RC-10134

การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี ชื่อผลงานการตีพิมพ์ คะแนน วันที่นำเสนอ สัดส่วน %
1 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
0.2 01/10/2562 0
2 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"
0.2 20/03/2563 0
3 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"
0.2 20/03/2563 0
4 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
0.8 02/05/2562 0
5 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9
0.2 23/01/2563 0
6 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9
0.2 23/01/2563 0
7 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9
0.2 23/01/2563 0