[รายละเอียด] ข้อมูลผู้วิจัย

ลำดับ รหัสผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย เบอร์โทร คณะ/สำนัก สาขา/แผนก จัดการ
1 RC-10512 อาจารย์ วิทย์ มะลิต้น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 RC-10511 ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 RC-10510 นาย ทิวานนท์ บุญเนา -- นักวิจัยภายนอก
4 RC-10509 นางสาว ขวัญชีวา มีตราสิทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
5 RC-10508 นางสาว พันธ์ทิวา กระจาย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 RC-10507 นาย ชานน สืบสม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 RC-10506 นางสาว ปวีณา ดวงวงษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 RC-10505 นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
9 RC-10504 นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล -- คณะวิทยาการจัดการ
10 RC-10503 นาง เหมวดี กายใหญ่ -- คณะวิทยาการจัดการ
11 RC-10502 นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง -- คณะวิทยาการจัดการ
12 RC-10501 นางสาว วรรณวิสา ไพศรี -- คณะวิทยาการจัดการ
13 RC-10500 นาย อานนท์ ศิริไทย -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 RC-10499 นาย ประกาศิต ปราบพาล -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 RC-10498 นาย ยงยุทธ วิทูธีรศานต์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 RC-10497 นาย สมชาติ โสนะแสง -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 RC-10496 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อํานวย อรรจนาทร -- คณะครุศาสตร์
18 RC-10495 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ สุขสมบูรณ์ -- คณะครุศาสตร์
19 RC-10494 นาย วุฒิไกร จํารัสแนว -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 RC-10493 นางสาว ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน -- คณะครุศาสตร์
21 RC-10492 นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 RC-10491 นาง นฤมล ปัญญาวชิโรภาส -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 RC-10490 นางสาว อัจฉรา วรรธนานันท์ -- คณะครุศาสตร์
24 RC-10489 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ -- คณะครุศาสตร์
25 RC-10488 นางสาว คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ -- คณะวิทยาการจัดการ
26 RC-10487 นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
27 RC-10486 นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ -- คณะวิทยาการจัดการ
28 RC-10485 นาย ฐานชน จันทร์เรือง -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 RC-10484 นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 RC-10483 นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร -- คณะครุศาสตร์
31 RC-10482 นาย เปรมกมล สุนหนองนก -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 RC-10481 นาย วินัยพร ไพเมือง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 RC-10480 นางสาว อรยา ปะกินำหัง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 RC-10479 นางสาว อพินญา ศรีพารา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 RC-10478 นาย สุภาภรณ์ ร่วมทวี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 RC-10477 นางสาว ฐิติพร บุญจำเนียร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 RC-10476 นางสาว อุษา แผงฤทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 RC-10475 นางสาว มาริณี นามสีฐาน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 RC-10474 นางสาว รสา คุณทาบุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 RC-10473 นางสาว นุสบา บุญเนา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 RC-10472 นางสาว อัจฉรา หนูใหม่ -- คณะครุศาสตร์
42 RC-10471 นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร -- คณะครุศาสตร์
43 RC-10470 นาย อภิเดช โยชน์เยื้อ -- คณะครุศาสตร์
44 RC-10469 ดร. กรวิกา สุวรรณกูล -- คณะครุศาสตร์
45 RC-10468 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร -- คณะวิทยาการจัดการ
46 RC-10467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 RC-10466 นางสาว พิชญา ขุนศรี -- คณะวิทยาการจัดการ
48 RC-10465 นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 RC-10464 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 RC-10463 นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 RC-10462 นาย ทัดภูมิ ไชยกุลวัฒนา -- นักวิจัยภายนอก
52 RC-10461 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- นักวิจัยภายนอก
53 RC-10460 นาย อภิเษก มาตรา -- นักวิจัยภายนอก
54 RC-10459 นาย สมิง ศรีกา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 RC-10458 นาย เกรียงไกร บุญสมัคร -- นักวิจัยภายนอก
56 RC-10457 นางสาว สุภาพร ป้องปา -- นักวิจัยภายนอก
57 RC-10456 นางสาว พรนภา เผยศิริ -- นักวิจัยภายนอก
58 RC-10455 นางสาว มุกจรินทร์ จันทะคุณ -- นักวิจัยภายนอก
59 RC-10454 นางสาว วันวิสา ก้องเมือง -- นักวิจัยภายนอก
