RC-10066

[รายละเอียด] นักวิจัย

User Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ - สกุล
นิกร น้อยพรม
เบอร์โทรผู้วิจัย
---
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
ภาค/ส่วน
---
แผนก/สาขา
---
ที่อยู่ที่ทำงาน
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
อีเมลล์
Facebook
Line ID