RC-10247

หัวหน้าโครงการวิจัย

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
3 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ คณะครุศาสตร์]
10
4 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด คณะครุศาสตร์]
10
5 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
10
6 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว กรุณา ทาแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0