60 RC-10453 นางสาว อรัญญา นามปัญญา -- นักวิจัยภายนอก
61 RC-10452 นาย ชาตรี บำรุงชัย -- นักวิจัยภายนอก
62 RC-10451 นาย เกียรติศักดิ์ หลักจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
63 RC-10450 นางสาว วิจิตรา วัฒนะ -- นักวิจัยภายนอก
64 RC-10449 นางสาว รัตนาพร พันทะวงค์ -- นักวิจัยภายนอก
65 RC-10448 นางสาว อนุชธิดา จันทะรี -- นักวิจัยภายนอก
66 RC-10447 นางสาว สุชาดา ชมภูทอง -- นักวิจัยภายนอก
67 RC-10446 นาย กรกช จำปาม่วง -- นักวิจัยภายนอก
68 RC-10445 นางสาว ละออ ชัยลิตร -- นักวิจัยภายนอก
69 RC-10444 นางสาว จิตตานันทิ์ ธิแปลง -- นักวิจัยภายนอก
70 RC-10443 นางสาว วัชราพร ศิลาสัย -- นักวิจัยภายนอก
71 RC-10442 นางสาว ณัฐตรา ไฟรถแสง -- นักวิจัยภายนอก
72 RC-10441 นางสาว อุบล เค้าแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
73 RC-10440 นางสาว วรรณพร โพธิ์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
74 RC-10439 นางสาว สุวดี สารพันธ์ -- นักวิจัยภายนอก
75 RC-10438 นางสาว รัตนาภรณ์ วงศ์ประโคน -- นักวิจัยภายนอก
76 RC-10437 นางสาว ณัฐภรณ์ สอนจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
77 RC-10436 นางสาว ดารณี สาลี -- นักวิจัยภายนอก
78 RC-10435 นางสาว วรดา พิลากุล -- นักวิจัยภายนอก
79 RC-10434 นางสาว นิรชา นามแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
80 RC-10433 นางสาว ดวงฤทัย พุทธา -- นักวิจัยภายนอก
81 RC-10432 นางสาว ณัฐวรรณ สมอนา -- นักวิจัยภายนอก
82 RC-10431 นางสาว ลดาวัลย์ สิงห์เงา -- นักวิจัยภายนอก
83 RC-10430 นาย กรวิชณ์ โยธวงษ์ -- นักวิจัยภายนอก
84 RC-10429 นางสาว อนุธิดา ป้องสิงห์ -- นักวิจัยภายนอก
85 RC-10428 นางสาว จันทร์จิรา วงษา -- นักวิจัยภายนอก
86 RC-10427 นางสาว สุภดา หาญลำยอง -- นักวิจัยภายนอก
87 RC-10426 นาง วิไลวรรณ สิมเชื้อ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 RC-10425 นางสาว อภัสรา โยธะวงค์ -- นักวิจัยภายนอก
89 RC-10424 นางสาว นริมล คำยา -- นักวิจัยภายนอก
90 RC-10423 นาย กู้พงษ์ ทองพระพักตร์ -- นักวิจัยภายนอก
91 RC-10422 นาย วายุ ศรจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
92 RC-10421 นาย เมธา สุระคาย -- นักวิจัยภายนอก
93 RC-10420 นาย ปิยะนัฐ หวานเสร็จ -- นักวิจัยภายนอก
94 RC-10419 นางสาว นิดน้อย บุญธรรม -- นักวิจัยภายนอก
95 RC-10418 นางสาว วรัญญา กันยาประสิทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
96 RC-10417 นางสาว ศิรดา สังสีเมฆ -- นักวิจัยภายนอก
97 RC-10416 นางสาว จิราพร มูลชาติ -- นักวิจัยภายนอก
98 RC-10415 นางสาว กฤษณา กองเกิด -- นักวิจัยภายนอก
99 RC-10414 นางสาว หทัยณัฐ สารีบุตร -- นักวิจัยภายนอก
100 RC-10413 นางสาว รานี จันทปะโคตร -- นักวิจัยภายนอก
101 RC-10412 นางสาว อุมาวรรณ จันทร์งาม -- นักวิจัยภายนอก
102 RC-10411 นางสาว ชมัยพร จำรัสแนว -- นักวิจัยภายนอก
103 RC-10410 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 RC-10409 นางสาว ศิริยากรณ์ แสนอุบล -- นักวิจัยภายนอก
105 RC-10408 นาย รัชชานนท์ ดีเลิศ -- นักวิจัยภายนอก
106 RC-10407 นางสาว ฐิติพร หาระคุณ -- นักวิจัยภายนอก
107 RC-10406 นางสาว อริยา ภูมิเพ็ง -- นักวิจัยภายนอก
108 RC-10405 นางสาว แววมณี สาครเจริญ -- นักวิจัยภายนอก
109 RC-10404 นาย วรรณฉันท์ ธรรมผล -- นักวิจัยภายนอก
110 RC-10403 นาย ศศิวัฒน์ จงกรด -- นักวิจัยภายนอก
111 RC-10402 นางสาว อลิษา คณะแพง -- นักวิจัยภายนอก
112 RC-10401 นางสาว ศิริญญา วิจิตรปัญญา -- นักวิจัยภายนอก
113 RC-10400 นางสาว นฤมล วรรณศรี -- นักวิจัยภายนอก
114 RC-10399 นาย วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 RC-10398 นางสาว ปรางทิพย์ ขวัญพุก -- นักวิจัยภายนอก
116 RC-10397 นางสาว วรดา นามวงษ์สา -- นักวิจัยภายนอก
117 RC-10396 นางสาว ปภัสรา ทิพย์ทำมา -- นักวิจัยภายนอก
118 RC-10395 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา ซิมตระการกุล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119 RC-10394 นางสาว กัณตา พวงใต้ -- นักวิจัยภายนอก
120 RC-10393 นาย ธวัช มูลเมือง -- นักวิจัยภายนอก
121 RC-10392 นาย ไพโรจน์ พรมสอน -- นักวิจัยภายนอก
122 RC-10391 นาย วราวุฒิ เรืองบุตร -- คณะครุศาสตร์
123 RC-10390 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา สิงหนุต -- คณะครุศาสตร์
124 RC-10389 นาง นันทพร กงภูเวช -- คณะครุศาสตร์
125 RC-10388 นางสาว จิราวดี กำยาน -- คณะวิทยาการจัดการ
126 RC-10387 นาง วิลัยพร ยาขามป้อม -- คณะวิทยาการจัดการ
127 RC-10386 ดร. มาริษา เดอ เบลส์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128 RC-10385 นาย ประยูร ประเทศ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 RC-10384 ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
130 RC-10383 ดร. วิศิษฐศิริ ชูสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
131 RC-10382 นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก -- คณะครุศาสตร์
132 RC-10381 ดร. กิตติ ตันเมืองปัก -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133 RC-10380 นางสาว ออมสิน บรรยง -- นักวิจัยภายนอก
134 RC-10379 นางสาว จิรัชญา จางวางแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
