RC-10378

การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี ชื่อผลงานการตีพิมพ์ คะแนน วันที่นำเสนอ สัดส่วน %
1 2562
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
0.2 28/02/2563 0