิ้ม -- คณะครุศาสตร์
279 RC-10541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีรกมล -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
280 RC-10540 นางสาว กิติยา คีรีวงก์ -- คณะวิทยาการจัดการ
281 RC-10539 นาย สัญญา เนียมเปรม -- คณะวิทยาการจัดการ
282 RC-10538 นางสาว นิตยา ศรีเมือง -- นักวิจัยภายนอก
283 RC-10537 นางสาว กมลวรรณ เลิศสงคราม -- นักวิจัยภายนอก
284 RC-10536 นางสาว ปวีณา โพธิ์แก้ว -- นักวิจัยภายนอก
285 RC-10535 นาย ธนกร สายปัญญา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
286 RC-10534 นางสาว ศิริรัตน์ คำใส -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
287 RC-10533 นางสาว อินทุอร นิลบรรพต -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288 RC-10532 นางสาว สาธิกา จันทะพินิจ -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
289 RC-10531 นางสาว ศรัญยา สุขนิรันดร -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
290 RC-10530 นางสาว อาริสา ป้านภูมิ -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
291 RC-10529 นางสาว นพวรรณ ดวงหัสดี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
292 RC-10528 ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
293 RC-10527 อาจารย์ จตุรงค์ สว่างวงศ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
294 RC-10526 อาจารย์ รวิภาส สุวรรณรัตน์ -- คณะครุศาสตร์
295 RC-10525 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสวี บุราณศรี -- คณะครุศาสตร์
296 RC-10524 อาจารย์ จรัสศรี ศรีโภคา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297 RC-10523 อาจารย์ อาทิตย์ ปัญญาคำ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
298 RC-10522 นางสาว จิราพัชร สุมะลิ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
299 RC-10521 นางสาว อรวรรณ สนิทญาติ -- นักวิจัยภายนอก
300 RC-10520 นางสาว สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
301 RC-10519 นางสาว กัลยา ท้าวพา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302 RC-10518 นางสาว อรญา อาษารินทร์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
303 RC-10517 นาย เฉลิมศิริ สุขศร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 RC-10516 นาย ธนกฤษต์ ภูเด่นผา -- นักวิจัยภายนอก
305 RC-10515 นางสาว นุชรินทร์ อัปการัตน์ -- นักวิจัยภายนอก
306 RC-10514 นางสาว ทัศนีย์ ไกรพรม -- นักวิจัยภายนอก
307 RC-10512 อาจารย์ วิทย์ มะลิต้น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
308 RC-10511 ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
309 RC-10510 นาย ทิวานนท์ บุญเนา -- นักวิจัยภายนอก
310 RC-10509 นางสาว ขวัญชีวา มีตราสิทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
311 RC-10508 นางสาว พันธ์ทิวา กระจาย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312 RC-10507 นาย ชานน สืบสม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
313 RC-10506 นางสาว ปวีณา ดวงวงษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
314 RC-10505 นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
315 RC-10504 นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล -- คณะวิทยาการจัดการ
316 RC-10503 นาง เหมวดี กายใหญ่ -- คณะวิทยาการจัดการ
317 RC-10502 นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง -- คณะวิทยาการจัดการ
318 RC-10501 นางสาว วรรณวิสา ไพศรี -- คณะวิทยาการจัดการ
319 RC-10500 นาย อานนท์ ศิริไทย -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
320 RC-10499 นาย ประกาศิต ปราบพาล -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
321 RC-10498 นาย ยงยุทธ วิทูธีรศานต์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
322 RC-10497 นาย สมชาติ โสนะแสง -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
323 RC-10496 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อํานวย อรรจนาทร -- คณะครุศาสตร์
324 RC-10495 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ สุขสมบูรณ์ -- คณะครุศาสตร์
