[รายละเอียด] ข้อมูลผู้วิจัย

ลำดับ รหัสผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย เบอร์โทร คณะ/สำนัก สาขา/แผนก จัดการ
1 RC-10462 นาย ทัดภูมิ ไชยกุลวัฒนา -- นักวิจัยภายนอก
2 RC-10461 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- นักวิจัยภายนอก
3 RC-10460 นาย อภิเษก มาตรา -- นักวิจัยภายนอก
4 RC-10459 นาย สมิง ศรีกา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 RC-10458 นาย เกรียงไกร บุญสมัคร -- นักวิจัยภายนอก
6 RC-10457 นางสาว สุภาพร ป้องปา -- นักวิจัยภายนอก
7 RC-10456 นางสาว พรนภา เผยศิริ -- นักวิจัยภายนอก
8 RC-10455 นางสาว มุกจรินทร์ จันทะคุณ -- นักวิจัยภายนอก
9 RC-10454 นางสาว วันวิสา ก้องเมือง -- นักวิจัยภายนอก
10 RC-10453 นางสาว อรัญญา นามปัญญา -- นักวิจัยภายนอก
11 RC-10452 นาย ชาตรี บำรุงชัย -- นักวิจัยภายนอก
12 RC-10451 นาย เกียรติศักดิ์ หลักจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
13 RC-10450 นางสาว วิจิตรา วัฒนะ -- นักวิจัยภายนอก
14 RC-10449 นางสาว รัตนาพร พันทะวงค์ -- นักวิจัยภายนอก
15 RC-10448 นางสาว อนุชธิดา จันทะรี -- นักวิจัยภายนอก
16 RC-10447 นางสาว สุชาดา ชมภูทอง -- นักวิจัยภายนอก
17 RC-10446 นาย กรกช จำปาม่วง -- นักวิจัยภายนอก
18 RC-10445 นางสาว ละออ ชัยลิตร -- นักวิจัยภายนอก
19 RC-10444 นางสาว จิตตานันทิ์ ธิแปลง -- นักวิจัยภายนอก
20 RC-10443 นางสาว วัชราพร ศิลาสัย -- นักวิจัยภายนอก
21 RC-10442 นางสาว ณัฐตรา ไฟรถแสง -- นักวิจัยภายนอก
22 RC-10441 นางสาว อุบล เค้าแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
23 RC-10440 นางสาว วรรณพร โพธิ์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
24 RC-10439 นางสาว สุวดี สารพันธ์ -- นักวิจัยภายนอก
25 RC-10438 นางสาว รัตนาภรณ์ วงศ์ประโคน -- นักวิจัยภายนอก
26 RC-10437 นางสาว ณัฐภรณ์ สอนจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
27 RC-10436 นางสาว ดารณี สาลี -- นักวิจัยภายนอก
28 RC-10435 นางสาว วรดา พิลากุล -- นักวิจัยภายนอก
29 RC-10434 นางสาว นิรชา นามแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
30 RC-10433 นางสาว ดวงฤทัย พุทธา -- นักวิจัยภายนอก
31 RC-10432 นางสาว ณัฐวรรณ สมอนา -- นักวิจัยภายนอก
32 RC-10431 นางสาว ลดาวัลย์ สิงห์เงา -- นักวิจัยภายนอก
33 RC-10430 นาย กรวิชณ์ โยธวงษ์ -- นักวิจัยภายนอก
34 RC-10429 นางสาว อนุธิดา ป้องสิงห์ -- นักวิจัยภายนอก
35 RC-10428 นางสาว จันทร์จิรา วงษา -- นักวิจัยภายนอก
36 RC-10427 นางสาว สุภดา หาญลำยอง -- นักวิจัยภายนอก
37 RC-10426 นาง วิไลวรรณ สิมเชื้อ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 RC-10425 นางสาว อภัสรา โยธะวงค์ -- นักวิจัยภายนอก
39 RC-10424 นางสาว นริมล คำยา -- นักวิจัยภายนอก
40 RC-10423 นาย กู้พงษ์ ทองพระพักตร์ -- นักวิจัยภายนอก
41 RC-10422 นาย วายุ ศรจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
42 RC-10421 นาย เมธา สุระคาย -- นักวิจัยภายนอก
43 RC-10420 นาย ปิยะนัฐ หวานเสร็จ -- นักวิจัยภายนอก
44 RC-10419 นางสาว นิดน้อย บุญธรรม -- นักวิจัยภายนอก
45 RC-10418 นางสาว วรัญญา กันยาประสิทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
46 RC-10417 นางสาว ศิรดา สังสีเมฆ -- นักวิจัยภายนอก
47 RC-10416 นางสาว จิราพร มูลชาติ -- นักวิจัยภายนอก
48 RC-10415 นางสาว กฤษณา กองเกิด -- นักวิจัยภายนอก
49 RC-10414 นางสาว หทัยณัฐ สารีบุตร -- นักวิจัยภายนอก
50 RC-10413 นางสาว รานี จันทปะโคตร -- นักวิจัยภายนอก
51 RC-10412 นางสาว อุมาวรรณ จันทร์งาม -- นักวิจัยภายนอก
52 RC-10411 นางสาว ชมัยพร จำรัสแนว -- นักวิจัยภายนอก
53 RC-10410 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 RC-10409 นางสาว ศิริยากรณ์ แสนอุบล -- นักวิจัยภายนอก
55 RC-10408 นาย รัชชานนท์ ดีเลิศ -- นักวิจัยภายนอก
56 RC-10407 นางสาว ฐิติพร หาระคุณ -- นักวิจัยภายนอก
57 RC-10406 นางสาว อริยา ภูมิเพ็ง -- นักวิจัยภายนอก
58 RC-10405 นางสาว แววมณี สาครเจริญ -- นักวิจัยภายนอก
59 RC-10404 นาย วรรณฉันท์ ธรรมผล -- นักวิจัยภายนอก
60 RC-10403 นาย ศศิวัฒน์ จงกรด -- นักวิจัยภายนอก
61 RC-10402 นางสาว อลิษา คณะแพง -- นักวิจัยภายนอก
62 RC-10401 นางสาว ศิริญญา วิจิตรปัญญา -- นักวิจัยภายนอก
63 RC-10400 นางสาว นฤมล วรรณศรี -- นักวิจัยภายนอก
64 RC-10399 นาย วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 RC-10398 นางสาว ปรางทิพย์ ขวัญพุก -- นักวิจัยภายนอก
66 RC-10397 นางสาว วรดา นามวงษ์สา -- นักวิจัยภายนอก
67 RC-10396 นางสาว ปภัสรา ทิพย์ทำมา -- นักวิจัยภายนอก
