RC-10004

[รายละเอียด] นักวิจัย

User Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
สุพรรณี พฤกษา
เบอร์โทรผู้วิจัย
--
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาค/ส่วน
--
แผนก/สาขา
--
ที่อยู่ที่ทำงาน
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
อีเมลล์
--
Facebook
--
Line ID
--