[รายละเอียด] ข้อมูลผู้วิจัย

ลำดับ รหัสผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย เบอร์โทร คณะ/สำนัก สาขา/แผนก จัดการ
1 RC-10337 นางสาว เนตรนภา เกล็ดจีน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 RC-10336 นางสาว กัลยาณี ศรพรหม -- นักวิจัยภายนอก
3 RC-10335 นางสาว ประทัยทิพย์ รักญาติ -- นักวิจัยภายนอก
4 RC-10334 นางสาว สุวนันท์ อินทร์ชัยศรี -- นักวิจัยภายนอก
5 RC-10333 นางสาว กานดา ชำนาญพล -- นักวิจัยภายนอก
6 RC-10332 นางสาว มลศรี ป่าจิก -- นักวิจัยภายนอก
7 RC-10331 นางสาว พันธ์ทิพา คนฉลาด -- นักวิจัยภายนอก
8 RC-10330 ดร. ภัทรานุช ผงสุข -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 RC-10329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 RC-10328 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยพัทย์ ภูสำเภา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 RC-10327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ์ ผิวสะอาด -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 RC-10326 นาย นนทชัย เลิศขามป้อม -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13 RC-10325 นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14 RC-10324 นางสาว ศิริรัตน์ จัดนอก -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15 RC-10323 นางสาว ปวีณา คำจันทร์ -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
16 RC-10322 นาย ทัศนะ แก้วสีหา -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 RC-10321 นาย ทศพร บุญประสงค์ -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18 RC-10320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 RC-10319 นางสาว สุไพลิน พิชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 RC-10318 นาง ขนิษฐา ศรีแก้ว -- นักวิจัยภายนอก
21 RC-10317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 RC-10315 นาย สุทัต หนูมาก -- นักวิจัยภายนอก
23 RC-10314 นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา -- นักวิจัยภายนอก
24 RC-10313 นาย จักรพันธ์ จันท์หอม -- นักวิจัยภายนอก
25 RC-10312 ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ -- นักวิจัยภายนอก
26 RC-10311 อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ -- คณะวิทยาการจัดการ
27 RC-10310 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 RC-10309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พันชะโก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 RC-10308 อาจารย์ อรรถกร ทองโคตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 RC-10307 อาจารย์ ยุพดี ผ่องศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 RC-10306 นาง พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 RC-10305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 RC-10304 ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 RC-10303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ -- นักวิจัยภายนอก
35 RC-10302 นาย ศักดิ์ปรีชา ทาเทาว์ -- นักวิจัยภายนอก
36 RC-10301 นางสาว อารีย์ ลำมะยศ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 RC-10300 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ -- นักวิจัยภายนอก
38 RC-10299 นางสาว นิตติยา ไชยพิเดช -- นักวิจัยภายนอก
39 RC-10298 อาจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 RC-10297 อาจารย์ สุรพิชญา ราชพรหมมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 RC-10296 นางสาว ธิราภรณ์ สุทธศรี -- นักวิจัยภายนอก
42 RC-10295 นางสาว ศิลาพร โสมทอง -- นักวิจัยภายนอก
43 RC-10294 นางสาว ธนัญญา พันธ์ชัย -- นักวิจัยภายนอก
44 RC-10293 นางสาว อัจฉรา ศรีเสน -- นักวิจัยภายนอก
45 RC-10292 นางสาว วิภากรณ์ จันทะพัน -- นักวิจัยภายนอก
46 RC-10291 ดร. วิไล ผิวมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 RC-10290 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัย วรรณอุดร -- นักวิจัยภายนอก
48 RC-10289 นาย วัชรินทร์ สินสิริ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 RC-10288 นาง ยุพดี ชินพีระเสถียร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 RC-10287 นาย พลสยาม สุนทรสนิม -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
51 RC-10286 นาย ณัฐกร หิรัญโท -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
52 RC-10285 นางสาว พชรมณ ใจงามดี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 RC-10284 ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 RC-10283 นาง อรนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
55 RC-10282 ดร. วชิราภรณ์ สังข์ทอง -- คณะครุศาสตร์
56 RC-10281 ดร. สมยง สีขาว -- คณะครุศาสตร์
57 RC-10280 ดร. มาริยา เถาอินปาก -- คณะครุศาสตร์
58 RC-10279 นาย สมศักดิ์ จันทดี -- คณะครุศาสตร์
59 RC-10278 นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล -- คณะครุศาสตร์
60 RC-10277 นาง สมพิศ สีตะสุต -- คณะครุศาสตร์
61 RC-10276 นางสาว นิ่ม อินทะสอน -- คณะครุศาสตร์
62 RC-10275 นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ -- คณะครุศาสตร์
63 RC-10274 ดร. คมยุทธ์ ไชยวงษ์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64 RC-10273 นางสาว เมชยา ท่าพิมาย -- คณะวิทยาการจัดการ
65 RC-10272 ดร. อัญชลี โกกะนุช -- คณะวิทยาการจัดการ
66 RC-10271 รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง -- คณะวิทยาการจัดการ
67 RC-10270 ดร. ตะวันรอน สังยวน -- คณะวิทยาการจัดการ