68 RC-10395 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา ซิมตระการกุล -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 RC-10394 นางสาว กัณตา พวงใต้ -- นักวิจัยภายนอก
70 RC-10393 นาย ธวัช มูลเมือง -- นักวิจัยภายนอก
71 RC-10392 นาย ไพโรจน์ พรมสอน -- นักวิจัยภายนอก
72 RC-10391 นาย วราวุฒิ เรืองบุตร -- คณะครุศาสตร์
73 RC-10390 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา สิงหนุต -- คณะครุศาสตร์
74 RC-10389 นาง นันทพร กงภูเวช -- คณะครุศาสตร์
75 RC-10388 นางสาว จิราวดี กำยาน -- คณะวิทยาการจัดการ
76 RC-10387 นาง วิลัยพร ยาขามป้อม -- คณะวิทยาการจัดการ
77 RC-10386 ดร. มาริษา เดอ เบลส์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 RC-10385 นาย ประยูร ประเทศ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 RC-10384 ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
80 RC-10383 ดร. วิศิษฐศิริ ชูสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
81 RC-10382 นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 RC-10381 ดร. กิตติ ตันเมืองปัก -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 RC-10380 นางสาว ออมสิน บรรยง -- นักวิจัยภายนอก
84 RC-10379 นางสาว จิรัชญา จางวางแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
85 RC-10378 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86 RC-10377 นาย สมภพ เพ็ชรดี -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
87 RC-10376 นางสาว วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 RC-10375 นางสาว สลิลทิพย์ ชื่นชม -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 RC-10374 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา หล้าพันธ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 RC-10373 นาย จิตษฎา อุทธบูรณ์ -- นักวิจัยภายนอก
91 RC-10372 นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 RC-10371 นางสาว อภิชญา ใจตาง -- นักวิจัยภายนอก
93 RC-10370 นางสาว พนิตนันท์ บัวทิน -- นักวิจัยภายนอก
94 RC-10369 นาย ปณชัย สงมา -- นักวิจัยภายนอก
95 RC-10368 ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 RC-10367 นาย ฤทธิพร เวียงอินทร์ -- นักวิจัยภายนอก
97 RC-10366 นาย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย -- นักวิจัยภายนอก
98 RC-10365 นางสาว พรชนก บุญลับ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 RC-10364 นางสาว พรพิมล สมบัติหอม -- นักวิจัยภายนอก
100 RC-10363 นางสาว ชมภู โสภา -- นักวิจัยภายนอก
101 RC-10362 นางสาว วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
102 RC-10361 นางสาว อภิญญา สำราญ -- นักวิจัยภายนอก
103 RC-10360 นางสาว เกศริน แสนขัน -- นักวิจัยภายนอก
104 RC-10359 นางสาว ณัฐิกานนท์ เกตุหมู -- นักวิจัยภายนอก
105 RC-10358 นางสาว จุฑาไล อันทะนัย -- นักวิจัยภายนอก
106 RC-10357 ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 RC-10356 นางสาว ธิดารัตน์ โกติรัมย์ -- นักวิจัยภายนอก
108 RC-10355 นาย ธวัชชัย มะริศ -- นักวิจัยภายนอก
109 RC-10354 นางสาว วรรณวิศา นครขวาง -- คณะวิทยาการจัดการ
110 RC-10353 นางสาว ญาณินท์ ทองมาก -- คณะวิทยาการจัดการ
111 RC-10352 นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
112 RC-10351 ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 RC-10350 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ์ บังเกิด -- คณะวิทยาการจัดการ
114 RC-10349 นางสาว รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
115 RC-10348 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ สุภามา -- คณะวิทยาการจัดการ
116 RC-10347 นาย อนุชา วิลัยแก้ว -- คณะวิทยาการจัดการ
117 RC-10346 นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ -- คณะวิทยาการจัดการ
118 RC-10345 อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ -- คณะวิทยาการจัดการ
119 RC-10344 นาย ชินเชิง แก้วก่า -- คณะวิทยาการจัดการ
120 RC-10343 นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม -- คณะวิทยาการจัดการ
121 RC-10342 อาจารย์ ศาริศา สุขคง -- คณะครุศาสตร์
122 RC-10341 นางสาว รุจิรา มณีชม -- คณะครุศาสตร์
123 RC-10340 นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร -- คณะครุศาสตร์
124 RC-10339 นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์ -- คณะครุศาสตร์
125 RC-10338 ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์ -- คณะครุศาสตร์
126 RC-10337 นางสาว เนตรนภา เกล็ดจีน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127 RC-10336 นางสาว กัลยาณี ศรพรหม -- นักวิจัยภายนอก
