RC-10047

การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี ชื่อผลงานการตีพิมพ์ คะแนน วันที่นำเสนอ สัดส่วน %
1 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
0.2 19/09/2562 0