RC-10345

[รายละเอียด] นักวิจัย

User Image
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
เบอร์โทรผู้วิจัย
--
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
ภาค/ส่วน
---
แผนก/สาขา
---
ที่อยู่ที่ทำงาน
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
อีเมลล์
email@example.com
Facebook
Line ID