128 RC-10335 นางสาว ประทัยทิพย์ รักญาติ -- นักวิจัยภายนอก
129 RC-10334 นางสาว สุวนันท์ อินทร์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
130 RC-10333 นางสาว กานดา ชำนาญพล -- นักวิจัยภายนอก
131 RC-10332 นางสาว มลศรี ป่าจิก -- นักวิจัยภายนอก
132 RC-10331 นางสาว พันธ์ทิพา คนฉลาด -- นักวิจัยภายนอก
133 RC-10330 ดร. ภัทรานุช ผงสุข -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134 RC-10329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135 RC-10328 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยพัทย์ ภูสำเภา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136 RC-10327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ์ ผิวสะอาด -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137 RC-10326 นาย นนทชัย เลิศขามป้อม -- นักวิจัยภายนอก
138 RC-10325 นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี -- นักวิจัยภายนอก
139 RC-10324 นางสาว ศิริรัตน์ จัดนอก -- นักวิจัยภายนอก
140 RC-10323 นางสาว ปวีณา คำจันทร์ -- นักวิจัยภายนอก
141 RC-10322 นาย ทัศนะ แก้วสีหา -- นักวิจัยภายนอก
142 RC-10321 นาย ทศพร บุญประสงค์ -- นักวิจัยภายนอก
143 RC-10320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 RC-10319 นางสาว สุไพลิน พิชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145 RC-10318 นาง ขนิษฐา ศรีแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
146 RC-10317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 RC-10315 นาย สุทัต หนูมาก -- นักวิจัยภายนอก
148 RC-10314 นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา -- นักวิจัยภายนอก
149 RC-10313 นาย จักรพันธ์ จันท์หอม -- นักวิจัยภายนอก
150 RC-10312 ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
151 RC-10311 อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ -- คณะวิทยาการจัดการ
152 RC-10310 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
153 RC-10309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พันชะโก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154 RC-10308 อาจารย์ อรรถกร ทองโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155 RC-10307 อาจารย์ ยุพดี ผ่องศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 RC-10306 นาง พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 RC-10305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158 RC-10304 ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159 RC-10303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ -- นักวิจัยภายนอก
160 RC-10302 นาย ศักดิ์ปรีชา ทาเทาว์ -- นักวิจัยภายนอก
161 RC-10301 นางสาว อารีย์ ลำมะยศ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162 RC-10300 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ -- นักวิจัยภายนอก
163 RC-10299 นางสาว นิตติยา ไชยพิเดช -- นักวิจัยภายนอก
164 RC-10298 อาจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
165 RC-10297 อาจารย์ สุรพิชญา ราชพรหมมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
166 RC-10296 นางสาว ธิราภรณ์ สุทธศรี -- นักวิจัยภายนอก
167 RC-10295 นางสาว ศิลาพร โสมทอง -- นักวิจัยภายนอก
168 RC-10294 นางสาว ธนัญญา พันธ์ชัย -- นักวิจัยภายนอก
169 RC-10293 นางสาว อัจฉรา ศรีเสน -- นักวิจัยภายนอก
170 RC-10292 นางสาว วิภากรณ์ จันทะพัน -- นักวิจัยภายนอก
171 RC-10291 ดร. วิไล ผิวมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172 RC-10290 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัย วรรณอุดร -- นักวิจัยภายนอก
173 RC-10289 นาย วัชรินทร์ สินสิริ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
174 RC-10288 นาง ยุพดี ชินพีระเสถียร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
175 RC-10287 นาย พลสยาม สุนทรสนิม -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
176 RC-10286 นาย ณัฐกร หิรัญโท -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
177 RC-10285 นางสาว พชรมณ ใจงามดี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
178 RC-10284 ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
179 RC-10283 นาง อรนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
180 RC-10282 ดร. วชิราภรณ์ สังข์ทอง -- คณะครุศาสตร์
181 RC-10281 ดร. สมยง สีขาว -- คณะครุศาสตร์
182 RC-10280 ดร. มาริยา เถาอินปาก -- คณะครุศาสตร์
