ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

Untitled Document

 

โครงการวิจัย ปี 2545 ถึง ปี 2560

จำนวนโครงการ  1027 โครงการ

ชื่อ-นามสกุล
คณะ
ปีงบประมาณ
หมวดทุน
โครงการ
งบประมาณ
สถานะ
ดร.ณัฐกาญจน์ อนันทราวัน ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รุปแบบการพัฒนานักศึกวิชาพครูศิลปะ 40,000 ลงสู่คณะ
ดร.วีนัส ภักดิ์นรา ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารุปแบบการจัดการเรียนแบบบรูณาการ 30,000 ลงสู่คณะ
นางสาว นันทพร กงภูเวช ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 30,000 ลงสู่คณะ
นางสาวยุพดี ผ่องศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ออกเชียงอำพรางในสัญญากู้ยืมประกันสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน 40,000 ลงสู่คณะ
นายจรีวัฒน์ มันทรา ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเียนรายวิชาทางะุรกิจเรื่อขึ้ทางธุรกิจ โดยกระบวนการแปบบมาตราฐาน บ 5718 ข. 5,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางเมทยา ท่าพิมาย วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้การสอนปฏิบัติ (Practice) ในของภาษามูลค่า มูลค่าเพิ่มในรายวิชาการบัญชี ภาคการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ห้อง 5817ข ศูนย์การศึกษา มรภ เลย 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวนันทพรณ์ ชื่นพิบรูณ์ วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัมนา การเรียนรู้แบงฝักทักษะการปฏิบัติ ประครองการจัดการแบบ STAD รายวิชาหลักการบัญชีชี้แจง เรื่องการบัญชี ธุรกิจการผลิต เกี่ยวกับของนักศึกษา 5,000 กำลังดำเนินการ
นางสาวภัทร์ณัฐศุศา จารุพันธุ์ ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก เพื่อ งานธุระกิจ เรื่องการคลังภาพกราฟิก เวกเตอร์ของ นักศึกษากีฬาหมู่เรียนรู้ บ 5909 โครงใช้กิจกรรมคุณภาคภาพ 5,000 แล้วเสร็จ
นางสาวชรินทร์ หวังวัชรากุล วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์สอนและหวังเรียนเขียนโปรแกรมความพิวเตอร์ สายคำสั่งแบบเงื่อนไขด้วยกระบวนการแบบร่วมือ (Team Assistd Indivali: ZUtion :TAI) 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวศิริรัตน์ คำใส วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชานโยบาย เรื่องการพัฒนาบริการผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษา บ. 5905 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวจิราวดี กำยวน วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการเงิน หลักการปล่อยกู้ของนักศึกษา บ 5816 5,000 ลงสู่คณะ
นายนิกร พรมน้อย วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการียนวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินธนาครา เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกียวกับเงิน โดยกิจกรรม การเรียนรู้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 5,000 ลงสู่คณะ
ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์การเรียนรู้รายวิชาทางการจัดการรู้บริโดยใช้ ของนักศึกษา บ 5708 5,000 ลงสู่คณะ
รศ.ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้วิชาการวิเคราะห์ ปัจัยเพื่อการสื่อสาร เรื่ององค์ประกอบการวิเคราะห์สถานภาพปัจจัย โยกระบวนการการสอนแบบมใช้ช่วยสอน (INSTrution Shoct) 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาว ศาริศา สุขคง ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวรรณคดีเอกของไทย โดยใช้ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวกรวิภา สุวรรณกูล ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาจิตรวิทยาการจัดการแนะแนวของนักศึกษา คณะครุศาสตร์เรื่องบริการในการปรึกษา โดยใช้กระบวนการแบบกลุ่ม 5,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายไพโรจน์ บุตรเพ็ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของตนเองสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพลอยสภัสภรณ์ สุจันศรี ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายสถาพร บริบรูณ์วัฒน์ วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แรงจูงใจที่ผลต่อการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายจตุรงค์ สว่างวงค์ ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ส่ผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.มหิธร จิตตาเกษม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2560 งบแผ่นดิน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้ภูกระดึง 40,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สธรินทร สินศริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้จิตรกรรมฝ่าผนังวัดโพธ์ชัย บ้านนาบึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย การสื่อสารตามแนวทางการท่องเที่ยว 60,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.รัตวัลย์ ศีริเลี้ยง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาคุณธรรมโดยการจัดการการเรียนรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนในจังหวัดเลย 55,200 ลงสู่คณะ
นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน ความสามารถในกายับยั้งอนุมูลอืสระของสารประกอบฟินอลิก สารประกอบการปลาโนนอยส์และปริมาณโลหะธิราภัฑณ์ชาบัว 85,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวปิยะพร อภิทรางกรู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาการอ่านออกเสียงตามอักษร ของนักศึกษาขั้นปีที่ 1 มรภ.เลย 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นายกวิน บุญประโคน ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการฝึกกระโดดเชือกที่มีผลต่อที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของนักศึกษา ในรายวิชาการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นายวิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาข้อพิลาด การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรรียน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสาร มรภ.เลย 35,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางพรรณธาวรณ บุตรดีสุวรรณ วิทยาการจัดการ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบการจัดการการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย 80,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวจรัสศรี ศรีโภคา ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มรภ.เลย 30,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายกวิน บุญประโคน ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.เลย 30,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวอัมภรณ์ หนูยอด และคณะ ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาด้านคาวมสามารถดันการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนต้นแบบ DR-TA ผ่านหนังลือ อิเล็กทรนิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย 50,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวอิศารารัตน์ มาขันพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความแตกต่างชนิดทาง ชีวภาพพืชของพืชไพรท้อถิ้นในหมู่บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไลย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 60,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายกิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความหลากชนิดของหลยทาบกในเขตภูพาหินปูนบริเวณ เขาผาสามยอด จังหวัดหนองบัวลำภู 60,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.ศิวารักษ์ พรหมรักษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษามโนทัศนทางคริตศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอกคณิศาสตร์ คณะัวิทยาศาสตร์ 30,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร. กฤษณา ยอดมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์และชื่อสามัญและการอนุรักษ์พืชพันธ์บ้านไทย บ้านโนนภูทอง ตำบลท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จังหวัดเลย 60,000 ลงสู่คณะ
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2560 งบประมาณเครือข่ายอุดมศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ้นโดยมีสถาบันวิจัยอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 600,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอลิสา โวหารกล้า วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน แนงทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวนอุทยานแห่งชาติ ภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวไหมคำ ตันติปทุม วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการวิชาชีพ คณวิทยาการจัดการ มรภ .เลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาว เพลินพิศ โพธ์วัน วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองมองผู้สอนบัญชี รับอนุญาต ประเทศไทศ 40,000 ลงสู่คณะ