325 RC-10494 นาย วุฒิไกร จํารัสแนว -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
326 RC-10493 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน -- คณะครุศาสตร์
327 RC-10492 นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง -- คณะครุศาสตร์
328 RC-10491 นาง นฤมล ปัญญาวชิโรภาส -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
329 RC-10490 นางสาว อัจฉรา วรรธนานันท์ -- คณะครุศาสตร์
330 RC-10489 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ -- คณะครุศาสตร์
331 RC-10488 นางสาว คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ -- คณะวิทยาการจัดการ
332 RC-10487 นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
333 RC-10486 นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ -- คณะวิทยาการจัดการ
334 RC-10485 นาย ฐานชน จันทร์เรือง -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
335 RC-10484 นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
336 RC-10483 นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร -- คณะครุศาสตร์
337 RC-10482 นาย เปรมกมล สุนหนองนก -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
338 RC-10481 นาย วินัยพร ไพเมือง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
339 RC-10480 นางสาว อรยา ปะกินำหัง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
340 RC-10479 นางสาว อพินญา ศรีพารา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
341 RC-10478 นาย สุภาภรณ์ ร่วมทวี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
342 RC-10477 นางสาว ฐิติพร บุญจำเนียร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
343 RC-10476 นางสาว อุษา แผงฤทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
344 RC-10475 นางสาว มาริณี นามสีฐาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
345 RC-10474 นางสาว รสา คุณทาบุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
346 RC-10473 นางสาว นุสบา บุญเนา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
347 RC-10472 นางสาว อัจฉรา หนูใหม่ -- คณะครุศาสตร์
348 RC-10471 นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร -- คณะครุศาสตร์
349 RC-10470 นาย อภิเดช โยชน์เยื้อ -- คณะครุศาสตร์
350 RC-10469 ดร. กรวิกา สุวรรณกูล -- คณะครุศาสตร์
351 RC-10468 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร -- คณะวิทยาการจัดการ
352 RC-10467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
353 RC-10466 นางสาว พิชญา ขุนศรี -- คณะวิทยาการจัดการ
354 RC-10465 นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
355 RC-10464 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
356 RC-10463 นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
357 RC-10462 นาย ทัดภูมิ ไชยกุลวัฒนา -- นักวิจัยภายนอก
358 RC-10461 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- นักวิจัยภายนอก
359 RC-10460 นาย อภิเษก มาตรา -- นักวิจัยภายนอก
360 RC-10459 นาย สมิง ศรีกา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
361 RC-10458 นาย เกรียงไกร บุญสมัคร -- นักวิจัยภายนอก
362 RC-10457 นางสาว สุภาพร ป้องปา -- นักวิจัยภายนอก
363 RC-10456 นางสาว พรนภา เผยศิริ -- นักวิจัยภายนอก
364 RC-10455 นางสาว มุกจรินทร์ จันทะคุณ -- นักวิจัยภายนอก
365 RC-10454 นางสาว วันวิสา ก้องเมือง -- นักวิจัยภายนอก
366 RC-10453 นางสาว อรัญญา นามปัญญา -- นักวิจัยภายนอก
367 RC-10452 นาย ชาตรี บำรุงชัย -- นักวิจัยภายนอก
368 RC-10451 นาย เกียรติศักดิ์ หลักจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
369 RC-10450 นางสาว วิจิตรา วัฒนะ -- นักวิจัยภายนอก
370 RC-10449 นางสาว รัตนาพร พันทะวงค์ -- นักวิจัยภายนอก
371 RC-10448 นางสาว อนุชธิดา จันทะรี -- นักวิจัยภายนอก
372 RC-10447 นางสาว สุชาดา ชมภูทอง -- นักวิจัยภายนอก
373 RC-10446 นาย กรกช จำปาม่วง -- นักวิจัยภายนอก
374 RC-10445 นางสาว ละออ ชัยลิตร -- นักวิจัยภายนอก
375 RC-10444 นางสาว จิตตานันทิ์ ธิแปลง -- นักวิจัยภายนอก
376 RC-10443 นางสาว วัชราพร ศิลาสัย -- นักวิจัยภายนอก