183 RC-10279 นาย สมศักดิ์ จันทดี -- คณะครุศาสตร์
184 RC-10278 นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล -- คณะครุศาสตร์
185 RC-10277 นาง สมพิศ สีตะสุต -- คณะครุศาสตร์
186 RC-10276 นางสาว นิ่ม อินทะสอน -- คณะครุศาสตร์
187 RC-10275 นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
188 RC-10274 นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์ -- คณะวิทยาการจัดการ
189 RC-10273 นางสาว เมชยา ท่าพิมาย -- คณะวิทยาการจัดการ
190 RC-10272 ดร. อัญชลี โกกะนุช -- คณะวิทยาการจัดการ
191 RC-10271 รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง -- คณะวิทยาการจัดการ
192 RC-10270 ดร. ตะวันรอน สังยวน -- คณะวิทยาการจัดการ
193 RC-10269 ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 RC-10268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 RC-10267 อาจารย์ ณัฐวุฒิ มาลีลัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 RC-10266 ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 RC-10265 นางสาว กานดา ปุ่มสิน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 RC-10264 ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 RC-10263 นาง สุชาดา พรหมโคตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 RC-10262 รองศาสตราจารย์ ดร. รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 RC-10261 นาย สิทธิวัฒน์ มีวันคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202 RC-10260 นางสาว ณศิริ ศิริพริมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203 RC-10259 นาย มนตรี คำวัน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204 RC-10258 ดร. ประกอบ ผลงาม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205 RC-10257 นางสาว มัสยา ราชวงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206 RC-10256 นาง ณัชชา สมจันทร์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
207 RC-10255 ดร. พรกมล ระหาญนอก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
208 RC-10254 นางสาว ธิติญา เหล่าอัน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
209 RC-10253 นางสาว กรุณา ทาแก้ว -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
210 RC-10252 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
211 RC-10251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
212 RC-10250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพงษ์ กะวิงสกุล -- คณะครุศาสตร์
213 RC-10249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214 RC-10248 นาย อภิชา ปลัดกอง -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
215 RC-10247 นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ -- คณะครุศาสตร์
216 RC-10246 นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด -- คณะครุศาสตร์
217 RC-10245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
218 RC-10244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
219 RC-10243 รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
220 RC-10242 รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
221 RC-10241 นาย วิระ อิสโร -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
222 RC-10240 นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
223 RC-10239 นาย วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 RC-10238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
225 RC-10237 นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล -- คณะครุศาสตร์
226 RC-10236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย -- คณะครุศาสตร์
227 RC-10235 นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
228 RC-10234 นาย บุญส่ง มาสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
229 RC-10233 นาย สนั่น พรมศิลา -- คณะวิทยาการจัดการ
230 RC-10232 นาย พลกร วงศ์ลา -- คณะวิทยาการจัดการ
231 RC-10231 ดร. อรทัย จิตไธสง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
232 RC-10230 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
233 RC-10229 นาย อภิเษก มาตรา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
234 RC-10228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
235 RC-10227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
236 RC-10226 นาย ดุลดนัย วันธงชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
237 RC-10225 นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