ดร. ศศิธร กกฝ้าย วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน ความสามรถในการประกอบธุรกิจ นวัตกรรม องค์กรการได้เปลี่ยนทางการแข่งขันความสำรวจขอววิสาหกิจขนาดดอกและขนาดย่อมและในจังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นายธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน มาตรกับกฏหมายในการควบคุมสินค้าระเมิดสินค้าพระปัญญา ณ. จุดเด่น ศุกสุลกำกรหนองคาย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเพ็ญนภา แสงโสม ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาหลกสูตอบรม เรื่อง การพัมนาหลักสูตรท้องทิ้นสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ เลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน พฤติกรรมเปิดรับสือปราศจาคสัมพันธ์และทัศนคติต่อสือประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา มรภ. เลย 40,000 ลงสู่คณะ
นายวีระยุทธ รัชตเวชกุล ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2560 งบแผ่นดิน จริยธรรมดำเนินสุรกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนใน จ. เลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวธิติญา เหล่าอัน ครุศาสตร์ ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2560 งบแผ่นดิน การสร้างเครื่อข่ายและอัตราลักษณ์ของชาวมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 50,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ เทศโนโลอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน พัฒนาชุดบอร์อุกรณืทดลองสำหรับไมโครโครคอนโรลเลอร์ 96,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน ปัจจัยเชิงสาเหุตที่มีที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย 100,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน ความสามรถในการสร้างคุณค่าของธุรกิจสปาในประเทศไทย 100,000 แล้วเสร็จ
นายณฐรช จอมพรา ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การศึกษาเชิงวิเคราห์จิลิตสุทธกรรม 46,204 แล้วเสร็จ
นายสมพิศ สีตะลุต ครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษจังหวัดขอนแก่น 25560 งบแผ่นดิน การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการรศึกษา มรภ เลย จังหวัดขอนแก่น โยใช้กิจกรรมเพื่การสื่อสาร 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปิยะนุช เหลืองาม ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน บทบาทของนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ไปกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการ จัดการการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ในศรรษษที่21 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.โศจิรัตน์ เสริฐศรี ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษา สาขวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มรภ. เลย 65,200 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายอนุชา วิลัยแก้ว สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจิที่เหมาะสมกับเศรษบกิจก จังหวัเลย ผลกะทบการ ใช้ประสิทธิภาพทางการ๕้าภายใต้ข้อตลลง AEC ของผู้ประกอบการ 69,563 แล้วเสร็จ
นายนิกร พรมน้อย วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน การเลือนย้าย แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาวในเขตพื้นที่ จังหวัดเลย 108,250 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียรู้ร่วมมือโดยใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เพื่อสร้าง ทักษะการสรรค์และนวัตกรรมแม่ของนักศึกษา มรภ เลย 124,884 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางจุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าตีนจกไท เลย สู่กระบวนการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ ในระดับอุดมศึกษา 116,629 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สรินทร คุ้มเขต ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อการทอดถ่ายเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ้น เรื่อฟ้อนไทดำ บ้านานาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย สำหรับนักศึกษา มรภ . เลย 102,165 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ ครุศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดของจังหวัดขอนแก่นในการจัดกการเรียนการรู้ โยใช้โครงการเป็นฐานตามแนวคิด การพัฒนาครู ด้วยวิธีเสริมพลัง 125,000 แล้วเสร็จ
นางวิมลนันท์ พงศภัทรากานต์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การผลิตถ่านก้มมันมนต์คุณธรรม เปลือกแมคคาเดเมียด้วยเตา เหาถ่าน 200 ลิตร 92,400 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาการ แบบการจัดการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ บ้านนปางหมาด อ.เชียงคาน จังหวัดเลย 124,770 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ ศิริภัญจนาภรณ์ และคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การสร้างศักยภาพการอ่านของเยาวชนในศตวรรษ ที่ 21 125,000 แล้วเสร็จ
นายคมยุทธ์ ไชยวงษ์ และคณะ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาหลักสุตรและรุปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บแคม แนวการคิดอย่างมีวิจารณา เพื่อส่งเสริมสร้างความสามารถในการเรียน รายงานวิิจัยปฏิติการใช้ในชั้นเรียนของครู ในจังหวัดเลย 124,278 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบสสส โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ้นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน 8500,000 แล้วเสร็จ
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2560 งบเครื่อข่ายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี60 การพัฒนาศักยภาพทาวิชาการครูผู้สอนเนื่องจาก ยกระดับ ความรู้ภษาอังกฤษ ภาษาไทย การสื่อสาร ICT เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ส้อดคล้องกับนดยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาของผู้เรียนโรงเรียนในพื้นที่ของคณะครุสาสตร์ มรภ .เลย 600,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบเครื่อข่ายบริหารกการวิจัยและเทศฏโนโลยีสู่ชุ มีการส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาหวาย อ.หนองหิน จ.เลย ต่อการ และรับ รูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงพจญภัย 140,000 แล้วเสร็จ
นางสาวพุฒิพร เจียรประวัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบAelive Learning ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 5,000 ลงสู่คณะ
นางนัทพร กงภูเวช ครุศาสตร์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในห้องเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปปีการสึก 2555 คณะครุสาสตร์ มรภ .เ ลย 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาว ปิยะนุช เหลืองาม ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ชุดกิจกกรมทดลอง 5,000 ลงสู่คณะ
นายอาทิตย์ ถมมา ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกาปัญการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวพนิศรี ศรีเชื้อ ครุศาสตร์ 2560 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูในรายวิชาวิชาชีพครู ในรายวิชาจิตรวิทยา โยใช้แนวคิด จิตราปัญญานักศึกษา 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
ผศ.จิตติมา พีรกมล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น จังหวัดเลย 363,825 แล้วเสร็จ
ดร มาริษา เดอ เบล์ส วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน สัณฐานชีววิทยาและลักษณะพันข้าวพื้นเมืองในถิ้นฐานที่ปลูกในจังหวัดเลย 329,189 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การบรูณาการการใช้ใบย่านางและขนิ้นสำหรับแปรรูปหน่อไม้อบแห้งใช้เครื่องอบพลังงานนแสงอาทิตย์ 447,921 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัคดาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การศึกษาแนวทางใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตรกรในท้องถิ่น๖รำเดือยและปลายเดือน) เป็นวัดถุดิบสำหรับการเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเลย 445,473 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การศึกษาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหม่ำและไส้กรอกจากเนื้อดคพร้อมระหว่างการเก็บรักษา 416,268 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ประภาศรี เติมสายทอง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ้นจากข้าวพันธ์เมืองข้าวเหนืียวดำ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 25,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริภรณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน ถิ้นอาศัยและประชากรปู่เจ้าหลวงในเขตรักษาพันธู์ป่าวภูหลวงและอุทยานแห่งชาติ ภูเรื่อ จังหวัดเลย 433,534 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ธนาธิป รักษ์ศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระจากกิ่งสะท้อน 325,364 แล้วเสร็จ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน ทุนทางสังคมกับการจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย :ศึกษาเฉพาะกรีชายแดน สุ่มแม่น้ำเหือง 403,825 แล้วเสร็จ
