RC-10351

หัวหน้าโครงการวิจัย

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %

นักวิจัยร่วม

# ปี ชื่อโครงการวิจัย สัดส่วน %
1 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ คณะวิทยาการจัดการ]
20
2 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]

[หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร. วชิราภรณ์ สังข์ทอง คณะครุศาสตร์]
50