ระบบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 

 จำนวนโครงการ  487 โครงการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล คณะ ปีงบประมาณ หมวดทุน โครงการ งบประมาณ สถานะ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ และ รศ.จันแจ่ม ดวงอุประ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน โครงวิจัยสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเช็มแข็งของชุมชนใน จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ศศิธร ขันติรางกูร ครุศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย 280,000 กำลังดำเนินการ
ดร.รัชดาภรณ์ เบจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางชีวภาพของเห็ด และพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณา 100,000 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน โครงการวิจัยพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณน้ำในแม่น้ำเลย 240,000 แล้วเสร็จ
ผศ.รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2551 งบแผ่นดิน การจัดการความรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชุมชนขององกรค์บริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 240,000 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณน้ำในแม่น้ำเลย 29,000 แล้วเสร็จ
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาหารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาตร์คุณค่าของนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา สำนักเขตพื้นที่ 300,000 แล้วเสร็จ
ดร.ประกอบ ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทบความทางวิชากชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 24000,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจารุวัลย์  รักมณี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร้วด้วยสตวืไม่มี กระดูกสันหลังแล้วหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
นายสมศักดิ์   พินิจด่านกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน การศึกษาปริมาณ เนื้อยางแห้งในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 24000,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สังคม  พรมหมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน ศึกษารูปแบบและสถานะภาพการฟ้อนพื้นบ้านโบราณไทดำโบราณบ้านาปาหนาด ต เขาแก้ว อ เชียงคาน จังหวัดเลย 150,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติกร  ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน ความหลากหลายผีเสื้อกลางวันในเขตอุทานยาน ภูสวนทราย อ นาแห้ว จ . เลย 100,000 ส่งรายงานฉบับบสมบรูณ์แล้ว 5 เล่ม วันที่ 19 ก.พ 2553 พร้อมเิกเงิน 20% 4,000 บาท
ผศ. สุริยา บรรพลา วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิจัยพัมนาภูมิปัญญาแสดงลำดับเต่าศิลปะการแสดงร่วมสมัย (ศลิปะมีชีวิต) 150,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณสมบัติของยีนรหัสเอ็นไซม์กาแลทู โรแนสในข้าวดอกมะลิ 105 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วีระศักดิ์  ซอมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสังเคราะห์หุผลึกและการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรนิกส์เชิงทฤฏีของ TN2 TE3 65,000 แล้วเสร็จ
รศ.นัยนา อรรจนาทร วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัฒนาแหล่เรียนรู้ในวัดชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลชชัยพฤษ์ อ เมือง จ เลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ. สังคม พรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โลกทัศน์ของชาวบ้าน ต่อการละเล่นแห่ต้นดอกไม้ ศึกษากรณ์บ้าน ตีอ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิไลลักษณ์ สุดวิไล ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความหลากหลายและการใช้ปรโยชน์ในใบเฟริน์เขตอุทยานภุผาล้อม 30,000 แล้วเสร็จ
นางอารีรัตน์ บังเกิต วิทยาการจัดการ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผูกระทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตรระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยบุรี สาะารณะรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ภายใต้โครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 300,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 สำนักคณะกรรมการแห่งชาติ ปี 50 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