ปี

2560

ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561

รายละเอียด

งบประมาณสนับสนุน/บาท

16,600,238.00

 

 

ระดับคะแนน

5

 

 

จำนวนอาจารย์

392

 

 

งบประมาณสนับสนุนแยกตามงบของแต่ละคณะ/สำนัก

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561
1 คณะครุศาสตร์ 2,668,850.00 95 28,093.16 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,181,170.00 87 25,070.92 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 612,982.00 12 51,081.83 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 2,054,500.00 70 29,350.00 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,749,560.00 27 101,835.56 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,333,176.00 101 62,704.71 5
ผลรวมทั้งหมด 16,600,238.00 392 42,347.55 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 4 1,012,900.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 15 412,800.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 5 105,000.00
แหล่งทุนภายนอก 15 1,138,150.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 39 2,668,850.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 5 898,670.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 6 233,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 16 390,000.00
แหล่งทุนภายนอก 14 659,500.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 2,181,170.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 1 57,600.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 5 555,382.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 6 612,982.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 4 862,500.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 13 351,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 1 20,000.00
แหล่งทุนภายนอก 14 821,382.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 32 2,054,500.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 5 1,407,560.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 6 205,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2 235,000.00
แหล่งทุนภายนอก 4 902,000.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 2,749,560.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 10 2,462,061.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 12 461,415.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 15 888,500.00
แหล่งทุนภายนอก 55 2,521,200.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 6,333,176.00
ผลรวมทั้งหมด 227 16,600,238.00