135 RC-10378 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136 RC-10377 นาย สมภพ เพ็ชรดี -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
137 RC-10376 นางสาว วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138 RC-10375 นางสาว สลิลทิพย์ ชื่นชม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139 RC-10374 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา หล้าพันธ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 RC-10373 นาย จิตษฎา อุทธบูรณ์ -- นักวิจัยภายนอก
141 RC-10372 นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 RC-10371 นางสาว อภิชญา ใจตาง -- นักวิจัยภายนอก
143 RC-10370 นางสาว พนิตนันท์ บัวทิน -- นักวิจัยภายนอก
144 RC-10369 นาย ปณชัย สงมา -- นักวิจัยภายนอก
145 RC-10368 ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 RC-10367 นาย ฤทธิพร เวียงอินทร์ -- นักวิจัยภายนอก
147 RC-10366 นาย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย -- นักวิจัยภายนอก
148 RC-10365 นางสาว พรชนก บุญลับ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 RC-10364 นางสาว พรพิมล สมบัติหอม -- นักวิจัยภายนอก
150 RC-10363 นางสาว ชมภู โสภา -- นักวิจัยภายนอก
151 RC-10362 นางสาว วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
152 RC-10361 นางสาว อภิญญา สำราญ -- นักวิจัยภายนอก
153 RC-10360 นางสาว เกศริน แสนขัน -- นักวิจัยภายนอก
154 RC-10359 นางสาว ณัฐิกานนท์ เกตุหมู -- นักวิจัยภายนอก
155 RC-10358 นางสาว จุฑาไล อันทะนัย -- นักวิจัยภายนอก
156 RC-10357 ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 RC-10356 นางสาว ธิดารัตน์ โกติรัมย์ -- นักวิจัยภายนอก
158 RC-10355 นาย ธวัชชัย มะริศ -- นักวิจัยภายนอก
159 RC-10354 นางสาว วรรณวิศา นครขวาง -- คณะวิทยาการจัดการ
160 RC-10353 นางสาว ญาณินท์ ทองมาก -- คณะวิทยาการจัดการ
161 RC-10352 นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
162 RC-10351 ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 RC-10350 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ์ บังเกิด -- คณะวิทยาการจัดการ
164 RC-10349 นางสาว รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
165 RC-10348 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ สุภามา -- คณะวิทยาการจัดการ
166 RC-10347 นาย อนุชา วิลัยแก้ว -- คณะวิทยาการจัดการ
167 RC-10346 นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ -- คณะวิทยาการจัดการ
168 RC-10345 อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
169 RC-10344 นาย ชินเชิง แก้วก่า -- คณะวิทยาการจัดการ
170 RC-10343 นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม -- คณะวิทยาการจัดการ
171 RC-10342 อาจารย์ ศาริศา สุขคง -- คณะครุศาสตร์
172 RC-10341 นางสาว รุจิรา มณีชม -- คณะครุศาสตร์
173 RC-10340 นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร -- คณะครุศาสตร์
174 RC-10339 นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์ -- คณะครุศาสตร์
175 RC-10338 ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์ -- คณะครุศาสตร์
176 RC-10337 นางสาว เนตรนภา เกล็ดจีน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 RC-10336 นางสาว กัลยาณี ศรพรหม -- นักวิจัยภายนอก
178 RC-10335 นางสาว ประทัยทิพย์ รักญาติ -- นักวิจัยภายนอก
179 RC-10334 นางสาว สุวนันท์ อินทร์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
180 RC-10333 นางสาว กานดา ชำนาญพล -- นักวิจัยภายนอก
181 RC-10332 นางสาว มลศรี ป่าจิก -- นักวิจัยภายนอก
182 RC-10331 นางสาว พันธ์ทิพา คนฉลาด -- นักวิจัยภายนอก
183 RC-10330 ดร. ภัทรานุช ผงสุข -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 RC-10329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 RC-10328 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยพัทย์ ภูสำเภา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 RC-10327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ์ ผิวสะอาด -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 RC-10326 นาย นนทชัย เลิศขามป้อม -- นักวิจัยภายนอก
188 RC-10325 นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี -- นักวิจัยภายนอก
189 RC-10324 นางสาว ศิริรัตน์ จัดนอก -- นักวิจัยภายนอก
190 RC-10323 นางสาว ปวีณา คำจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
191 RC-10322 นาย ทัศนะ แก้วสีหา -- นักวิจัยภายนอก
192 RC-10321 นาย ทศพร บุญประสงค์ -- นักวิจัยภายนอก
193 RC-10320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 RC-10319 นางสาว สุไพลิน พิชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 RC-10318 นาง ขนิษฐา ศรีแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
196 RC-10317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 RC-10315 นาย สุทัต หนูมาก -- นักวิจัยภายนอก
198 RC-10314 นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา -- นักวิจัยภายนอก
199 RC-10313 นาย จักรพันธ์ จันท์หอม -- นักวิจัยภายนอก