นายนพพล แก่งจำปา / นายสุพัฒน์ พระเมืองคง วิทยาการจัดการ 2560 งบแผ่นดิน การศึกษาประประวัติศาสตร์ท้องถิ้น เพื่อจัการการียนรู้ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 198,000 แล้วเสร็จ
นายเปรมชัย มูลหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน การประยุกต์ใช้เทศโนโลยีสะดวกในกระบวนการผลิตแป้งมันสัมประหลังกรณีการศึกษาบริษัทมาเก็ตติ้งจำกัด 417,244 แล้วเสร็จ
นางสาว ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน การปรับบรุงสบัุติทีผิวของตะตะท่อกอนโดยการเคลือนฝิว ด้วเทนิค สปริต เตอร์ 423,938 แล้วเสร็จ
นายณัฐชัย โปธิ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน ออกแบบและพัฒนาเคครื่องอัพขึ้นรูป รรที่ระลึกหน้ากรณีน้ำ 408,000 ลงสู่คณะ
นางสาวนรุวรรณ อยู่่สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน ระบบฐานข้อสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เ็นโคเบาหวานในจังหวัดเลย 259,979 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน พฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้อายุสูงที่เป็ยโรคเบาหวานในจังหวัดเลย 190,645 แล้วเสร็จ
นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน ชุดโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำรับผู้สูงอายุที่เ็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย 100,356 แล้วเสร็จ
นายวุฒิภัทร จำรัสแนว เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาเตาอบแห้งยางพาราด้วยผสมผสานงานความร้อน 425,000 ลงสู่คณะ
นายกานต์ จันนทระ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพ สำหรับเกษตรกรสวนยาง ขนาดย่อม 378,635 แล้วเสร็จ
ผศ. ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน นวดยางพราควบคุทมด้วยระบบ อินเวอร์ เตอร์ 3 เฟส 407,034 แล้วเสร็จ
นายวุฒิภัทร จำรัสแนว เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 งบแผ่นดิน ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาเทศโนโลยีรูปแบปยาง เครพที่เหมาะสมกับการให้งานกลุ่มการเกษตรสวนยาวขนาด ย่อม 387,912 ลงสู่คณะ
นางสาวนภัสสร วงเปรียว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์วิตตามินในข้าวพันพื้นเมืองในชุมชุนริมฝั่งโขงขอนกลของประเทศไทย และสปปลาว 333,102 ลงสู่คณะ
นางฐิตินันท์ ธรรมโสม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์แร่ธาตุในนข้าพันธ์ุพื้นเมือง ในชุมชุนริมฝั่งฝั่งแม่น้ำโขง ตอนกลาง ของประเทศไทย และสปป ลาว 35,000 ลงสู่คณะ
นายสุวัชชัย มิสุนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์หาปริมาณแอนไทยานินใน ข้าพันพื้นเมือง ใน ชุมชน ริม ฝั่ง แม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทยและ สปป. ลาว 350,000 แล้วเสร็จ
นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2560 งบแผ่นดิน ชุดโดรงการวิจัย อนุรักษ์การใช้ ประโยชน์และความหลากหลายของพื้นบ้านเมืองในชุชนริ่มฝั่โขง ตอนกลางของประเทศไทย และสปป.ลาว 349,677 แล้วเสร็จ
นางสุชาดา พรหมโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเตาโปงกับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ้น อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย 425,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. พยุงพร ศรีจันทร์วงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาการมีส่วนของชุมชนต่อการจัดกการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒธรรมภูโป่งบ้าน บุ่งกุม ตำบลนาหอ อำเภอนาหอ อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย 425,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ภูเต่าโป่งบ้านบุ๋มกุ๋ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านว้าย จังหวัดเลย 425,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทร์วงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 งบแผ่นดิน ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพ การ่องเที่ยว เชิงนิเวศ วัฒนธรรม ภูเต่าโป่ง บ้านบุ่งกุง ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 400,000 ลงสู่คณะ
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2559 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก โครงการพัฒนาศักภาพ ทางวิชาชีพครูผู้สอนเพื่อลงเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของผู้เรียน 100,000 กำลังดำเนินการ
นางสาวอรอนงค์ บุเกตุ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา ค.5819 ข สาขาคณิตศาสตร เรื่องการสร้างและน้ำเสนอสื่อสารมัลติมีเดียโยใช้รูปแบบการเียนการสอน แบบโมเดลแบบ ซิปปา( CUPPA ) 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวอุทิศวาดี คำจูมพล / นางสาวนภัสสร วงเปี้ยว วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุบางชนิดในปลาน้ำโขง อ.เชียงคาน จ. เลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวกานธีรา นามวงษ์ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การบริความเสียงของวิสหกิจชุมชนในจังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
น.ส .กิติยา คีรีวงศ์ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ได้มตราฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชุน ในจังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นายคชสิห์ เจริญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาค้นหารูปแบปการจัดการขยายเสียง การแสดงดนตรี 40,000 แล้วเสร็จ
นายศรัณพัชร์ จิตรพิไล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบเรขาศิลป์ ยืดสินค้าที่ระทึกที่สะท้อนอัตษณ์ชุนชนท้องถิ้น บ้านผาหาวย อ.หนองหิน จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนันทนิตย์ บุตรปาละ ครุศาสตร์ ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการฟัง- พูภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา ม ราชภัฏเลย โดยใช้สถานที่จำลอง 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.เนตนภา พงเพ็ชร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสะสมของโลหะหนักในน้ำ ดิน และพักพืชผักกิน ได้บริเวณริ่มฝั่งแม่น้ำเลย อ.เมือง และอ.เชียงคาน จัง หวัดเลย 80,000 ลงสู่คณะ
ผศ.บุษษาวดี พุทธวดี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปริมารและชนิดของสารประกอบปินอดดีตในส่วนต่างๆของถั่วลินดา 100,000 ลงสู่คณะ
รศ.ภัทราธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนแนวทางเศรษกิจ ของชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย 5,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวศิริพร ศรีจันทะ ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตสำหรับคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตระกะศาสตร์ของนักศึกษาปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะครุศาสตร์ มรภ. เลย 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวปารีญา ราพา ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัมนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับ เรื่อง คณะครุศาสตร์ ม ราชภัฏเลยโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบเพื่อนช่วยเพื่อน 5,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. วัชรีย์ ร่วมคิด ครุศาสตร์ 25559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการสร้างเสริมความสามารถในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษภุคำพื้นฐานชั้นเด็กเล้กด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการนำแบบฝึกหัดกิจกรรม เพิ่มคำสัพท์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวจิตราภา คนฉลาด วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ ทางการเรียนวิชาการประยุกต์ ใช้มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงเรื่องความเบืองต้นการออกแบบเกมส์โดยใช้สื่อการสอน ปรระประเภท e-book สำหรับนักศึกษาหมุเรียน ว 5713 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวกิติยา ศีรีวงก์ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียน เรื่อง แนวคิดและกระบวนการ (RM โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ จีไอ(G.I) 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร. วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน รายวิชาการจัดการ โซ่อุปทานโดย กาใช้กรรีศึกษา 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นายอุดมพล นาอุดม เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลักษณะและความต้องการครุอุตสาหกรรมหกรรศิลป์ ในเขตจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู 40,000 ลงสู่คณะ