377 RC-10442 นางสาว ณัฐตรา ไฟรถแสง -- นักวิจัยภายนอก
378 RC-10441 นางสาว อุบล เค้าแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
379 RC-10440 นางสาว วรรณพร โพธิ์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
380 RC-10439 นางสาว สุวดี สารพันธ์ -- นักวิจัยภายนอก
381 RC-10438 นางสาว รัตนาภรณ์ วงศ์ประโคน -- นักวิจัยภายนอก
382 RC-10437 นางสาว ณัฐภรณ์ สอนจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
383 RC-10436 นางสาว ดารณี สาลี -- นักวิจัยภายนอก
384 RC-10435 นางสาว วรดา พิลากุล -- นักวิจัยภายนอก
385 RC-10434 นางสาว นิรชา นามแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
386 RC-10433 นางสาว ดวงฤทัย พุทธา -- นักวิจัยภายนอก
387 RC-10432 นางสาว ณัฐวรรณ สมอนา -- นักวิจัยภายนอก
388 RC-10431 นางสาว ลดาวัลย์ สิงห์เงา -- นักวิจัยภายนอก
389 RC-10430 นาย กรวิชณ์ โยธวงษ์ -- นักวิจัยภายนอก
390 RC-10429 นางสาว อนุธิดา ป้องสิงห์ -- นักวิจัยภายนอก
391 RC-10428 นางสาว จันทร์จิรา วงษา -- นักวิจัยภายนอก
392 RC-10427 นางสาว สุภดา หาญลำยอง -- นักวิจัยภายนอก
393 RC-10426 ดร. วิไลวรรณ สิมเชื้อ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
394 RC-10425 นางสาว อภัสรา โยธะวงค์ -- นักวิจัยภายนอก
395 RC-10424 นางสาว นริมล คำยา -- นักวิจัยภายนอก
396 RC-10423 นาย กู้พงษ์ ทองพระพักตร์ -- นักวิจัยภายนอก
397 RC-10422 นาย วายุ ศรจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
398 RC-10421 นาย เมธา สุระคาย -- นักวิจัยภายนอก
399 RC-10420 นาย ปิยะนัฐ หวานเสร็จ -- นักวิจัยภายนอก
400 RC-10419 นางสาว นิดน้อย บุญธรรม -- นักวิจัยภายนอก
401 RC-10418 นางสาว วรัญญา กันยาประสิทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
402 RC-10417 นางสาว ศิรดา สังสีเมฆ -- นักวิจัยภายนอก
403 RC-10416 นางสาว จิราพร มูลชาติ -- นักวิจัยภายนอก
404 RC-10415 นางสาว กฤษณา กองเกิด -- นักวิจัยภายนอก
405 RC-10414 นางสาว หทัยณัฐ สารีบุตร -- นักวิจัยภายนอก
406 RC-10413 นางสาว รานี จันทปะโคตร -- นักวิจัยภายนอก
407 RC-10412 นางสาว อุมาวรรณ จันทร์งาม -- นักวิจัยภายนอก
408 RC-10411 นางสาว ชมัยพร จำรัสแนว -- นักวิจัยภายนอก
409 RC-10410 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
410 RC-10409 นางสาว ศิริยากรณ์ แสนอุบล -- นักวิจัยภายนอก
411 RC-10408 นาย รัชชานนท์ ดีเลิศ -- นักวิจัยภายนอก
412 RC-10407 นางสาว ฐิติพร หาระคุณ -- นักวิจัยภายนอก
413 RC-10406 นางสาว อริยา ภูมิเพ็ง -- นักวิจัยภายนอก
414 RC-10405 นางสาว แววมณี สาครเจริญ -- นักวิจัยภายนอก
415 RC-10404 นาย วรรณฉันท์ ธรรมผล -- นักวิจัยภายนอก
416 RC-10403 นาย ศศิวัฒน์ จงกรด -- นักวิจัยภายนอก
417 RC-10402 นางสาว อลิษา คณะแพง -- นักวิจัยภายนอก
418 RC-10401 นางสาว ศิริญญา วิจิตรปัญญา -- นักวิจัยภายนอก
419 RC-10400 นางสาว นฤมล วรรณศรี -- นักวิจัยภายนอก
420 RC-10399 นาย วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
421 RC-10398 นางสาว ปรางทิพย์ ขวัญพุก -- นักวิจัยภายนอก
422 RC-10397 นางสาว วรดา นามวงษ์สา -- นักวิจัยภายนอก
423 RC-10396 นางสาว ปภัสรา ทิพย์ทำมา -- นักวิจัยภายนอก
424 RC-10395 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา ซิมตระการกุล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
425 RC-10394 นางสาว กัณตา พวงใต้ -- นักวิจัยภายนอก
426 RC-10393 นาย ธวัช มูลเมือง -- นักวิจัยภายนอก
427 RC-10392 นาย ไพโรจน์ พรมสอน -- นักวิจัยภายนอก
428 RC-10391 ดร. วราวุฒิ เรืองบุตร -- คณะครุศาสตร์
429 RC-10390 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา สิงหนุต -- คณะครุศาสตร์
430 RC-10389 นาง นันทพร กงภูเวช -- คณะครุศาสตร์
431 RC-10388 นางสาว จิราวดี กำยาน -- คณะวิทยาการจัดการ
432 RC-10387 นาง วิลัยพร ยาขามป้อม -- คณะวิทยาการจัดการ
433 RC-10386 ดร. มาริษา เดอ เบลส์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
434 RC-10385 นาย ประยูร ประเทศ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
435 RC-10384 ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
436 RC-10383 ดร. วิศิษฐศิริ ชูสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