200 RC-10312 ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
201 RC-10311 อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ -- คณะวิทยาการจัดการ
202 RC-10310 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203 RC-10309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พันชะโก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204 RC-10308 อาจารย์ อรรถกร ทองโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205 RC-10307 อาจารย์ ยุพดี ผ่องศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206 RC-10306 นาง พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
207 RC-10305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
208 RC-10304 ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
209 RC-10303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ -- นักวิจัยภายนอก
210 RC-10302 นาย ศักดิ์ปรีชา ทาเทาว์ -- นักวิจัยภายนอก
211 RC-10301 นางสาว อารีย์ ลำมะยศ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
212 RC-10300 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ -- นักวิจัยภายนอก
213 RC-10299 นางสาว นิตติยา ไชยพิเดช -- นักวิจัยภายนอก
214 RC-10298 อาจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
215 RC-10297 อาจารย์ สุรพิชญา ราชพรหมมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216 RC-10296 นางสาว ธิราภรณ์ สุทธศรี -- นักวิจัยภายนอก
217 RC-10295 นางสาว ศิลาพร โสมทอง -- นักวิจัยภายนอก
218 RC-10294 นางสาว ธนัญญา พันธ์ชัย -- นักวิจัยภายนอก
219 RC-10293 นางสาว อัจฉรา ศรีเสน -- นักวิจัยภายนอก
220 RC-10292 นางสาว วิภากรณ์ จันทะพัน -- นักวิจัยภายนอก
221 RC-10291 ดร. วิไล ผิวมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
222 RC-10290 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัย วรรณอุดร -- นักวิจัยภายนอก
223 RC-10289 นาย วัชรินทร์ สินสิริ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 RC-10288 นาง ยุพดี ชินพีระเสถียร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
225 RC-10287 นาย พลสยาม สุนทรสนิม -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
226 RC-10286 นาย ณัฐกร หิรัญโท -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
227 RC-10285 นางสาว พชรมณ ใจงามดี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
228 RC-10284 ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
229 RC-10283 นาง อรนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
230 RC-10282 ดร. วชิราภรณ์ สังข์ทอง -- คณะครุศาสตร์
231 RC-10281 ดร. สมยง สีขาว -- คณะครุศาสตร์
232 RC-10280 ดร. มาริยา เถาอินปาก -- คณะครุศาสตร์
233 RC-10279 นาย สมศักดิ์ จันทดี -- คณะครุศาสตร์
234 RC-10278 นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล -- คณะครุศาสตร์
235 RC-10277 นาง สมพิศ สีตะสุต -- คณะครุศาสตร์
236 RC-10276 นางสาว นิ่ม อินทะสอน -- คณะครุศาสตร์
237 RC-10275 นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
238 RC-10274 นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
239 RC-10273 นางสาว เมชยา ท่าพิมาย -- คณะวิทยาการจัดการ
240 RC-10272 ดร. อัญชลี โกกะนุช -- คณะวิทยาการจัดการ
241 RC-10271 รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง -- คณะวิทยาการจัดการ
242 RC-10270 ดร. ตะวันรอน สังยวน -- คณะวิทยาการจัดการ
243 RC-10269 ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244 RC-10268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
245 RC-10267 อาจารย์ ณัฐวุฒิ มาลีลัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246 RC-10266 ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
247 RC-10265 นางสาว กานดา ปุ่มสิน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248 RC-10264 ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
249 RC-10263 นาง สุชาดา พรหมโคตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
250 RC-10262 รองศาสตราจารย์ ดร. รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
251 RC-10261 นาย สิทธิวัฒน์ มีวันคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
252 RC-10260 นางสาว ณศิริ ศิริพริมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
253 RC-10259 นาย มนตรี คำวัน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
254 RC-10258 ดร. ประกอบ ผลงาม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
255 RC-10257 นางสาว มัสยา ราชวงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
256 RC-10256 นาง ณัชชา สมจันทร์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
257 RC-10255 ดร. พรกมล ระหาญนอก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
258 RC-10254 นางสาว ธิติญา เหล่าอัน -- คณะครุศาสตร์
259 RC-10253 นางสาว กรุณา ทาแก้ว -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
260 RC-10252 รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
