RC-10304

การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี ชื่อผลงานการตีพิมพ์ คะแนน วันที่นำเสนอ สัดส่วน %
1 2560
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017)
0.2 23/08/2560 0
2 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
0.2 12/07/2562 0
3 2561
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
0.4 13/06/2562 0
4 2561
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
0.4 13/06/2562 0