RC-10129

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด คณะครุศาสตร์]
20
2 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด คณะครุศาสตร์]
10