238 RC-10224 นาย อิทธิชัย อินลุเพท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
239 RC-10223 นางสาว เยาวพา กองเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
240 RC-10222 นางสาว ปัทมา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
241 RC-10221 ดร. พนิดา ตาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
242 RC-10220 นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
243 RC-10219 ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244 RC-10218 นางสาว แพรวนภา เรียงริลา คณะครุศาสตร์
245 RC-10217 นาง รุ่งรัตน์ มาไทย คณะครุศาสตร์
246 RC-10216 นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว คณะครุศาสตร์
247 RC-10215 ดร. สรินทร คุ้มเขต คณะครุศาสตร์
248 RC-10214 นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
249 RC-10213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
250 RC-10212 นาย ศักดิ์ดา สาระนันท์ นักวิจัยภายนอก
251 RC-10211 นางสาว นิธิชา ผะสมพืช นักวิจัยภายนอก
252 RC-10210 นางสาว กลรัตน์ แถลงกัณฑ์ นักวิจัยภายนอก
253 RC-10209 นางสาว ศรฤทัย วันลีลา นักวิจัยภายนอก
254 RC-10208 นาย วรศักดิ์ ไลไทสงค์ นักวิจัยภายนอก
255 RC-10207 นางสาว ไอลดา พันธ์โอภาส นักวิจัยภายนอก
256 RC-10206 นาย บารมี อุ่นเที่ยว นักวิจัยภายนอก
257 RC-10205 นาย อนุศักดิ์ สาวิสัย นักวิจัยภายนอก
258 RC-10204 นางสาว นิสาชล สายคำแต่ง นักวิจัยภายนอก
259 RC-10203 นาย ตะวัน แผนใหญ่ธนา นักวิจัยภายนอก
260 RC-10202 ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261 RC-10201 นางสาว เจนจิรา บุญประครอง นักวิจัยภายนอก
262 RC-10200 ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
263 RC-10199 ดร. วีนัส ภักดิ์นรา คณะครุศาสตร์
264 RC-10198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265 RC-10197 นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
266 RC-10196 ดร. อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร นักวิจัยภายนอก
267 RC-10195 นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี คณะครุศาสตร์
268 RC-10194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล เวียงสมุทร คณะครุศาสตร์
269 RC-10193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
270 RC-10192 นาง ภาวรินทร์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ
271 RC-10191 นางสาว นฤมล โสตะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
272 RC-10190 นาย นิธิภัทร บุญปก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
273 RC-10189 นางสาว อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274 RC-10188 นาง ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275 RC-10187 นาง ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
276 RC-10186 นาย สังสรรค์ หล้าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
277 RC-10185 นาย ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ คณะครุศาสตร์
278 RC-10184 นาย เกียรติชาย ชาติมาลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
279 RC-10183 ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
280 RC-10182 นางสาว เอื้องไพร วัลลภาชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
281 RC-10181 นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
282 RC-10180 นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
283 RC-10179 นางสาว กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
284 RC-10178 นาย พงษ์พันธ์ เสาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
285 RC-10177 ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
286 RC-10176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
287 RC-10175 นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 RC-10174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289 RC-10173 ดร. Melanie Gay นักวิจัยภายนอก
290 RC-10172 นาย วัลลภ ทาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
291 RC-10171 นาง รดาศา เนตรแสงสี คณะวิทยาการจัดการ
292 RC-10170 นาง อัจฉรา นันทะศรี คณะครุศาสตร์
293 RC-10169 นางสาว ระเบียบ ชูสอน คณะครุศาสตร์
294 RC-10168 นาง รุ่งรัตน์ แถวเพีย คณะครุศาสตร์
295 RC-10167 นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ คณะครุศาสตร์
296 RC-10166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร ขันติธรางกูร คณะครุศาสตร์
297 RC-10165 ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณะครุศาสตร์
