จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

227

 

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

16,600,238.00

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (แยกชุด)

355

 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561
1 คณะครุศาสตร์ 2,668,850.00 95 28,093.16 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,181,170.00 87 25,070.92 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 612,982.00 12 51,081.83 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 2,054,500.00 70 29,350.00 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,749,560.00 27 101,835.56 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,333,176.00 101 62,704.71 5
ผลรวมทั้งหมด 16,600,238.00 392 42,347.55 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 4 1,012,900.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 15 412,800.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 5 105,000.00
แหล่งทุนภายนอก 15 1,138,150.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 39 2,668,850.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 5 898,670.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 6 233,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 16 390,000.00
แหล่งทุนภายนอก 14 659,500.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 2,181,170.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 1 57,600.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 5 555,382.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 6 612,982.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 4 862,500.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 13 351,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 1 20,000.00
แหล่งทุนภายนอก 14 821,382.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 32 2,054,500.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 5 1,407,560.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 6 205,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2 235,000.00
แหล่งทุนภายนอก 4 902,000.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 2,749,560.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 10 2,462,061.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 12 461,415.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 15 888,500.00
แหล่งทุนภายนอก 55 2,521,200.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 6,333,176.00
ผลรวมทั้งหมด 227 16,600,238.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561
1 คณะครุศาสตร์ 101 52 0.2 10.40
8 0.4 3.20
10 0.6 6.00
5 0.8 4.00
0 1.0 0.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 101 75 23.60 23.36 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 92 27 0.2 5.40
2 0.4 0.80
9 0.6 5.40
10 0.8 8.00
3 1.0 3.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 92 51 22.60 24.56 5
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 121 0.2 24.20
8 0.4 3.20
5 0.6 3.00
7 0.8 5.60
5 1.0 5.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 146 41.00 37.61 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 72.5 30 0.2 6.00
6 0.4 2.40
4 0.6 2.40
0 0.8 0.80
5 1.0 5.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 72.5 45 15.80 21.79 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 26 0.2 5.20
1 0.4 0.40
0 0.6 0.00
3 0.8 2.40
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 31 9.00 33.33 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 12 4 0.2 0.80
1 0.4 0.40
2 0.6 1.20
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 12 7 2.40 20.00 5
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2560 - ก.ค. พ.ศ.2561 413.5 355 5