68 RC-10269 ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 RC-10268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 RC-10267 อาจารย์ ณัฐวุฒิ มาลีลัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 RC-10266 ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 RC-10265 นางสาว กานดา ปุ่มสิน -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 RC-10264 นางสาว ชุตินันท์ เจริญชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 RC-10263 นาง สุชาดา พรหมโคตร -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 RC-10262 รองศาสตราจารย์ ดร. รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 RC-10261 นาย สิทธิวัฒน์ มีวันคำ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 RC-10260 นางสาว ณศิริ ศิริพริมา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 RC-10259 นาย มนตรี คำวัน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 RC-10258 ดร. ประกอบ ผลงาม -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 RC-10257 นางสาว มัสยา ราชวงษ์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 RC-10256 นาง ณัชชา สมจันทร์ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 RC-10255 ดร. พรกมล ระหาญนอก -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 RC-10254 นางสาว ธิติญา เหล่าอัน -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 RC-10253 นางสาว กรุณา ทาแก้ว -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 RC-10252 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 RC-10251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 RC-10250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพงษ์ กะวิงสกุล -- คณะครุศาสตร์
88 RC-10249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 RC-10248 นาย อภิชา ปลัดกอง -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
90 RC-10247 นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ -- คณะครุศาสตร์
91 RC-10246 นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด -- คณะครุศาสตร์
92 RC-10245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 RC-10244 นาย คชสีห์ เจริญสุข -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 RC-10243 รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 RC-10242 รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 RC-10241 นาย วีระ อิสโร -- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
97 RC-10240 นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 RC-10239 นาย วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 RC-10238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 RC-10237 นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล -- คณะครุศาสตร์
101 RC-10236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย -- คณะครุศาสตร์
102 RC-10235 นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
103 RC-10234 นาย บุญส่ง มาสกุล -- คณะวิทยาการจัดการ
104 RC-10233 นาย สนั่น พรมศิลา -- คณะวิทยาการจัดการ
105 RC-10232 นาย พลกร วงศ์ลา -- คณะวิทยาการจัดการ
106 RC-10231 ดร. อรทัย จิตไธสง -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 RC-10230 นาย อธิศักดิ์ ศิริบุรี -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 RC-10229 นาย อภิเษก มาตรา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 RC-10228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสีนี ครุฑธกะ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 RC-10227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
111 RC-10226 นาย ดุลดนัย วันธงชัย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
112 RC-10225 นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
113 RC-10224 นาย อิทธิชัย อินลุเพท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
114 RC-10223 นางสาว เยาวพา กองเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 RC-10222 นางสาว ปัทมา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 RC-10221 ดร. พนิดา ตาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 RC-10220 นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 RC-10219 ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119 RC-10218 นางสาว แพรวนภา เรียงริลา คณะครุศาสตร์
120 RC-10217 นาง รุ่งรัตน์ มาไทย คณะครุศาสตร์
121 RC-10216 นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว คณะครุศาสตร์
122 RC-10215 ดร. สรินทร คุ้มเขต คณะครุศาสตร์
123 RC-10214 นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 RC-10213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 RC-10212 นาย ศักดิ์ดา สาระนันท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
126 RC-10211 นางสาว นิธิชา ผะสมพืช นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
127 RC-10210 นางสาว กลรัตน์ แถลงกัณฑ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
128 RC-10209 นางสาว ศรฤทัย วันลีลา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
129 RC-10208 นาย วรศักดิ์ ไลไทสงค์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
130 RC-10207 นางสาว ไอลดา พันธ์โอภาส นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
131 RC-10206 นาย บารมี อุ่นเที่ยว นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
132 RC-10205 นาย อนุศักดิ์ สาวิสัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
133 RC-10204 นางสาว นิสาชล สายคำแต่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
134 RC-10203 นาย ตะวัน แผนใหญ่ธนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