437 RC-10382 นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก -- คณะครุศาสตร์
438 RC-10381 ดร. กิตติ ตันเมืองปัก -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
439 RC-10380 นางสาว ออมสิน บรรยง -- นักวิจัยภายนอก
440 RC-10379 นางสาว จิรัชญา จางวางแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
441 RC-10378 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
442 RC-10377 นาย สมภพ เพ็ชรดี -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
443 RC-10376 นางสาว วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
444 RC-10375 นางสาว สลิลทิพย์ ชื่นชม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445 RC-10374 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา หล้าพันธ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
446 RC-10373 นาย จิตษฎา อุทธบูรณ์ -- นักวิจัยภายนอก
447 RC-10372 นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
448 RC-10371 นางสาว อภิชญา ใจตาง -- นักวิจัยภายนอก
449 RC-10370 นางสาว พนิตนันท์ บัวทิน -- นักวิจัยภายนอก
450 RC-10369 นาย ปณชัย สงมา -- นักวิจัยภายนอก
451 RC-10368 ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
452 RC-10367 นาย ฤทธิพร เวียงอินทร์ -- นักวิจัยภายนอก
453 RC-10366 นาย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย -- นักวิจัยภายนอก
454 RC-10365 นางสาว พรชนก บุญลับ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
455 RC-10364 นางสาว พรพิมล สมบัติหอม -- นักวิจัยภายนอก
456 RC-10363 นางสาว ชมภู โสภา -- นักวิจัยภายนอก
457 RC-10362 นางสาว วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
458 RC-10361 นางสาว อภิญญา สำราญ -- นักวิจัยภายนอก
459 RC-10360 นางสาว เกศริน แสนขัน -- นักวิจัยภายนอก
460 RC-10359 นางสาว ณัฐิกานนท์ เกตุหมู -- นักวิจัยภายนอก
461 RC-10358 นางสาว จุฑาไล อันทะนัย -- นักวิจัยภายนอก
462 RC-10357 ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
463 RC-10356 นางสาว ธิดารัตน์ โกติรัมย์ -- นักวิจัยภายนอก
464 RC-10355 นาย ธวัชชัย มะริศ -- นักวิจัยภายนอก
465 RC-10354 นางสาว วรรณวิศา นครขวาง -- คณะวิทยาการจัดการ
466 RC-10353 นางสาว ญาณินท์ ทองมาก -- คณะวิทยาการจัดการ
467 RC-10352 นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
468 RC-10351 ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
469 RC-10350 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ์ บังเกิด -- คณะวิทยาการจัดการ
470 RC-10349 นางสาว รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
471 RC-10348 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ สุภามา -- คณะวิทยาการจัดการ
472 RC-10347 นาย อนุชา วิลัยแก้ว -- คณะวิทยาการจัดการ
473 RC-10346 นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ -- คณะวิทยาการจัดการ
474 RC-10345 อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
475 RC-10344 นาย ชินเชิง แก้วก่า -- คณะวิทยาการจัดการ
476 RC-10343 นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม -- คณะวิทยาการจัดการ
477 RC-10342 อาจารย์ ศาริศา สุขคง -- คณะครุศาสตร์
478 RC-10341 นางสาว รุจิรา มณีชม -- คณะครุศาสตร์
479 RC-10340 นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร -- คณะครุศาสตร์
480 RC-10339 นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์ -- คณะครุศาสตร์
481 RC-10338 ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์ -- คณะครุศาสตร์
482 RC-10337 นางสาว เนตรนภา เกล็ดจีน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
483 RC-10336 นางสาว กัลยาณี ศรพรหม -- นักวิจัยภายนอก
484 RC-10335 นางสาว ประทัยทิพย์ รักญาติ -- นักวิจัยภายนอก
485 RC-10334 นางสาว สุวนันท์ อินทร์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
486 RC-10333 นางสาว กานดา ชำนาญพล -- นักวิจัยภายนอก
487 RC-10332 นางสาว มลศรี ป่าจิก -- นักวิจัยภายนอก
488 RC-10331 นางสาว พันธ์ทิพา คนฉลาด -- นักวิจัยภายนอก