นายพงศ์พัฒน์ เคล้าคนค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาวัฒธรรมดนตรี พื้นพื้นบ้านจังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาววรภรณ์ อาจอำไพ ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารุปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสารรถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาคณะครุสาสตร์ ม.ราชภัฏเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวปารีญา ราพา ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการใช้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุสาสตร์ ม .ราชภัฏเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาามัลลิกา พุดแดง และคณะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การผลิตไบไอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาได้จากการสังเคราะห์เปลือกหอยในท้องถิ้นจังหวัดเลย 32,500 ลงสู่คณะ
รศ.ภิญโญ มนูศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สัมบัติของพื้นที่ที่วงกลมเก้าธูปรูปสามเหลี่ยมของอารต์ดิส 40,000 ลงสู่คณะ
นายวุฒิภัทร จำรัสแนว เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรีดยางแผ่นที่ควบคุมด้วยอินเตอร์เน็ต 99,500 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเลิรันนิ่งออบเจ้ทเพื่อการเรียนดการสอน ผ่านระเครื่องข่ารง เรื่องหลังสื่อ มัลติมีเดียสำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏเลย 47,000 ลงสู่คณะ
ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาสัมฤทธ์การเรียนวิจัยทางการเรียนการศึกษา เรื่อง สถิติพื้นฐานใช้ในการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.เลย 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์และความคิดเห็นในการเรียนวิราจุลาวิทยาการพื้นโดยฐานโยใช้วิธี การสอนแล้วสอบของนักศึกษา สาธารสุขศาสตร์ 5,000 วิจัยในชั้นเรียน
นายสุพัฒน์ พระเมืองคง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ การอุปชัย (Inducted Instruction) 5,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายกานต์ จันนทระ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศ฿กษาทางพัฒนา เครื่องนวดยางพาราสำหรับ เกษตรกรผู้ปลูกพาราจังหวัดเลย 95,4000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพิมพ์นิต ธนาวาณิชยกุล ครุศาสตร์ ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ของ นักศึกษาศูนย์ศึกษาภาคปกติ ปี ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดขอนแก่น 40,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพักตร์พิมล กำเนิด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการอ่านร่วมกับ เครื่อง มือช่วยแปล Google Translator ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายศรูติวงศ์ บุญคง และคณะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของระดับน้ำถั่วเหลืองในสูตรการผลิตไส้กรอกอิมัลชินโคน เสลเตรอรลตำจากไก่ไข่ปลด 40,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบสกอ ผลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุรภาพซากและการสะสมไขมันในวากไก่เนื้อ 98,500 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สรินทร คุ้มเขต ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาบทการเรียนท้องถิ้นนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ประเพณีลอยเคราะห์ผาสาด โดยใช้กระบวนการทางประดิษฐ์ 64,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สุชาติ บางวิเศษ / ผศ.ดร. ศักดิ์นาภรณ์ฺ นนที ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรภ. เลย 80,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.ธรีศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และคณะ ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อเสนอแะนะเชิงนโยบายการรจัดการศึกษาภายใต้การปฏิการศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู 85,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2559 งบสกอ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการดูแลผู้สอน เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของผู้เรียน โรงเรียนในอำเภอด่านซ้าย 100,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนิศรา ธรรมรักษา วิทยาการจัดการ ศูนย์ขอนแก่น 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบผลสัมฤทธ์รายการวิาบันชีต้นทุน 1 เรื่อง การบัญีเกี่ยวกับค่าแรงงาน โดย ใช้การสอนแบบเทศนิคการทำแบบฝึกหัดนักศึกษาหมุ่เรียน LOMOS สาขาวิชาบัญชี 5,000 ลงสู่คณะ
นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ / นางสาวอรทัย จิตไธสง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในโครงการ รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน 2558- 2559 100,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร. พิชิต พระพินิจ วิทยาการจัดการ 2559 งบกองประเมินผลแล้วจการความรู้ การจัดการความรู้โซ่อุปาทาาน การค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการเกษตรกร สินค้าอุปโภคและการท่องเที่ยวขิง จ. เลย 460,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปิยาพร วงศ์อนุ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทศโนโลยี 5,000 แล้วเสร็จ
ดร.โศจิรัตน์ เสริฐศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะและกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาววรภรณื อาจคำไพ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารุปแบบการียนรู้การสอนโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวเพ็ญนภา แสงโสม ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัมนาหลักสูตรท้องถิ้นสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตรืมาหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวปวีณา เที่ยงพรม ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของกระบวนการกลุ่มต่อการพัฒนากาจัดการกับอารมณ์ของนักศึกษาศรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวปารีญา ราพา ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาและพัฒนาการให้คำปรึกษานักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอัญชลี โกกะนุช วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการคิดเชิงวิจัยวิจัยจารณญาณและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาโยใช้รูปแบบการสอนสวยวิธีกรณีศึกษา: รายวิชาการจัดการการทรัพยากรมนุษย์ 5,000 ลงสู่คณะ
นางเมทยา ท่าพิมาย วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาการบัญชี หน่วยงานภาครัฐ เรื่องหลักและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐกรณีศึกษาของนักศึกษานักศึกษานักศึกษาปริญญาตรี ห้อง บ.5602 ข สาขาวิชาการบัญชี 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวเพลินพิศ โพธิ์วัน วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการสอนบัญชี : การตรวจสอบจะได้รายได้และวงจรรายจาย โดยใช้กรณีของนักศึกษา หมู่เรียน บ 56023 ข สาขาบัญชี 5,000 ลงสู่คณะ
นายจีราวัฒน์ มันทรา วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนความพึ่งพอใจของนักศึกษา บ. 5601 ข สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ในรายวิชาประกอการะุรกิจชุมชน เรื่อง การจัดการชุมชนโดยรูปแบปการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน 5,000 ลงสู่คณะ
นายนิกร พรมน้อย วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเศรษศาสตรืสวัสดิการ : การพัฒนาทักษะความรู้เรื่องสินสาธรณะโดยใช้ปัญหาเ)้นฐาน 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวพรพิธ พัฒนกุล วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีชั้นต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมือโดยใช้เทคนิค TAI 5,000 ลงสู่คณะ
ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ของการเรียน เรื่อง การจัดการพนักงานขายและที่มีขาย โดยใช้กิจกกรม บทบาท สมมติ 5,000 ลงสู่คณะ
ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยศาสตร์ : สวัสดการและผลประโยชน์เกื้อกูล โยใช้รูปแบบการเรียนแบบบทบาทสมุมิติ 5,000 ลงสู่คณะ
ผศ.นิมิต ตาน้อย ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้วิชาเสพาะ 2 นักศึกษา ค.5510 เรื่อง การวิเคราะห์หลักสุตร์เพื่อการเขียนอธิบายรายวิชา กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานและเทศโนโลยี คอมพิวเตอรื ระดับมัธมศึกษา โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะกรีณีศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเลย 5,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายปกรณ์เกียติ ภูกองพลอย วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การอบแห้งกระชายดำด้วยไมครเวฟร่วมกับอากาศร้อน 99,780 แล้วเสร็จ
