RC-10025

[รายละเอียด] นักวิจัย

User Image
คำนำหน้า
รองศาสตราจารย์
ชื่อ - สกุล
จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
เบอร์โทรผู้วิจัย
---
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาค/ส่วน
---
แผนก/สาขา
---
ที่อยู่ที่ทำงาน
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
อีเมลล์
Facebook
Line ID