ปี

2562

ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563

รายละเอียด

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

29

 

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

30,219,310.00

 

 

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

458

 

 

จำนวนนักวิจัยแยกตามคณะ/สังกัด

จำนวนโครงการวิจัยแยกตามคณะ/สังกัด

งบประมาณสนับสนุนแยกตามงบของแต่ละคณะ/สำนัก