135 RC-10202 ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136 RC-10201 นางสาว เจนจิรา บุญประครอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
137 RC-10200 นาย มนตรี ต่อวัฒนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138 RC-10199 ดร. วีนัส ภักดิ์นรา คณะครุศาสตร์
139 RC-10198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 RC-10197 นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141 RC-10196 ดร. อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร นักวิจัยภายนอก
142 RC-10195 นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี คณะครุศาสตร์
143 RC-10194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล เวียงสมุทร คณะครุศาสตร์
144 RC-10193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
145 RC-10192 นาง ภาวรินทร์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ
146 RC-10191 นางสาว นฤมล โสตะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 RC-10190 นาย นิธิภัทร บุญปก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 RC-10189 นางสาว อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
149 RC-10188 นาง ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
150 RC-10187 นาง ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
151 RC-10186 นาย สังสรรค์ หล้าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152 RC-10185 นาย ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ คณะครุศาสตร์
153 RC-10184 นาย เกียรติชาย ชาติมาลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
154 RC-10183 ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155 RC-10182 นางสาว เอื้องไพร วัลลภาชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 RC-10181 นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 RC-10180 นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158 RC-10179 นางสาว กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159 RC-10178 นาย พงษ์พันธ์ เสาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
160 RC-10177 ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
161 RC-10176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162 RC-10175 นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
163 RC-10174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
164 RC-10173 ดร. Melanie Gay
165 RC-10172 นาย วัลลภ ทาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 RC-10171 นาง รดาศา เนตรแสงสี คณะวิทยาการจัดการ
167 RC-10170 นาง อัจฉรา นันทะศรี คณะครุศาสตร์
168 RC-10169 นางสาว ระเบียบ ชูสอน คณะครุศาสตร์
169 RC-10168 นาง รุ่งรัตน์ แถวเพีย คณะครุศาสตร์
170 RC-10167 นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ คณะครุศาสตร์
171 RC-10166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร ขันติธรางกูร คณะครุศาสตร์
172 RC-10165 ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณะครุศาสตร์
173 RC-10164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย คณะครุศาสตร์
174 RC-10163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย คณะครุศาสตร์
175 RC-10162 นางสาว เกษร น้อยนาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 RC-10161 ดร. สุภาวดี สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 RC-10160 ดร. ยุวลี สีเสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 RC-10159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 RC-10158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 RC-10157 นาง นฤมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 RC-10156 นาย ธีรภัทร์ อนุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 RC-10155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 RC-10154 นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 RC-10153 ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 RC-10152 นาง พรรณิภา ภูกองพลอย สำนักงานอธิการบดี
186 RC-10151 นาย จีราวัฒน์ มันทรา คณะวิทยาการจัดการ
187 RC-10150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี สิทธิพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 RC-10149 นางสาว ปิยะนุช เหลืองาม คณะครุศาสตร์
189 RC-10148 นางสาว อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ คณะครุศาสตร์
190 RC-10147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 RC-10146 ดร. ณัจฉรียา คำยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 RC-10145 นาง จรินทร์ ย่นพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 RC-10144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพร เหลืองบุตรนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 RC-10143 นางสาว วิรยา วิฑูธีรศานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 RC-10142 ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 RC-10141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 RC-10140 นางสาว ปัจจรี ศรีโชค คณะครุศาสตร์
198 RC-10139 นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ คณะครุศาสตร์
199 RC-10138 นางสาว สุธาสินี ราชเจริญ คณะครุศาสตร์
200 RC-10137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201 RC-10136 นาง ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ
202 RC-10135 นาย ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ คณะวิทยาการจัดการ
203 RC-10134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ คณะครุศาสตร์