489 RC-10330 ดร. ภัทรานุช ผงสุข -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
490 RC-10329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
491 RC-10328 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพัทธ์ ภูสำเภา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
492 RC-10327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ์ ผิวสะอาด -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
493 RC-10326 นาย นนทชัย เลิศขามป้อม -- นักวิจัยภายนอก
494 RC-10325 นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี -- นักวิจัยภายนอก
495 RC-10324 นางสาว ศิริรัตน์ จัดนอก -- นักวิจัยภายนอก
496 RC-10323 นางสาว ปวีณา คำจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
497 RC-10322 นาย ทัศนะ แก้วสีหา -- นักวิจัยภายนอก
498 RC-10321 นาย ทศพร บุญประสงค์ -- นักวิจัยภายนอก
499 RC-10320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
500 RC-10319 นางสาว สุไพลิน พิชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
501 RC-10318 นาง ขนิษฐา ศรีแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
502 RC-10317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
503 RC-10315 นาย สุทัต หนูมาก -- นักวิจัยภายนอก
504 RC-10314 นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา -- นักวิจัยภายนอก
505 RC-10313 นาย จักรพันธ์ จันท์หอม -- นักวิจัยภายนอก
506 RC-10312 ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
507 RC-10311 อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ -- คณะวิทยาการจัดการ
508 RC-10310 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
509 RC-10309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พันชะโก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
510 RC-10308 อาจารย์ อรรถกร ทองโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
511 RC-10307 อาจารย์ ยุพดี ผ่องศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
512 RC-10306 นาง พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
513 RC-10305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
514 RC-10304 ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
515 RC-10303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ -- นักวิจัยภายนอก
516 RC-10302 นาย ศักดิ์ปรีชา ทาเทาว์ -- นักวิจัยภายนอก
517 RC-10301 นางสาว อารีย์ ลำมะยศ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
518 RC-10300 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ -- นักวิจัยภายนอก
519 RC-10299 นางสาว นิตติยา ไชยพิเดช -- นักวิจัยภายนอก
520 RC-10298 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
521 RC-10297 อาจารย์ สุรพิชญา ราชพรหมมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
522 RC-10296 นางสาว ธิราภรณ์ สุทธศรี -- นักวิจัยภายนอก
523 RC-10295 นางสาว ศิลาพร โสมทอง -- นักวิจัยภายนอก
524 RC-10294 นางสาว ธนัญญา พันธ์ชัย -- นักวิจัยภายนอก
525 RC-10293 นางสาว อัจฉรา ศรีเสน -- นักวิจัยภายนอก
526 RC-10292 นางสาว วิภากรณ์ จันทะพัน -- นักวิจัยภายนอก
527 RC-10291 ดร. วิไล ผิวมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
528 RC-10290 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัย วรรณอุดร -- นักวิจัยภายนอก
529 RC-10289 นาย วัชรินทร์ สินสิริ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530 RC-10288 นาง ยุพดี ชินพีระเสถียร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
531 RC-10287 นาย พลสยาม สุนทรสนิม -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
532 RC-10286 นาย ณัฐกร หิรัญโท -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
533 RC-10285 นางสาว พชรมณ ใจงามดี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
534 RC-10284 ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
535 RC-10283 นาง อรนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
536 RC-10282 ดร. วชิราภรณ์ สังข์ทอง -- คณะครุศาสตร์
537 RC-10281 ดร. สมยงค์ สีขาว -- คณะครุศาสตร์