298 RC-10164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย คณะครุศาสตร์
299 RC-10163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย คณะครุศาสตร์
300 RC-10162 นางสาว เกษร น้อยนาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
301 RC-10161 ดร. สุภาวดี สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302 RC-10160 ดร. ยุวลี สีเสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
303 RC-10159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 RC-10158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
305 RC-10157 นาง นฤมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306 RC-10156 นาย ธีรภัทร์ อนุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307 RC-10155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308 RC-10154 นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309 RC-10153 ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310 RC-10152 นาง พรรณิภา ภูกองพลอย สำนักงานอธิการบดี
311 RC-10151 นาย จีราวัฒน์ มันทรา คณะวิทยาการจัดการ
312 RC-10150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี สิทธิพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313 RC-10149 นางสาว ปิยะนุช เหลืองาม คณะครุศาสตร์
314 RC-10148 นางสาว อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ คณะครุศาสตร์
315 RC-10147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
316 RC-10146 ดร. ณัจฉรียา คำยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
317 RC-10145 นาง จรินทร์ ย่นพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
318 RC-10144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพร เหลืองบุตรนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
319 RC-10143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
320 RC-10142 ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
321 RC-10141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322 RC-10140 นางสาว ปัจจรี ศรีโชค คณะครุศาสตร์
323 RC-10139 นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ คณะครุศาสตร์
324 RC-10138 นางสาว สุธาสินี ราชเจริญ คณะครุศาสตร์
325 RC-10137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
326 RC-10136 นาง ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ
327 RC-10135 นาย ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ คณะวิทยาการจัดการ
328 RC-10134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ คณะครุศาสตร์
329 RC-10133 ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
330 RC-10132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
331 RC-10131 นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
332 RC-10130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี เติมสายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333 RC-10129 นาย วุฒิภัทร หนูยอด นักวิจัยภายนอก
334 RC-10128 นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด คณะครุศาสตร์
335 RC-10127 นางสาว ธนาพูน วงค์ษา คณะครุศาสตร์
336 RC-10126 นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
337 RC-10125 ดร. ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะครุศาสตร์
338 RC-10124 ดร. ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
339 RC-10123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
340 RC-10122 นาย กานต์ จันทระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
341 RC-10121 นางสาว นภัสกร โสมณี นักวิจัยภายนอก
342 RC-10120 นางสาว เครือฟ้า จันดาวงษ์ นักวิจัยภายนอก
343 RC-10119 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเกษ นักวิจัยภายนอก
344 RC-10118 นาย ชัยวุฒิ สุตานภลักษณ์ นักวิจัยภายนอก
345 RC-10117 นาย ธนากร พงษ์สะพัง นักวิจัยภายนอก
346 RC-10116 นาย จิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว นักวิจัยภายนอก
347 RC-10115 นาย อดิเทพ อินทสร้อย นักวิจัยภายนอก
348 RC-10114 นาย เสฐียรพงษ์ ยาใจ นักวิจัยภายนอก
349 RC-10113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350 RC-10112 นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
351 RC-10111 นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน คณะวิทยาการจัดการ
352 RC-10110 นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง คณะวิทยาการจัดการ