นายสุวัชชัย มิสุนา ครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษจังหวัดขอนแก่น 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจออกฤทธ์ทางชีวภาพจากเชื้อ แบบคทีเรียที่มีในการยับยั้งการทำงานของ เอมไซม์ชิสโทนเดือะเซทิล 99,000 ลงสู่คณะ
ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสมรรถภาพของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื่อนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี 80,000 เสร็จแล้ว
ดร.ชยพันธ์ ภูสำเภา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การอบแห้งแบบชั้นบางและสภาพแพร่ความช้่ของดีปลีในจังหวัดเลย 83,520 ลงสู่คณะ
นางชมพูนุท ธีราวิทย์ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้โครงกลอนในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มรล เลย 40,000 ลงสู่คณะ
ผศ.วรรณ ทิพรส วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การนำนิทานพื้นบ้านบ้ามาจัดกิจกกรม การเล่านิทาน 2 ภาษา เพื่อเผยแผ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ้นเขตจังหวัดเลย 90,000 แล้วเสร็จ
ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพุทธรรมในพละสุตตันตปิฏก 40,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรม / ดร.กันตา แสงวิจิตร / ดร.สุกัญญา สืบแสน วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบสกอ คุณลักษณะ ประจำพันธ์และเครื่องหมายโมเดกุลติดตามการทนแหล่งในข้าวพันธู์พื้นเมือง ในจังหวัดเลย 250,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอุทิศวาดี คำจูมพล / รศ. จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ/ นางนิรมลง ศรีชนะ/ นายสุวัชชัย มิสุนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบสกอ ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านจังหวัดเลยจังหวัดเลยปัญญาท้องถิ้น 200,000 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ / ผศ.ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ / ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบสกอ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ้นอาหารพื้นบ้านไทเลย 200,000 แล้วเสร็จ
นางนิรมล ศรีชนะ / รศ. จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ / นางรัศมี นนที / นายสุวัชชัย มิสุนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบสกอ การวิเคราะห์แร่ธาตุพื่้นบ้านจังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.รัตนา แสงสว่าง / ดร.ศรีจิตรา นวรัตน์ภรณ์ / นายทวินทร์ ฟักเอม / ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล วิทยาการจัดการ 2559 งบสกอ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง: ภูมินิเวศชื่อนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองในการสนับสนุนการท่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอัมราภรณ์ หนูยอด / ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง / นายอาทิตย์ ถมมา ครุศาสตร์ 2559 งบสกอ การพัฒนาครูโดยใช้ในนวัตกรรมกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson) โรงเรียนตำรจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 งบแผ่นดิน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านปัญญาท้องถิ้นของเยาวชนในพิธิภัณฑ์ศิลป์วัมนธรรม จังหวัดเลย 454,493 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทราพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ / นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ / นายคมยุทธ ไชยวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 งบแผ่นดิน การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติกาาร การสร้าง นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ้นของครูสายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 438,438 แล้วเสร็จ
ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 งบแผ่นดิน การส่งเสริมมาตรกรทางกฏหมายในอนุรักษืและจการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนดงสามขา บ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 185,932 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พยุงพร นนทริศรุต/ ผศ.ดร.สาคร พรหมโครตร / นายอริญชัย หามณี/ นางวรรณา แก้วเกษ ร้อยโทถวิล พิมพ์พบ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบแผ่นดิน การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยืยากรธรรมชาติในป่าชุมชน :กรณีศึกษาหมู่บ้านมุ่งกุ้ม ต. นาหอ อ.ด้านช้าย จังหวัดเลย 490,875 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร. ประยุทธ วรรณอุดม วิทยาการจัดการ 2559 งบแผ่นดิน การสร้างสรรคืการสื่อสารในชุมชนเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจารการให้สารเคมีเพื่อการเกาตรในจังหวัดเลย 487,410 แล้วเสร็จ
ผศ. พิชิต พระพินิจ / นายอนุชา วิลัยแก้ว / นายนิกร น้อยพรม วิทยาการจัดการ 2559 งบแผ่นดิน การศึกษาโสจิสติกส์ขอ โซ่อุปทานสินค้านค้าเกษตรของจังหวัดเลย 498,960 แล้วเสร็จ
ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว / ผศ.ศถิวรรณ สมบัติ / ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบแผ่นดิน โลจิกส์ติกสืโซ่อุปานทานกาท่องเที่ยวเลย - หลวงพระบาง 484,328 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี / นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบแผ่นดิน การพัฒนาสีนาโนธรรมชาติจากเบือกสำหรับการย้อมฝ้ายเคลือบด้วยนาโน ซิงค์ ออกไชต์ 457,380 แล้วเสร็จ
นางสาววิไลวรรณ สิมเชื่อ วิทยาการจัดการ 2559 งบแผ่นดิน โครงการย่อย 4 ฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบพืนจากพืช- สมุนไพรท้องถิ้น และผักพื้นบ้านเพื่อเป็นประโยชน์ในชุดสำหรับ/ตำรับอาหาร 303,476 แล้วเสร็จ
นางสาวขนิฐา ศรีแก้ว นางสุชาดา พรมหมโคตร นางสาวสุไพลิน พิชัย วิทยาการจัดการ 2559 งบแผ่นดิน โครงการย่อย 3 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้และสมุนไพรท้องถิ้น และผักพื้นบ้านในชุดสำหรับ/ตำรับอาหาร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 259,875 แล้วเสร็จ
ผศ.ประภาศรี เติมสายทองและ นายสุรเดช ไชยตอกเกี้ย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 ภูมิปัญญญาใช้ประโยชน์จาหพืชสมุนไพรพื้นบ้านในชุดสำหรับ/ตำรับอาหารทงถิ้น อำเภอเมือง จังหวัดเลย 272,580 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 งบแผ่นดิน โครงการย่อย 1 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของสมุนไพรและ ผักพื้นบ้านในชุดสำหรับตำรับอาหารท้องถิ้น ตำบลบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 245,853 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรม ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย นางสาววิไลวรรณ สิมเชื้อ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2559 งบแผ่นดิน ชุดความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพื้นสมุนไพรและผักพื้นเบ้านในชุดสำหรับตำรา อาหาท้องถิ้น ตำบลบ้านอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2310,00 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ ครุศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง สถติทดสอบที่ของ นักศึกษา ครุศาสตร์ มรภ เลย โดยใช้แบบฝึกหัดและการเรียนรู้แบความร่วมมือ 5,000 ลงสู่คณะ
นายตันติกร โนนศรี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติโดยใช้กล้องเว็บแคม 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวศิริขวัญ จันลาศรี วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกิจการ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวจีราวดี กำยาน วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาด้วยชีวัดทางการเงินที่มีความพันธ์มูลต่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพลังงานสาธารณูประโภค 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวนริศา ธรรมรักษา วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น 40,000 ลงสู่คณะ
ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาสภาพการจัดการของการเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมงกรในตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศุภกัญญา ขันชัยภูมิ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมการศึกษาของผิวเคลือบพิลัมบางไทเทเนียมไนไตรค์ 40,000 แล้วเสร็จ
นายเกียติชาย ชาติมาลากร และนายณัฐชัย โปธิ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและการสร้างเครื่องสีกะเพราะเมล็ดกาแฟโรบัสต้าต้นแบบ 40,000 ลงสู่คณะ