204 RC-10133 ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
205 RC-10132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 RC-10131 นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 RC-10130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี เติมสายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 RC-10129 นาย วุฒิภัทร หนูยอด
209 RC-10128 นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด คณะครุศาสตร์
210 RC-10127 นางสาว ธนาพูน วงค์ษา คณะครุศาสตร์
211 RC-10126 นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 RC-10125 ดร. ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะครุศาสตร์
213 RC-10124 ดร. ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
214 RC-10123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
215 RC-10122 นาย กานต์ จันทระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
216 RC-10121 นางสาว นภัสกร โสมณี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
217 RC-10120 นางสาว เครือฟ้า จันดาวงษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
218 RC-10119 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเกษ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
219 RC-10118 นาย ชัยวุฒิ สุตานภลักษณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
220 RC-10117 นาย ธนากร พงษ์สะพัง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
221 RC-10116 นาย จิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
222 RC-10115 นาย อดิเทพ อินทสร้อย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
223 RC-10114 นาย เสฐียรพงษ์ ยาใจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
224 RC-10113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 RC-10112 นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
226 RC-10111 นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน คณะวิทยาการจัดการ
227 RC-10110 นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง คณะวิทยาการจัดการ
228 RC-10109 นางสาว นริศรา ธรรมรักษา คณะวิทยาการจัดการ
229 RC-10108 นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230 RC-10107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
231 RC-10106 นางสาว สโรชา วิสัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
232 RC-10105 นางสาว รุ่งทิพย์ แก้วอุ่น นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
233 RC-10104 นางสาว พิภาภรณ์ สุทธิแสน
234 RC-10103 นางสาว ขนิษฐา ไทยคำนาม
235 RC-10102 นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน คณะวิทยาการจัดการ
236 RC-10101 ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ คณะวิทยาการจัดการ
237 RC-10100 นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ คณะวิทยาการจัดการ
238 RC-10099 ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ คณะวิทยาการจัดการ
239 RC-10098 ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน คณะครุศาสตร์
240 RC-10097 นางสาว ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241 RC-10096 นางสาว ฉันทนา เคนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242 RC-10095 ดร. มธุรส ชลามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
243 RC-10094 นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244 RC-10093 นาย วิชัย เพียรกสิกรรม คณะครุศาสตร์
245 RC-10092 นาง ฐิตินันท์ ธรรมโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246 RC-10091 นาย วิเชษฐ์ นันทะศรี คณะครุศาสตร์
247 RC-10090 นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล
248 RC-10089 ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์
249 RC-10088 นางสาว อารีรัตน์ เปสี
250 RC-10087 นางสาว ศิริลักษณ์ มนต์ขลัง
251 RC-10086 นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา
252 RC-10085 นางสาว วิภาพร แก้วเวียงจันทร์
253 RC-10084 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
254 RC-10083 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
255 RC-10082 นางสาว จิตราภา คนฉลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
256 RC-10081 นางสาว ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
257 RC-10080 นาย พิทักษ์ น้อยเมล์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258 RC-10079 นาง สุธาสินี ครุฑธกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259 RC-10078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260 RC-10077 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261 RC-10076 นาย ศรุติวงศ์ บุญคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
262 RC-10075 ดร. สุชาติ บางวิเศษ คณะครุศาสตร์
263 RC-10074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินาภรณ์ นันที คณะครุศาสตร์
264 RC-10073 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม พรมเมืองคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265 RC-10072 นางสาว นภัสสร วงเปรียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
266 RC-10071 นางสาว สุจิตรานันท์ มังคละไชยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
267 RC-10070 ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
268 RC-10069 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์ คณะครุศาสตร์
269 RC-10068 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรีย์ ร่วมคิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
270 RC-10067 นางสาว อภิรดี คำไล้ คณะวิทยาการจัดการ