538 RC-10280 ดร. มาริยา เถาอินปาก -- คณะครุศาสตร์
539 RC-10279 นาย สมศักดิ์ จันทดี -- คณะครุศาสตร์
540 RC-10278 นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล -- คณะครุศาสตร์
541 RC-10277 นาง สมพิศ สีตะสุต -- คณะครุศาสตร์
542 RC-10276 นางสาว นิ่ม อินทะสอน -- คณะครุศาสตร์
543 RC-10275 นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
544 RC-10274 นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
545 RC-10273 นางสาว เมชยา ท่าพิมาย -- คณะวิทยาการจัดการ
546 RC-10272 ดร. อัญชลี โกกะนุช -- คณะวิทยาการจัดการ
547 RC-10271 รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง -- คณะวิทยาการจัดการ
548 RC-10270 ดร. ตะวันรอน สังยวน -- คณะวิทยาการจัดการ
549 RC-10269 ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
550 RC-10268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
551 RC-10267 อาจารย์ ณัฐวุฒิ มาลีลัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
552 RC-10266 ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
553 RC-10265 นางสาว กานดา ปุ่มสิน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
554 RC-10264 ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
555 RC-10263 นาง สุชาดา พรหมโคตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
556 RC-10262 รองศาสตราจารย์ ดร. รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
557 RC-10261 นาย สิทธิวัฒน์ มีวันคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
558 RC-10260 นางสาว ณศิริ ศิริพริมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
559 RC-10259 นาย มนตรี คำวัน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
560 RC-10258 ดร. ประกอบ ผลงาม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
561 RC-10257 นางสาว มัสยา ราชวงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
562 RC-10256 นาง ณัชชา สมจันทร์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
563 RC-10255 ดร. พรกมล ระหาญนอก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
564 RC-10254 นางสาว ธิติญา เหล่าอัน -- คณะครุศาสตร์
565 RC-10253 นางสาว กรุณา ทาแก้ว -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
566 RC-10252 รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
567 RC-10251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
568 RC-10250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพงษ์ กะวิงสกุล -- คณะครุศาสตร์
569 RC-10249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
570 RC-10248 นาย อภิชา ปลัดกอง -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
571 RC-10247 นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ -- คณะครุศาสตร์
572 RC-10246 นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด -- คณะครุศาสตร์
573 RC-10245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
574 RC-10244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
575 RC-10243 รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
576 RC-10242 รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
577 RC-10241 นาย วิระ อิสโร -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
578 RC-10240 นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
579 RC-10239 นาย วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
580 RC-10238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
581 RC-10237 นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล -- คณะครุศาสตร์
582 RC-10236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย -- คณะครุศาสตร์
583 RC-10235 นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
584 RC-10234 นาย บุญส่ง มาสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
585 RC-10233 นาย สนั่น พรมศิลา -- คณะวิทยาการจัดการ
586 RC-10232 นาย พลกร วงศ์ลา -- คณะวิทยาการจัดการ
587 RC-10231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
588 RC-10230 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
