ปี

2558

ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559

รายละเอียด

งบประมาณสนับสนุน/บาท

12,053,200.00

 

 

ระดับคะแนน

5

 

 

จำนวนอาจารย์

400.50

 

 

งบประมาณสนับสนุนแยกตามงบของแต่ละคณะ/สำนัก

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559
1 คณะครุศาสตร์ 1,091,750.00 97 11,255.16 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,069,707.00 87 35,283.99 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 276,792.00 11 25,162.91 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 1,836,548.00 73 25,158.19 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25,158.19.00 27 25,158.19 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,814,886.00 105.50 45,638.73 5
ผลรวมทั้งหมด 112,053,200.00 400.50 12,053,200 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1 350,750.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 16 551,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 3 190,000.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 20 1,091,750.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2 676,807.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 15 657,900.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 9 1,655,000.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 3,069,707.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 1 99,792.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 3 85,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 92,000.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 5 276,792.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 5 860,898.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 21 455,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 368,000.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 27 1,836,548.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 2 498,337.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 10 608,680.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 490,000.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 10 2,251,367.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 15 908,250.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 5 200,000.00
แหล่งทุนภายนอก 7 1,455,000.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 7,699,784.00
ผลรวมทั้งหมด 129 12,053,200.00