261 RC-10251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
262 RC-10250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพงษ์ กะวิงสกุล -- คณะครุศาสตร์
263 RC-10249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
264 RC-10248 นาย อภิชา ปลัดกอง -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
265 RC-10247 นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ -- คณะครุศาสตร์
266 RC-10246 นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด -- คณะครุศาสตร์
267 RC-10245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
268 RC-10244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
269 RC-10243 รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
270 RC-10242 รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
271 RC-10241 นาย วิระ อิสโร -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
272 RC-10240 นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
273 RC-10239 นาย วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274 RC-10238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275 RC-10237 นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล -- คณะครุศาสตร์
276 RC-10236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย -- คณะครุศาสตร์
277 RC-10235 นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
278 RC-10234 นาย บุญส่ง มาสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
279 RC-10233 นาย สนั่น พรมศิลา -- คณะวิทยาการจัดการ
280 RC-10232 นาย พลกร วงศ์ลา -- คณะวิทยาการจัดการ
281 RC-10231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282 RC-10230 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
283 RC-10229 นาย อภิเษก มาตรา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284 RC-10228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
285 RC-10227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
286 RC-10226 นาย ดุลดนัย วันธงชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
287 RC-10225 นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
288 RC-10224 นาย อิทธิชัย อินลุเพท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
289 RC-10223 ดร. เยาวพา กองเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
290 RC-10222 นางสาว ปัทมา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
291 RC-10221 ดร. พนิดา ตาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292 RC-10220 นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
293 RC-10219 ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
294 RC-10218 นางสาว แพรวนภา เรียงริลา คณะครุศาสตร์
295 RC-10217 นาง รุ่งรัตน์ มาไทย คณะครุศาสตร์
296 RC-10216 นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว คณะครุศาสตร์
297 RC-10215 ดร. สรินทร คุ้มเขต คณะครุศาสตร์
298 RC-10214 นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
299 RC-10213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300 RC-10212 นาย ศักดิ์ดา สาระนันท์ นักวิจัยภายนอก
301 RC-10211 นางสาว นิธิชา ผะสมพืช นักวิจัยภายนอก
302 RC-10210 นางสาว กลรัตน์ แถลงกัณฑ์ นักวิจัยภายนอก
303 RC-10209 นางสาว ศรฤทัย วันลีลา นักวิจัยภายนอก
304 RC-10208 นาย วรศักดิ์ ไลไทสงค์ นักวิจัยภายนอก
305 RC-10207 นางสาว ไอลดา พันธ์โอภาส นักวิจัยภายนอก
306 RC-10206 นาย บารมี อุ่นเที่ยว นักวิจัยภายนอก
307 RC-10205 นาย อนุศักดิ์ สาวิสัย นักวิจัยภายนอก
308 RC-10204 นางสาว นิสาชล สายคำแต่ง นักวิจัยภายนอก
309 RC-10203 นาย ตะวัน แผนใหญ่ธนา นักวิจัยภายนอก
310 RC-10202 ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311 RC-10201 นางสาว เจนจิรา บุญประครอง นักวิจัยภายนอก
312 RC-10200 ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313 RC-10199 ดร. วีนัส ภักดิ์นรา คณะครุศาสตร์
314 RC-10198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
315 RC-10197 นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
316 RC-10196 ดร. อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร นักวิจัยภายนอก
317 RC-10195 นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี คณะครุศาสตร์
318 RC-10194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล เวียงสมุทร คณะครุศาสตร์
319 RC-10193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
320 RC-10192 นาง ภาวรินทร์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ
321 RC-10191 นางสาว นฤมล โสตะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322 RC-10190 นาย นิธิภัทร บุญปก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323 RC-10189 นางสาว อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
324 RC-10188 นาง ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
325 RC-10187 นาง ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
326 RC-10186 นาย สังสรรค์ หล้าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
