RC-10084

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
3 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
4 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
5 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
6 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
7 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
0

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %