ปี

2561

ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562

รายละเอียด

จำนวนผลงาน

368

 

 

จำนวนอาจารย์

393.5

 

 

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

5.00

ค่าคะแนน : 5.00

 

กราฟแสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์

กราฟแสดงค่าคะแนนผลงานตีพิมพ์

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ 99 62 0.2 12.40
2 0.4 0.80
7 0.6 4.20
10 0.8 8.80
5 1.0 5.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 99 86 30.40 30.70 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86.5 34 0.2 6.80
6 0.4 2.40
8 0.6 4.80
12 0.8 9.60
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86.5 62 25.60 29.59 5
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107 93 0.2 18.60
6 0.4 2.40
3 0.6 1.80
7 0.8 5.60
9 1.0 9.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107 106 37.40 34.95 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 70 54 0.2 10.80
6 0.4 2.40
3 0.6 1.80
2 0.8 1.60
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 70 66 17.60 25.14 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 27 0.2 5.40
1 0.4 0.40
1 0.6 0.60
1 0.8 0.80
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 31 8.20 30.37 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 4 5 0.2 1.00
0 0.4 0.00
0 0.6 0.00
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 4 5 1.00 25.00 5
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 393.5 368 5