327 RC-10185 นาย ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ คณะครุศาสตร์
328 RC-10184 นาย เกียรติชาย ชาติมาลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
329 RC-10183 ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
330 RC-10182 นางสาว เอื้องไพร วัลลภาชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
331 RC-10181 นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
332 RC-10180 นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
333 RC-10179 นางสาว กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
334 RC-10178 นาย พงษ์พันธ์ เสาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
335 RC-10177 ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
336 RC-10176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
337 RC-10175 นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
338 RC-10174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
339 RC-10173 ดร. Melanie Gay นักวิจัยภายนอก
340 RC-10172 นาย วัลลภ ทาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
341 RC-10171 นาง รดาศา เนตรแสงสี คณะวิทยาการจัดการ
342 RC-10170 นาง อัจฉรา นันทะศรี คณะครุศาสตร์
343 RC-10169 นางสาว ระเบียบ ชูสอน คณะครุศาสตร์
344 RC-10168 นาง รุ่งรัตน์ แถวเพีย คณะครุศาสตร์
345 RC-10167 นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ คณะครุศาสตร์
346 RC-10166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร ขันติธรางกูร คณะครุศาสตร์
347 RC-10165 ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณะครุศาสตร์
348 RC-10164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย คณะครุศาสตร์
349 RC-10163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย คณะครุศาสตร์
350 RC-10162 นางสาว เกษร น้อยนาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
351 RC-10161 ดร. สุภาวดี สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
352 RC-10160 ดร. ยุวลี สีเสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
353 RC-10159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
354 RC-10158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
355 RC-10157 นาง นฤมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
356 RC-10156 นาย ธีรภัทร์ อนุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
357 RC-10155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
358 RC-10154 นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
359 RC-10153 ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
360 RC-10152 นาง พรรณิภา ภูกองพลอย สำนักงานอธิการบดี
361 RC-10151 นาย จีราวัฒน์ มันทรา คณะวิทยาการจัดการ
362 RC-10150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี สิทธิพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
363 RC-10149 นางสาว ปิยะนุช เหลืองาม คณะครุศาสตร์
364 RC-10148 นางสาว อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ คณะครุศาสตร์
365 RC-10147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
366 RC-10146 ดร. ณัจฉรียา คำยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
367 RC-10145 นาง จรินทร์ ย่นพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
368 RC-10144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพร เหลืองบุตรนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
369 RC-10143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
370 RC-10142 ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
371 RC-10141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
372 RC-10140 นางสาว ปัจจรี ศรีโชค คณะครุศาสตร์
373 RC-10139 นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ คณะครุศาสตร์
374 RC-10138 นางสาว สุธาสินี ราชเจริญ คณะครุศาสตร์
375 RC-10137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
376 RC-10136 นาง ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ
377 RC-10135 นาย ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ คณะวิทยาการจัดการ
378 RC-10134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ คณะครุศาสตร์
379 RC-10133 ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
380 RC-10132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
381 RC-10131 นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
382 RC-10130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี เติมสายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
383 RC-10129 นาย วุฒิภัทร หนูยอด นักวิจัยภายนอก
384 RC-10128 นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด คณะครุศาสตร์
385 RC-10127 นางสาว ธนาพูน วงค์ษา คณะครุศาสตร์
386 RC-10126 นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
387 RC-10125 ดร. ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะครุศาสตร์
388 RC-10124 ดร. ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
