ระบบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 

 จำนวนโครงการ  487 โครงการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล คณะ ปีงบประมาณ หมวดทุน โครงการ งบประมาณ สถานะ
อาจารย์ชรินทร์ กล้าแข็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 4 การเพิ่มนิติการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 887,511 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ย่อย่ที่ 3 การเพิ่มข้อมูลผลิภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 871,611 แล้วเสร็จ
อาจารย์อุไรวรรณ บุษทิพย์ วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 632,346 แล้วเสร็จ
อาจารย์วราภรณ์ ใจน้อย วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1072,692 แล้วเสร็จ
อาจารย์ณัฐ์วุฒิ หีบขุนทด เทศโนโลยีอุตสหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 5 การพัมนาบุคลากรปริญญาตรี เพื่อความเป็นเลิคทางเทศโนโลยี เซรามิกส์ 210,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ยุทธพงษ์ นาคโสภน เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 4 การพัฒนาเทศนิคการเผาผลิตเซรามิกส์ส่งแบบราดเร็วเพื่ออนุรักเชื่อเพลิง 60,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ไพโรจน์ บุตรเพ็ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 3 การพัฒนาเทศโนโลยีการชิ้นรุปผลิตภัณฑ์เพื่อความเปรียบเทียบ 210,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์พัฒนา เจริญยิ่ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภัณฑ์ 120,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 1 การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เวรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรงทรงหาใหม่เพื่อเพิ่ม 120,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ชุดโดครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิคเทศโนโลยี เซรามิกส์ และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 1007,536 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัคดาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโปรตีนจากเปลายเทือยในสุกรหลังหย่านม 98,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยบันเพื่อการสื่อสาร: องค์ประกอบวิเคราะห์ สถานกรณ์ ปัจจุบันของนักศึกษา ศ. 5208 ศ. 5004 โดยใช้กิจกรรม การเรียนแบบโดยตรง 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการการตลาด เชิงกลยุทธ์ หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดใน ตลาดใน แต่ละช่วงบวงของวงจร ชีวิตผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา(constriction Approach) 2,000 แล้วเสร็จ
นายจีราวัฒน์ มันทรา วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา บ. 5515 ข เรื่อง หน้าที่ในการจัดการ โดยใช้ วิธีแผนที่ความคิด Mind Mapping 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษา บ. 5514 ข. เรื่อง ระบบใบสำคัญ โดยใช้รุปแบบการจัดการสอนทางตรง (Direct instruction Model 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวภัทรสุดา จีราธีรพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ. 5513 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาลัะยราชภัฏเลย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล โดยใช้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAT Computer Assisted) 2,000 แล้วเสร็จ
นายธีระศักดิ์ อุปไมยธิชัย และ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา รุปแบบการดำเนินคดีแพ่งทางสิ่งแวดล้อมโดยผู้หายเสียหหายหลายรายของประเทศไทย การศึกษารูปแแบบการดำเนินการคดีแพ่งกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม 55,000 แล้วเสร็จ
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การดูดซับแคคเมียม โรเมียม และแมงกานิส โดยใช้ วัสดุ เชลลูโลสจากธรรมชาติ 60,000 แล้วเสร็จ
นางณัชชา สมจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนสบู่สมุนไพร 40,000 แล้วเสร็จ
นายเกียติชาย ชาติมาลากร และนายเปรมชัย มูลหล้า เทศโนโลยีอุตสหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครือปอกกระเทียมท สำหรับอุตสาหกรรมขนานย่อย 40,000 แล้วเสร็จ