จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

227

 

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

16,600,238.00

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (แยกชุด)

199

 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559
1 คณะครุศาสตร์ 1,091,750.00 97 11,255.16 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,069,707.00 87 35,283.99 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 276,792.00 11 25,162.91 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 1,836,548.00 73 25,158.19 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25,158.19.00 27 25,158.19 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,814,886.00 105.50 45,638.73 5
ผลรวมทั้งหมด 112,053,200.00 400.50 12,053,200 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 1 350,750.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 16 551,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 3 190,000.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 20 1,091,750.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2 676,807.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 15 657,900.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 9 1,655,000.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 3,069,707.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 1 99,792.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 3 85,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 92,000.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 5 276,792.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 5 860,898.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 21 455,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 368,000.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 27 1,836,548.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 2 498,337.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 10 608,680.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 490,000.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 10 2,251,367.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 15 908,250.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 5 200,000.00
แหล่งทุนภายนอก 7 1,455,000.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 7,699,784.00
ผลรวมทั้งหมด 129 12,053,200.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559
1 คณะครุศาสตร์ 100 15 0.2 3.00
8 0.4 3.20
12 0.6 7.20
4 0.8 3.20
0 1.0 0.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 100 39 16.60 16.60 4.15
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 11 0.2 1.80
6 0.4 2.40
10 0.6 6.00
0 0.8 0.00
3 1.0 3.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 31 14.80 16.44 4.11
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111.50 9 0.2 1.80
3 0.4 1.20
6 0.6 3.60
5 0.8 4.00
8 1.0 8.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111.50 31 18.60 16.68 2.78
4 คณะวิทยาการจัดการ 79 9 0.2 1.80
1 0.4 0.40
5 0.6 3.00
0 0.8 0.80
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 79 16 6.20 7.84 1.96
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 4 0.2 0.80
0 0.4 0.00
0 0.6 0.00
1 0.8 0.80
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 6 2.60 9.62 1.60
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 11 1 0.2 0.20
0 0.4 0.00
0 0.6 0.00
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 11 1 0.20 1.81 0.45
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 418.5 199 2.49