389 RC-10123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
390 RC-10122 นาย กานต์ จันทระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
391 RC-10121 นางสาว นภัสกร โสมณี นักวิจัยภายนอก
392 RC-10120 นางสาว เครือฟ้า จันดาวงษ์ นักวิจัยภายนอก
393 RC-10119 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเกษ นักวิจัยภายนอก
394 RC-10118 นาย ชัยวุฒิ สุตานภลักษณ์ นักวิจัยภายนอก
395 RC-10117 นาย ธนากร พงษ์สะพัง นักวิจัยภายนอก
396 RC-10116 นาย จิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว นักวิจัยภายนอก
397 RC-10115 นาย อดิเทพ อินทสร้อย นักวิจัยภายนอก
398 RC-10114 นาย เสฐียรพงษ์ ยาใจ นักวิจัยภายนอก
399 RC-10113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 RC-10112 นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
401 RC-10111 นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน คณะวิทยาการจัดการ
402 RC-10110 นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง คณะวิทยาการจัดการ
403 RC-10109 นางสาว นริศรา ธรรมรักษา คณะวิทยาการจัดการ
404 RC-10108 นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
405 RC-10107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
406 RC-10106 นางสาว สโรชา วิสัย นักวิจัยภายนอก
407 RC-10105 นางสาว รุ่งทิพย์ แก้วอุ่น นักวิจัยภายนอก
408 RC-10104 นางสาว พิภาภรณ์ สุทธิแสน นักวิจัยภายนอก
409 RC-10103 นางสาว ขนิษฐา ไทยคำนาม นักวิจัยภายนอก
410 RC-10102 นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน คณะวิทยาการจัดการ
411 RC-10101 ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ คณะวิทยาการจัดการ
412 RC-10100 นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ คณะวิทยาการจัดการ
413 RC-10099 ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ คณะวิทยาการจัดการ
414 RC-10098 ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน คณะครุศาสตร์
415 RC-10097 นางสาว ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
416 RC-10096 นางสาว ฉันทนา เคนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
417 RC-10095 ดร. มธุรส ชลามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
418 RC-10094 นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
419 RC-10093 นาย วิชัย เพียรกสิกรรม คณะครุศาสตร์
420 RC-10092 นาง ฐิตินันท์ ธรรมโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
421 RC-10091 นาย วิเชษฐ์ นันทะศรี คณะครุศาสตร์
422 RC-10090 นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล นักวิจัยภายนอก
423 RC-10089 ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ นักวิจัยภายนอก
424 RC-10088 นางสาว อารีรัตน์ เปสี นักวิจัยภายนอก
425 RC-10087 นางสาว ศิริลักษณ์ มนต์ขลัง นักวิจัยภายนอก
426 RC-10086 นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา นักวิจัยภายนอก
427 RC-10085 นางสาว วิภาพร แก้วเวียงจันทร์ นักวิจัยภายนอก
428 RC-10084 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 RC-10083 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
430 RC-10082 นางสาว จิตราภา คนฉลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
431 RC-10081 นางสาว ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู คณะครุศาสตร์
432 RC-10080 นาย พิทักษ์ น้อยเมล์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
433 RC-10079 ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย คณะวิทยาการจัดการ
434 RC-10078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
435 RC-10077 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
436 RC-10076 นาย ศรุติวงศ์ บุญคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
437 RC-10075 ดร. สุชาติ บางวิเศษ คณะครุศาสตร์
438 RC-10074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินาภรณ์ นันที คณะครุศาสตร์
439 RC-10073 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม พรมเมืองคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
440 RC-10072 นางสาว นภัสสร วงเปรียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
441 RC-10071 นางสาว สุจิตรานันท์ มังคละไชยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
442 RC-10070 ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
443 RC-10069 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์ คณะครุศาสตร์
444 RC-10068 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรีย์ ร่วมคิด คณะครุศาสตร์
445 RC-10067 นางสาว อภิรดี คำไล้ คณะวิทยาการจัดการ
446 RC-10066 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม คณะวิทยาการจัดการ
447 RC-10065 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
448 RC-10064 ดร. เมืองมล เสนเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
449 RC-10063 นาย ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
450 RC-10062 รองศาสตราจารย์ อำนวย อรรจนาทร คณะครุศาสตร์
451 RC-10061 ดร. สุภชัย จันปุ่ม นักวิจัยภายนอก