271 RC-10066 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม คณะวิทยาการจัดการ
272 RC-10065 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
273 RC-10064 ดร. เมืองมล เสนเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
274 RC-10063 นาย ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
275 RC-10062 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย อรรจนาทร คณะครุศาสตร์
276 RC-10061 ดร. สุภชัย จันปุ่ม
277 RC-10060 ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278 RC-10059 นาย ตันติกร โนนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
279 RC-10058 นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
280 RC-10057 นาย สันติ วงนวนตา
281 RC-10056 นางสาว ฉันทนา พรมหญ้าคา
282 RC-10055 นางสาว จริญญา ศรีรักษ์
283 RC-10054 นางสาว กันยารัตน์ ศรีมงคล
284 RC-10053 นางสาว ธัญญารักษ์ บัวระภา
285 RC-10052 นาย ชัยมงคล ปินะสา คณะครุศาสตร์
286 RC-10051 ดร. อนุภูมิ คำยัง คณะครุศาสตร์
287 RC-10050 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย คณะครุศาสตร์
288 RC-10049 นาง อำภาภัทร์ วสันต์สกุล คณะวิทยาการจัดการ
289 RC-10048 นาย วรกร พิมพาคุณ คณะวิทยาการจัดการ
290 RC-10047 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
291 RC-10046 นาย อุดมพล นาอุดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
292 RC-10045 ดร. ปริญญา ศรีสัตยกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
293 RC-10044 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุมาศ พรหมเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
294 RC-10043 นางสาว อรนิต ประนมไพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 RC-10042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
296 RC-10041 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
297 RC-10040 ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
298 RC-10039 นาย ศิวกร แก้วรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
299 RC-10038 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วิชัย คณะครุศาสตร์
300 RC-10037 ดร. อธิคุณ สินธนาปัญญา คณะครุศาสตร์
301 RC-10036 ดร. ศิริพร ศรีจันทะ คณะครุศาสตร์
302 RC-10035 นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
303 RC-10034 นางสาว ปาริชาติ แสงระชัฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
304 RC-10033 นาง ชมพูนุท ธีราวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
305 RC-10032 นาย เปรมชัย มูลหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
306 RC-10031 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ยอดมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
307 RC-10030 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวารักข์ พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308 RC-10029 นาย ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
309 RC-10028 นางสาว รัศมี นนที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310 RC-10027 นางสาว อุทิศาวดี คำจุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311 RC-10026 นาย สุวัชชัย มิสุนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312 RC-10025 รองศาสตราจารย์ จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313 RC-10024 นาง นิรมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314 RC-10023 อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
315 RC-10022 อาจารย์ พุฒิพร เจียรประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
316 RC-10021 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
317 RC-10020 อาจารย์ ปิยาพร อภิสุนทรางกูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
318 RC-10019 อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา คณะครุศาสตร์
319 RC-10018 ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
320 RC-10017 อาจารย์ กวิน บุญประโคน คณะครุศาสตร์
321 RC-10016 อาจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล คณะวิทยาการจัดการ
322 RC-10015 อาจารย์ ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ
323 RC-10014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
324 RC-10013 ดร. มหิธร จิตตเกษม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
325 RC-10012 อาจารย์ อารีวรรณ บังเกิด คณะวิทยาการจัดการ
326 RC-10011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ คณะวิทยาการจัดการ
327 RC-10010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย โปธิ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
328 RC-10009 ดร. วันชาติ สุพรมพิทักษ์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
329 RC-10008 นางสาว ปารีญา ราพา -- คณะครุศาสตร์ --
330 RC-10007 นางสาว นันทนิตย์ บุตรปาละ -- คณะครุศาสตร์ --
331 RC-10006 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ -- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม --
332 RC-10005 นางสาว นรุวรรณ อยู่สำราญ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
333 RC-10004 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
334 RC-10003 นาย สุระเดช ไชยตอกเกี้ย -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
335 RC-10002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบาวดี พุทธานุ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --
336 RC-10001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ขามฤทธิ์ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --