RC-10351

การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี ชื่อผลงานการตีพิมพ์ คะแนน วันที่นำเสนอ สัดส่วน %
1 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2563
0.6 01/09/2563 0