353 RC-10109 นางสาว นริศรา ธรรมรักษา คณะวิทยาการจัดการ
354 RC-10108 นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
355 RC-10107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
356 RC-10106 นางสาว สโรชา วิสัย นักวิจัยภายนอก
357 RC-10105 นางสาว รุ่งทิพย์ แก้วอุ่น นักวิจัยภายนอก
358 RC-10104 นางสาว พิภาภรณ์ สุทธิแสน นักวิจัยภายนอก
359 RC-10103 นางสาว ขนิษฐา ไทยคำนาม นักวิจัยภายนอก
360 RC-10102 นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน คณะวิทยาการจัดการ
361 RC-10101 ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ คณะวิทยาการจัดการ
362 RC-10100 นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ คณะวิทยาการจัดการ
363 RC-10099 ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ คณะวิทยาการจัดการ
364 RC-10098 ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน คณะครุศาสตร์
365 RC-10097 นางสาว ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
366 RC-10096 นางสาว ฉันทนา เคนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
367 RC-10095 ดร. มธุรส ชลามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
368 RC-10094 นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
369 RC-10093 นาย วิชัย เพียรกสิกรรม คณะครุศาสตร์
370 RC-10092 นาง ฐิตินันท์ ธรรมโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
371 RC-10091 นาย วิเชษฐ์ นันทะศรี คณะครุศาสตร์
372 RC-10090 นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล นักวิจัยภายนอก
373 RC-10089 ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ นักวิจัยภายนอก
374 RC-10088 นางสาว อารีรัตน์ เปสี นักวิจัยภายนอก
375 RC-10087 นางสาว ศิริลักษณ์ มนต์ขลัง นักวิจัยภายนอก
376 RC-10086 นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา นักวิจัยภายนอก
377 RC-10085 นางสาว วิภาพร แก้วเวียงจันทร์ นักวิจัยภายนอก
378 RC-10084 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
379 RC-10083 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
380 RC-10082 นางสาว จิตราภา คนฉลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
381 RC-10081 นางสาว ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู คณะครุศาสตร์
382 RC-10080 นาย พิทักษ์ น้อยเมล์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
383 RC-10079 ดร. สัญญชัย เกียรติทรงชัย คณะวิทยาการจัดการ
384 RC-10078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
385 RC-10077 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
386 RC-10076 นาย ศรุติวงศ์ บุญคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
387 RC-10075 ดร. สุชาติ บางวิเศษ คณะครุศาสตร์
388 RC-10074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินาภรณ์ นันที คณะครุศาสตร์
389 RC-10073 นาย สุขุม พรมเมืองคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
390 RC-10072 นางสาว นภัสสร วงเปรียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
391 RC-10071 นางสาว สุจิตรานันท์ มังคละไชยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
392 RC-10070 ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
393 RC-10069 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์ คณะครุศาสตร์
394 RC-10068 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรีย์ ร่วมคิด คณะครุศาสตร์
395 RC-10067 นางสาว อภิรดี คำไล้ คณะวิทยาการจัดการ
396 RC-10066 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม คณะวิทยาการจัดการ
397 RC-10065 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
398 RC-10064 ดร. เมืองมล เสนเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
399 RC-10063 นาย ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
400 RC-10062 รองศาสตราจารย์ อำนวย อรรจนาทร คณะครุศาสตร์
401 RC-10061 ดร. สุภชัย จันปุ่ม นักวิจัยภายนอก
402 RC-10060 ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403 RC-10059 นาย ตันติกร โนนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
404 RC-10058 นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
405 RC-10057 นาย สันติ วงนวนตา นักวิจัยภายนอก
406 RC-10056 นางสาว ฉันทนา พรมหญ้าคา นักวิจัยภายนอก
407 RC-10055 นางสาว จริญญา ศรีรักษ์ นักวิจัยภายนอก
408 RC-10054 นางสาว กันยารัตน์ ศรีมงคล นักวิจัยภายนอก
409 RC-10053 นางสาว ธัญญารักษ์ บัวระภา นักวิจัยภายนอก
410 RC-10052 นาย ชัยมงคล ปินะสา คณะครุศาสตร์