452 RC-10060 ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
453 RC-10059 นาย ตันติกร โนนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
454 RC-10058 นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
455 RC-10057 นาย สันติ วงนวนตา นักวิจัยภายนอก
456 RC-10056 นางสาว ฉันทนา พรมหญ้าคา นักวิจัยภายนอก
457 RC-10055 นางสาว จริญญา ศรีรักษ์ นักวิจัยภายนอก
458 RC-10054 นางสาว กันยารัตน์ ศรีมงคล นักวิจัยภายนอก
459 RC-10053 นางสาว ธัญญารักษ์ บัวระภา นักวิจัยภายนอก
460 RC-10052 นาย ชัยมงคล ปินะสา คณะครุศาสตร์
461 RC-10051 ดร. อนุภูมิ คำยัง คณะครุศาสตร์
462 RC-10050 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย คณะครุศาสตร์
463 RC-10049 นาง อำภาภัทร์ วสันต์สกุล คณะวิทยาการจัดการ
464 RC-10048 นาย วรกร พิมพาคุณ คณะวิทยาการจัดการ
465 RC-10047 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
466 RC-10046 นาย อุดมพล นาอุดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
467 RC-10045 ดร. ปริญญา ศรีสัตยกุล นักวิจัยภายนอก
468 RC-10044 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุมาศ พรหมเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
469 RC-10043 นางสาว อรนิต ประนมไพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
470 RC-10042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
471 RC-10041 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472 RC-10040 ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
473 RC-10039 นาย ศิวกร แก้วรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
474 RC-10038 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วิชัย คณะครุศาสตร์
475 RC-10037 ดร. อธิคุณ สินธนาปัญญา คณะครุศาสตร์
476 RC-10036 ดร. ศิริพร ศรีจันทะ คณะครุศาสตร์
477 RC-10035 นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
478 RC-10034 นางสาว ปาริชาติ แสงระชัฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
479 RC-10033 นาง ชมพูนุท ธีราวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
480 RC-10032 นาย เปรมชัย มูลหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
481 RC-10031 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ยอดมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
482 RC-10030 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวารักข์ พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
483 RC-10028 นางสาว รัศมี นนที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
484 RC-10027 นางสาว อุทิศาวดี คำจุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
485 RC-10026 นาย สุวัชชัย มิสุนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
486 RC-10025 รองศาสตราจารย์ จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
487 RC-10024 นาง นิรมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
488 RC-10023 อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
489 RC-10022 อาจารย์ พุฒิพร เจียรประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
490 RC-10021 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
491 RC-10020 อาจารย์ ปิยาพร อภิสุนทรางกูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
492 RC-10019 อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา คณะครุศาสตร์
493 RC-10018 ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
494 RC-10017 อาจารย์ กวิน บุญประโคน คณะครุศาสตร์
495 RC-10016 อาจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล คณะวิทยาการจัดการ
496 RC-10015 นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ คณะวิทยาการจัดการ
497 RC-10014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
498 RC-10013 ดร. มหิธร จิตตเกษม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
499 RC-10012 อาจารย์ อารีวรรณ บังเกิด คณะวิทยาการจัดการ
500 RC-10011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ คณะวิทยาการจัดการ
501 RC-10010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย โปธิ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
502 RC-10009 ดร. วันชาติ สุพรมพิทักษ์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
503 RC-10008 นางสาว ปารีญา ราพา -- คณะครุศาสตร์ --
504 RC-10007 นางสาว นันทนิตย์ บุตรปาละ -- คณะครุศาสตร์ --
505 RC-10006 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
506 RC-10005 นางสาว นรุวรรณ อยู่สำราญ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
507 RC-10004 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
508 RC-10003 นาย สุระเดช ไชยตอกเกี้ย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
509 RC-10002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบาวดี พุทธานุ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
510 RC-10001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ขามฤทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --