RC-10249

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
3 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
4 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
5 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
6 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
7 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
9 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
10 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
11 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0
12 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0