นายคมยุทธ์ ไชยวงษ์ นายเดชา มีกุญชร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและพัมนาระบบแนะนำ เครืองมือทางไฟฟ้า และอิเล้ทรนิกส์ 40,000 ลงสู่คณะ
นายวันชาติ สุพรรณพิทักษ์ นายณัฐชัย โปธิ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและสร้างสร้างชุดทดสอบความกดดันและแรงบิด 400,000 ลงสู่คณะ
นายเปรมชัย มูลหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุของอัตโนมัติใน มหาวิทยาราชภัฏเลย 30,000 ลงสู่คณะ
นางสาวชิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒธรรมไทยดำ บ้านนาปาหนาด ต. เขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นายนิกร พรมน้อย วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลกระทบจารการ ใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวปิยาพร อภิสุนทรางกรู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการใช้คำสันธานในภาษาอังกฤษตามบทเพลงร่วมสมัย ของนักศึกษา เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 40,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเนื้อหาวัฒธรรมท้องถิ้น และ สิ่งแวดล้อมของเยวชน จังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาดิจิตอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามทักษะ ของผู้ประกอบการ 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอัญชลี โกกะนุช วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความตั้งใจการแบ่งปันความรู้ : มุมมองเช็งสาเหตุในพหุระดับ 40,000 ลงสู่คณะ
นายวรกร พิมพากร วิทยาการจัดการ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การทำดาต้าไมน์ธง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบกลุ่มเพื่อ การทำนายสัมฤทธ์ ผลทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารบัณฑิต ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 40,000 ลงสู่คณะ
ดร.ศรีจิตรา นวรัตน์ภรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและเมรกัน สำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับบชั้นปีที่ 1 มรภ . เลย 40,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ชัยยศ คำมี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างและประสิทธิภาพเครื่องนับจำนวนโบลว์เคาท์ของการตอกเสาเข็ม ควบคุมมะด้วย พีแอลซี 85,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พระอนุสรณ์ โสภาบุตร <นักศึกษาปริญญาเอกยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค> รศ.ดร. ภัทรธิรา ผลงาม เป็นอาจารย์ที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การพัมนาการจัดการการเรียนรุ้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนใบรองโรียนพระปฏิบัติธรรม จังหวัดเลย (กพง. / 2558-04-42) 109,000 แล้วเสร็จ
ดร.มหิธร จิตตาเกษม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมรรถางกายภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภักเเลยก่อนและหลักการ วิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 5,000 ลงสู่คณะ
รศ.ดร. กฤษณา ยอดมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์การใช้ภาษาบันทึกเล่าเรื่องประสบการณ์ ของหลวงปูพันะ์ ฐิตธัมโม วัดธัมโม วัดป่าน้ำภู จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ยิ่งศักดิ์ คชโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ต่อการปฏิบัติการสอยในสอย ในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขา สังคมศึกษา กรณี: กรณีศึกษาความคิดเห็นชอบ 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.พนิดา ตาสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักาะการอ่านเพื่อความเข้าใจใช้เว็บใชต์ และแบบฝึกหัดแบบมีปฏิบัติแบบมีปฏิบัติงานแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI ของนักศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษปีที่ 2 ม ราชภัฏเลย 379,00 แล้วเสร็จ
นางสาวณศิริ ศิริพิมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา บทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน 40,000 ลงสู่คณะ
ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพราะเนื้อเหยื่อและการชักนำให้เกิดโพลพลอด์ของกลัวยไข่ ในสถชภาพหลอดทดลอง 100,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสรรถภาพทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ม. ราชภัฏเลย 80,000 แล้วเสร็จ
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการแปลงผล การตรวจสอบสมรรถภาพทางกายภาพ LCSPET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5,000 แล้วเสร็จ
นายจีราวัฒน์ มันทรา ครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษจังหวัดขอนแก่น 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่องการโครงร่างของงานวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเาะหาความรู้ 5 Es ของนักศึกษา บ. 5515 ข 5,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจรัสศรี ศรีโภคา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีพลศึกษา 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงานฝึกยืดเหยืยดร่างกายที่มีต่อความอ่อนแอ่ในนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 5,000 แล้วเสร็จ
นายวุฒิไกร จำรัสแนว วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาชุดทดลองการรับ - ส่งสัญญาณแสง 5,000 ลงสู่คณะ
นายศิวากร แก้วรัตน์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทองแสง 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวศิริพร ศรีจันทะ ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศษสตร์ในระหว่างการกระบวนการและการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทราพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิจัยของนักศึกษาในห้องเรียนกลับด้านโดนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับยูบิทวิตัสเถร์นนิ่ง 40,000 ลงสู่คณะ
รศ.ดร. ภัทราพร เกษสังข์ ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหุตของความรัผิดต่อสังคมคมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 ลงสู่คณะ
นายอนุภูมิ คำยัง วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์การเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ปัทม สิงห์นุต และนายธรีศักดิ์ อุปไมยอธิชัย นาย อนุกูล คำยัง ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลความต้องการผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาพปัญหางานของโรงพยาบในจังหวัดเลย 40,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายยรรยงค์ พานเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของการฝึกโยคะอาสระหะและการฝึกหัดการเคลือนไหวของร่างกายสมรถภาพเกี่ยวกับสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 50,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้โครส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาด้วยศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ้น 60,000 ลงสู่คณะ
ผศ.จิตติมา พีรกมล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบเครือข่ายการวิจัย ถ่ายทอดเทศโนโลยีสู่ชมชน แนวทางการพัฒนาสุขภิบาลร้านอาหารและแผ่งลอยจำหน่ายอาหาร อ หนองหิน จังหวัดเลย 60,000 ม.ขอนแก่น
ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ ทางการเรียของนักศึกษาที่เรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชา การตลาดเช็งกิจกกรรมพิเศษใช้สื่อตามโดยใช้สือ่ตามแนวทาง Belowthe line แบบมีส่วนร่วม 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวนุวรรณ อยู่สำราญ และ นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาดปรแกรมคัดกรองภาวะโภชนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาววีระนุช แย้มยิ้ม ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเกษตรกรไร่อ้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 100,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ชัชชัย พีรกมล เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2558 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของนักศึกษา ที5501 เรื่อง การคำนวณโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก โดย ใช้วิธีหน่วยงานใช้งาน 5,000 แล้วเสร็จ
นายอุดมพล นาอุดม เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2558 วิจัยในชั้นเรียน สร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการรียน การสอนเรื่อง การเปลี่ยนรหัส (CodeConrerion) 5,000 ลงสู่คณะ
นางสาวกิติยา ศีรีวงก์ วิทยาการจัดการ 2558 วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมและผลสัมฤทธ์การเรียนเรื่อง การส่งเสริมกาขายโดยใข้รูปแบบกรเรียนรู้การสอนโดยบทบาทสมมุติ (ROLE Plying Model) 5,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเพลินพิศ โพธิ์วัน วิทยาการจัดการ 2558 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์บัญชีต้นทุนที่ 1 เรื่องการบัญญที่เทียววัตถุดับโดยใข้การสอนแบบเทศนิคการทำแบบฝึกของนักศึกษาหมู่เรียน LMO2 สาขาบัญชี 5,000 ลงสู่คณะ
