RC-10267

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2561
แหล่งทุน : ทุนจากบริษัท Globe   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
30