RC-10028

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
2 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
10
3 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
10
4 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง นิรมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
10
5 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว นภัสสร วงเปรียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
5
6 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
10
7 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง นิรมล ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
5.0
8 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
10
9 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว นภัสสร วงเปรียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
10
10 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง ฐิตินันท์ ธรรมโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
5.0