นายนิกร พรมน้อย วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการแก้โจทธ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1: 5,000 แล้วเสร็จ
นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ นางสาวศิริรัตน์ แจ้งการณ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบแผ่นดิน การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.รัตวัลย์ ศีริเลี้ยง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 255858 งบแผ่นดิน การพัฒนาแกนนำให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคืการบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบแผ่นดิน การประยุกต์ใช้เชลลู่จากชังข้าวโพด สำหรับเทคนิคคอลัมน์ไทกราฟี 415,218.50 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบแผ่นดิน ผลของไส้ชนิดต่างๆชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว 350,000 แล้วเสร็จ
นางวิมลนันท์ พงศภัทรากานต์ และคณะ ครุศาสตร์ 2558 งบแผ่นดิน การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเคเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำในกลุ่มจากน้ำทิ้งในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย 596,731 แล้วเสร็จ
นางสาว สุภาษร สกุลใจตรง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบแผ่นดิน องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษ ฤทธ์ด้านอนุมูนอิสะระ และฤทธ์เบาหวานสารสนสกัดไผ่ร้อยกอ 506,115 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. วีระศักดิ์ ซอมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบแผ่นดิน การออกแบบและสร้างเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าเทอร์มอิเล็กทริกโดยใช้แร่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดเลย ประเทศไทย 357,210 แล้วเสร็จ
ดร.แพ็ต รมยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 งบแผ่นดิน การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเลย เพื่อเข้าสู่เสรประชาคมอาเซียน 798,318.50 กำลังดำเนินการ
นายธีรพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร ครุศาสตร์ 2558 งบแผ่นดิน การศึกษารุปแบบการพัฒนาครูศิลป์ศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลป์ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นบานในจังหวัดเลย อัตลักษณ์ศิลป์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 750,103 แล้วเสร็จ
ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 งบแผ่นดิน การพัฒนามาตราการกฏหมายในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยื่น กรณีการศึกษา เทศบาลบ้านนาอ้อ จังหวัดเลย 185,629 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. ภัทรธิรา ผลงาม และคณะ ครุศาสตร์ 2558 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย 450,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2558 งบแผ่นดิน สมรรถภาพการสื่อสารของผู้นำชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแม่น้ำเลย จังหวัดเลย 800,000 แล้วเสร็จ
ผศ ดร.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2558 งบแผ่นดิน กลยุทธ์การจักดการโซ่คุณค่าบนฐานแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาความอาเชียน AEC ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตทอผ้า จังหวัดเลย 557,175 แล้วเสร็จ
รศ.จันแจ่ม ดวงอุประ นางสาวภัทรานุช ผงสุข และคณะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบสกอ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวพันพื้นเมือง จังหวัดเลย การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันพื้นเมืองจังหวัดเลย 240,000 แล้วเสร็จ
นางสาววีระนุช แย้มยิ้ม ครุศาสตร์ 2558 งบสกอ การอนุรักษ์ ความหลากหลายข้าวพันธู์พื้นเมืองตามภูมิปัญญญาท้องถิ้น ในภูมินิเวศ จังหวัดเลย 240,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ด.ร. สุปราณี สิทธิพรม และคณะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบสกอ ความหลากหลายข้าวพันพื้นเมืองในจังหวัดเลย 280,000 กำลังดำเนินการ
รส.รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2558 งบสกอ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายข้าพันพื้นเมือง จังหวัดเลย 240,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร และคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 งบสกอ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข้าพันพื้นเมือง บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 170,000 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 งบสกอ ควาหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย สปปลาว : กรณีศึกษาเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทร์ 460,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโปรแกรรมำเร็จรุปเพื่อการวิจัย เรื่องสถิติทดสอบที่ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึก 5,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริพร ศรีจันทะ ครุศาสตร์ 2558 วิจัยในชั้นเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระหว่างการเรียนด้วยกิจกรรมการสร้างผังมโหรีกับการเรียนรู้แบบปกติ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเมชยา ท่าพิมาย วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการหลักการ 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอภิรดี คำไล้ วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปรียบเที่ยบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการประกอบการชุมชน เร่งการจัดผลผลิต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบจีไอ (GI) ของนักศึกษา บ .5515 ข 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวชรินทร์ญา หวังวัชรากูล วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนา เว็บไชต์งานธรุกิจด้วยการบวนการเรียนรู้ แบบร่วมือ LT leaning Together) 2,000 ลงสู่คณะ
รศ.ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ทางการเรียนรู้รายวิชานิเทศศาสตร์แบบผังกราฟิกของนักศึกษา พศ. 5701 2,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร. ประภาศรี เติมสายทอง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติขนบอมไม่ถูกต้อง 2,000 ลงสุ่คณะ
ผศ.ดร. กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้คำศัพทืภาษา อังกฤษเกี่ยวกับประชาธิปไตยลำหรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอัจฉรา หนูใหม่ ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะวาดเส้นเหมือนจริงตามแนวความคิดของเบ็ตี้ เอ็ดเวริด์ สำหรับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นายสัญญา เนียนเปรม วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการทำบัญชีแนวคิดเศรษพอเพียงของเกษตร บ้านดอนปม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปฐมวดี คำทอง วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเว็บไชต์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้า ด้วยมือ เทศบาลตำบบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวณปาล อุทัยารัตน์ ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวบนเส้นทางระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดเลย - หลวงพระบาง สปปลาว 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวเพลินพิศ โพธิ์วัน วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ว่าที่ร้อยตรีนรชัย สอนใส ครุศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนในเขต ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 กำลังดำเนินการ
นางสาวนิทยา หรุดคง วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจ คลังสินค้าบนเส้นทางอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หลวงพระบาง สปป. ลาว 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนภัสสร วงเปรียว และคณะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์หาปริมาณคลอร์ไพรี่พอส และดกหะหนักที่เป็นพิษบางชชนิดในต้วอย่างผักจากแม่น้ำเลย 65,540 แล้วเสร็จ
