RC-10171

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
2 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ สุภามา คณะวิทยาการจัดการ]
40