589 RC-10229 นาย อภิเษก มาตรา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
590 RC-10228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591 RC-10227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
592 RC-10226 นาย ดุลดนัย วันธงชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
593 RC-10225 นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
594 RC-10224 นาย อิทธิชัย อินลุเพท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
595 RC-10223 ดร. เยาวพา กองเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
596 RC-10222 นางสาว ปัทมา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
597 RC-10221 ดร. พนิดา ตาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
598 RC-10220 นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
599 RC-10219 ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
600 RC-10218 นางสาว แพรวนภา เรียงริลา คณะครุศาสตร์
601 RC-10217 นาง รุ่งรัตน์ มาไทย คณะครุศาสตร์
602 RC-10216 นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว คณะครุศาสตร์
603 RC-10215 ดร. สรินทร คุ้มเขต คณะครุศาสตร์
604 RC-10214 นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
605 RC-10213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
606 RC-10212 นาย ศักดิ์ดา สาระนันท์ นักวิจัยภายนอก
607 RC-10211 นางสาว นิธิชา ผะสมพืช นักวิจัยภายนอก
608 RC-10210 นางสาว กลรัตน์ แถลงกัณฑ์ นักวิจัยภายนอก
609 RC-10209 นางสาว ศรฤทัย วันลีลา นักวิจัยภายนอก
610 RC-10208 นาย วรศักดิ์ ไลไทสงค์ นักวิจัยภายนอก
611 RC-10207 นางสาว ไอลดา พันธ์โอภาส นักวิจัยภายนอก
612 RC-10206 นาย บารมี อุ่นเที่ยว นักวิจัยภายนอก
613 RC-10205 นาย อนุศักดิ์ สาวิสัย นักวิจัยภายนอก
614 RC-10204 นางสาว นิสาชล สายคำแต่ง นักวิจัยภายนอก
615 RC-10203 นาย ตะวัน แผนใหญ่ธนา นักวิจัยภายนอก
616 RC-10202 ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
617 RC-10201 นางสาว เจนจิรา บุญประครอง นักวิจัยภายนอก
618 RC-10200 ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
619 RC-10199 ดร. วีนัส ภักดิ์นรา คณะครุศาสตร์
620 RC-10198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
621 RC-10197 นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
622 RC-10196 ดร. อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร นักวิจัยภายนอก
623 RC-10195 นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี คณะครุศาสตร์
624 RC-10194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล เวียงสมุทร คณะครุศาสตร์
625 RC-10193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
626 RC-10192 นาง ภาวรินทร์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ
627 RC-10191 นางสาว นฤมล โสตะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
628 RC-10190 นาย นิธิภัทร บุญปก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
629 RC-10189 นางสาว อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
630 RC-10188 นาง ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
631 RC-10187 นาง ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
632 RC-10186 นาย สังสรรค์ หล้าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
633 RC-10185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ คณะครุศาสตร์
634 RC-10184 นาย เกียรติชาย ชาติมาลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
635 RC-10183 ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
636 RC-10182 นางสาว เอื้องไพร วัลลภาชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
637 RC-10181 นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
638 RC-10180 นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
639 RC-10179 นางสาว กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
640 RC-10178 นาย พงษ์พันธ์ เสาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
641 RC-10177 ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์