ระบบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 

 จำนวนโครงการ  609 โครงการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล คณะ ปีงบประมาณ หมวดทุน โครงการ งบประมาณ สถานะ
ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 สวทช โรงอบแผ่นยางพารพลังงานร้อนร่วมแสงอาทิต -แก๊สชีวภาพ จากน้ำข้างของกระบวนการทำแบผ่นยางสำหรับเกรทย่อย 256,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนิ่ม อินทะสอน ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2556 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัลเรขาคริตวิเศราห์ะ 1 วิชาโปรแกรม MAPLE 35,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ชัชชัย พีรกมล เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทะ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลนักศึกษา และ ท. 5502 T เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของไหลสถิติใช้ขอนักศึกษาสอนตามยืดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สมดูเคมมีโดยใช้ การสอนตามหลักกยืดเป็นศูนยกลาง เมเดล (COPA Model) 2,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติกร ศรีลานนท์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาคอนกรีตพิเศษโดยกิจกรรมกระบวนการโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดชิปปา (CiPPA Modl) 2,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทราผลงาม ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเตรียมด้านการกิจกรรมการท่องเที่ยวเกียบฝั่งแม่น้ำ เพื่อความเก้าวหน้าประชาคมอาเชียน กรีศึกษาา จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ. พิชิต พระพินิจ และนางสาวอารีรัตนฺ์ บังเกิด วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความเป้นไปได้ของการเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโลติกสื 95,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทราผลงาม ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเตรียมด้านการกิจกรรมการท่องเที่ยวเกียบฝั่งแม่น้ำ เพื่อความเก้าวหน้าประชาคมอาเชียน กรีศึกษาา จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สววารีย์ ศรีปรูณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิธีการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาาการเป็นผู้นำสู่อาชียน 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิถีวัฒนธรรมประชาคมอาเชียน 100,000 แล้วเสร็จ
นาย เมธาคุณ พฤกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาการคุมครองผู้บริโภคด้านอาหาร 398,600 แล้วเสร็จ
รศ.สังคม พรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน ศึกษาภาพและการปรับครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นประมาณประชาคมอาชียน 250,0000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สู่ชุมชนจังหวัดเลย 744,060 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การวิจัยแลละพัฒนาสุขภาวะตามหลักปรัญพอเพียง แบบมี่ส่วนร่วมในองค์การบริหารศีสองรัก จังหวัดเลย 340,200 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทราพงษ์ พงศ์ภัทรกานต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การพัฒนาศักภาพระบบบริหารการเรียนรู้ด้วยสือสารการอิเล็ทรนิกส์หรับครูในในโรงเรียนสำนักงานเขตการศึกษา จังหวัดเลย 470,400 กำลังดำเนินการ
ผศ.เตือนใจ ศิรืพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 งบแผ่นดิน ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพใส่กรอกเปรี้ยว 437,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2556 งบแผ่นดิน รูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านและเครื่อข่ายนักนักเยาวชนในจังหวัดเลย 847,250 แล้วเสร็จ
อาจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มน้ำหมานอุทกภัยใพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 539,900 แล้วเสร็จ
อาจารย์ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 278,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลป์กรรมและวัมนธรรมท้องการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 612,150 แล้วเสร็จ