จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

162

 

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

18,506,468.00

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (แยกชุด)

199

 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560
1 คณะครุศาสตร์ 2,435,101.00 95 25,632.64 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,192,413.00 84 26,100.15 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 333,707.00 12 27,808.92 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 1,833,800.00 71 25,828.17 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,359,663.00 27 124,431.97 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,699,784.00 104 74,036.38 5
ผลรวมทั้งหมด 18,506,468.00 393 47,090.24 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 13 895,101.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 6 260,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 12 180,000.00
แหล่งทุนภายนอก 3 1,100,000.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 34 2,435,101.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 14 1,651,563.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 9 271,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 7 296,850.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 2,192,413.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 1 62,607.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 3 80,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 5 191,100.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 9 333,707.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 9 548,250.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 11 130,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 15 905,550.00
แหล่งทุนภายนอก 1 250,000.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 36 1,833,800.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 10 3,056,663.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 1 5,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 5 298,000.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 3,359,663.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 26 5,523,134.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 3 20,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 7 301,500.00
แหล่งทุนภายนอก 1 1,755,150.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 7,699,784
ผลรวมทั้งหมด 162 18,506,468.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560
1 คณะครุศาสตร์ 100 30 0.2 6.20
16 0.4 6.40
8 0.6 4.80
10 0.8 8.00
0 1.0 0.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 100 64 25.40 25.40 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88 17 0.2 3.40
8 0.4 3.20
11 0.6 6.60
3 0.8 2.40
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88 41 17.60 20.00 5
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 112 23 0.2 4.60
8 0.4 3.20
5 0.6 3.00
8 0.8 6.40
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 112 46 19.20 17.14 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 75 9 0.2 1.80
2 0.4 0.80
4 0.6 2.40
1 0.8 0.80
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 75 18 7.80 10.40 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 14 0.2 2.80
2 0.4 0.80
6 0.6 3.60
2 0.8 1.60
0 1.0 0.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 24 8.80 32.59 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 12 3 0.2 0.60
0 0.4 0.00
2 0.6 1.20
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 12 5 1.80 15.00 5
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 414 199 5