RC-10282

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
50

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
3 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร. อนุภูมิ คำยัง คณะครุศาสตร์]
0