ปี

2561

ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562

รายละเอียด

งบประมาณสนับสนุน/บาท

18,227,402.00

 

 

ระดับคะแนน

5

 

 

จำนวนอาจารย์

381

 

 

งบประมาณสนับสนุนแยกตามงบของแต่ละคณะ/สำนัก

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ 2,634,365.00 95 27,730.16 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,127,682.00 83 25,634.72 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 120,000.00 4 30,000.00 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 4,303,382.00 70 61,476.89 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,594,630.00 27 96,097.41 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,447,343.00 102 63,209.25 5
ผลรวมทั้งหมด 18,227,402.00 381 47,840.95 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2 374,365.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 13 430,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 8 730,000.00
แหล่งทุนภายนอก 2 1,100,000.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 25 2,634,365.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2 271,000.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 20 683,820.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 11 1,172,000.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 2,127,682.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 2 120,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2 120,000.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 9 283,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 10 3,610,000.00
แหล่งทุนภายนอก 1 410,382.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 20 4,303,382.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 5 674,430.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 4 162,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 3 230,000.00
แหล่งทุนภายนอก 5 1,528,200.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 2,594,630.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 1 209,343.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 11 450,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 9 1,653,000.00
แหล่งทุนภายนอก 20 4,135,000.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 6,447,343.00
ผลรวมทั้งหมด 138 18,227,402.00