411 RC-10051 ดร. อนุภูมิ คำยัง คณะครุศาสตร์
412 RC-10050 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย คณะครุศาสตร์
413 RC-10049 นาง อำภาภัทร์ วสันต์สกุล คณะวิทยาการจัดการ
414 RC-10048 นาย วรกร พิมพาคุณ คณะวิทยาการจัดการ
415 RC-10047 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
416 RC-10046 นาย อุดมพล นาอุดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
417 RC-10045 ดร. ปริญญา ศรีสัตยกุล นักวิจัยภายนอก
418 RC-10044 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุมาศ พรหมเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
419 RC-10043 นางสาว อรนิต ประนมไพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
420 RC-10042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
421 RC-10041 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
422 RC-10040 ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
423 RC-10039 นาย ศิวกร แก้วรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
424 RC-10038 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วิชัย คณะครุศาสตร์
425 RC-10037 ดร. อธิคุณ สินธนาปัญญา คณะครุศาสตร์
426 RC-10036 ดร. ศิริพร ศรีจันทะ คณะครุศาสตร์
427 RC-10035 นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
428 RC-10034 นางสาว ปาริชาติ แสงระชัฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 RC-10033 นาง ชมพูนุท ธีราวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
430 RC-10032 นาย เปรมชัย มูลหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
431 RC-10031 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ยอดมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
432 RC-10030 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวารักข์ พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
433 RC-10029 นาย พัฒนา เจริญยิ่ง นักวิจัยภายนอก
434 RC-10028 นางสาว รัศมี นนที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
435 RC-10027 นางสาว อุทิศาวดี คำจุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
436 RC-10026 นาย สุวัชชัย มิสุนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
437 RC-10025 รองศาสตราจารย์ จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
438 RC-10024 นาง นิรมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
439 RC-10023 อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
440 RC-10022 อาจารย์ พุฒิพร เจียรประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
441 RC-10021 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
442 RC-10020 อาจารย์ ปิยาพร อภิสุนทรางกูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
443 RC-10019 อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา คณะครุศาสตร์
444 RC-10018 ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
445 RC-10017 อาจารย์ กวิน บุญประโคน คณะครุศาสตร์
446 RC-10016 อาจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล คณะวิทยาการจัดการ
447 RC-10015 นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ คณะวิทยาการจัดการ
448 RC-10014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
449 RC-10013 ดร. มหิธร จิตตเกษม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
450 RC-10012 อาจารย์ อารีวรรณ บังเกิด คณะวิทยาการจัดการ
451 RC-10011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ คณะวิทยาการจัดการ
452 RC-10010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย โปธิ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
453 RC-10009 ดร. วันชาติ สุพรมพิทักษ์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
454 RC-10008 นางสาว ปารีญา ราพา -- คณะครุศาสตร์ --
455 RC-10007 นางสาว นันทนิตย์ บุตรปาละ -- คณะครุศาสตร์ --
456 RC-10006 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
457 RC-10005 นางสาว นรุวรรณ อยู่สำราญ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
458 RC-10004 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
459 RC-10003 นาย สุระเดช ไชยตอกเกี้ย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
460 RC-10002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบาวดี พุทธานุ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
461 RC-10001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ขามฤทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --