RC-10330

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
90

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
3 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ คณะครุศาสตร์]
0
4 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พรชนก บุญลับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0