นายนาณพ ประวาลสัญฉกร วิทยาการจัดการ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นิติในเครพกฏหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ธนภัทร ใจเย็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตัวแบบการปฏิบัติตามนโยบายการปริยากิจกรรม บ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะประเทศไทย เขตจังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาววรกรณ์ ใจน้อย และคณะ วิทยาการจัดการ 2557 อพท.เลย โครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณ๖ีและวิถีชีวิต ในเขตอำเภอท่าลี่ และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 151,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2557 วิจัยในชั้นเรียน วิธีการหาฟังชั่นถ่ายโอนของมอเตอรืไฟฟ้ากระแสตรง 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2557 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาเภสัชวิทยาโดยใช้วิธีการสอนแล้งสอบของนักศึกษา วิชาสาธารณะสุขศาสตร์ 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวมัสยา ราชวงษ์ และนางสาวภัทรากร ศรีบุรินทร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ้นสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เรียน วิชาภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 40,000 ลงสู่คณะ
นายธีระศักดิ์ อุปไมยธิชัย ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อเสนอแนวทางการจัดการ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในช่วงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พศ. 2555-2559) 50,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) การสร้างมูลค่าผลตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง 851,400 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ วิทยาการจัดการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การศึกษาโซลุปาทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย - สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรังสังคมนิยมเวียดนาม - เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 3230,602 ลงสู่คณะ
นางสาวเมชยา ท่าพิมาย วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขต อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปริมาณสารประกอบฟินอลิดในภัณฑ์ชาบัว 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ วิทยาการจัดการ 2557 งบเครื่อข่ายบริหารกการวิจัย การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน เด่น ประจำจังหวัดเลย 150,000 แล้วเสร็จ
ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ และคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 อพท.เลย การสร้างชุดสร้างการเพื่อสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้การภาษาอักฤษด้านการท่องเที่ยวภุป่าเปาะ 494,000 แล้วเสร็จ
นาสาวชรินทร์ญา กล้าแข็ง วิทยาการจัดการ 2557 อพท.เลย ฟื้นฟูฟกาแสงกลอง อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย 184,200 แล้วเสร็จ
นายวิชัย เพียรกสิกรรม / ผศ.วรพจน์ อาษารัฐ ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลักษณะของของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาที่พึงประสงคืและเป็นความจริงตามความคิดเห้นของผุ้บริหารสถานสึกษาในจังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบและแรงจูงใจในการมี่ส่วนทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นายจรีวัฒน์ มันทรา ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหมในชนนบท จังหวัดขอนแก่น 100,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ลักษณะการเรียนประโยคภาษาอังฤกษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 35,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.มัณฑณา อินสมิต ครุศาสตร์ 2557 งบ วช ปี 57 แผนงานการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในอนาคตรรษที่ 21 หัวย่อย การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะ และทักษะระดับการศึกษาสำหรับคนในศตวรรษที่21 800,000 แล้วเสร็จ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 งบสกอ โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 100,000 แล้วเสร็จ
นายนพพล แก่งจำปา วิทยาการจัดการ 2557 งบสกอ ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมขนในเขตชุมชนในเทศบาลเมืองเลย ระหว่างว่างปี 2596-2556 230,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 งบสกอ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 200,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาการจัดการ 2557 งบสกอ ความหลากหลายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอเรือ จังหวัดเลย 170,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ประภาศรี เติมสายทองและ ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 งบสกอ การอนุรักษ์ การใช้และความหลากหลายขอข้าวพื้นบ้านเมือง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย : การอนุรักษ์ความหลากหลาย ข้าวพันธุ์พื้นบ้านเมืองตามภูมินิเวศอย่างยังยืน 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 งบสกอ ชุดโครงการ : ความหลากหลาย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นบ้าน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เรื่อง ความหลากหลายข้าวพันพื้นเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
รศ.รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2557 งบสกอ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย : และวัฒนธรรมไทเลย 200,000 กำลังดำเนินการ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2557 งบสกอ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย:การวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ ของข้าวพันพื้นเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม ครุศาสตร์ 2557 งบสกอ การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน การอยู่ไฟลหลังคลอด 200,000 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทราพงษ์ พงศ์ภัทรกานต์ ครุศาสตร์ 2557 งบสกอ การพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ ครูของครู จากโจทย์วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ้นของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏฌลย 250,000 แล้วเสร็จ
ดร.อร่ามศรี ชูศรี และคณะ ครุศาสตร์ 2557 งบสกอ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยทางโจทย์วิจัยภูมิท้องถิ้นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 25,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุรพงษ์ พันธะโก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การมีส่วนรวมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวฐิตนันท์ ธรรมโสม วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย 80,810 แล้วเสร็จ
นางเหมียวดี กายใหญ่ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการวินัยในตนเอง กับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ และผลการเรียนตำ่ในรายวิชา ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการกเรียนวิชาการสื่อสาร การตลาดแบบบรูณาการ : การตลาตเชิงกิจกรรมโดยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานแย่ 2,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางหการเรียนรายวิชาหลักกาารคือข่าวและการเขียนข่าว : ส่วนประกอบของการ เขียนข่าวของนักศึกษา โดยใช้กิจกกรรมการเรียนที่เน้นทักาะทักษะปฏิบัติของซิมมิซัน 2,000 กำลังดำเนินการ
ผศ. ครรชิต ทิพรส วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาบัญชีต้นทุน 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน และงบการเงินของกิจกรรมอุตสหกรรมโดนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CUPPA Mabel) 2,000 ลงสู่คณะ
นางวิไลพร ยาขามป้อม,นายยุทธภูมิ ขามป้อม,นางสาวมัลลิกา นามบูชา,นางอรนงสิ หล่อมเหล่า นามบูชา วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามความต้องการขอผู้ประกอบการ 20,000 แล้วเสร็จ
นายวิระ อิสโร, นางสาวนภัสสร วงเปีรว วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของพีเอชการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในบัญชี 99,969 แล้วเสร็จ
ผศ.วรพจน์ อาษารัฐ ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลัษณะของครูพลศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา กับการประเมินผล คุณลักษณะของนักศึกษา 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวกิติยา ศีรีวงก์ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องการจัดการขาย : กาขายบุคคลโดยใช้การเรียนแบบบเน้นความจำ (Memory Model) 2,000 วิจัยในชั้นเรียน
นายวิชญ์ มะลิตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการกิจกรรมโครงงาน ของนักศึกษาที่เรียนระบบสังคมไทย ตามแนวทางการจัดการ เพื่อความเป็นผลเมือง 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจารุณี ศรีไตรภพ, นางสาวพลอยภัสสร สุจันทร์ศรี ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000 แล้วเสร็จ
นายอาทิตย์ ถมมา,นางสาวพักตร์พิมล กำเนิด นายอภิชาติ กำเนิด,นางสาวขวัญหทัย แสวงผล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการพัฒนาภาษาของนักศึกษา มหวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยโปแกรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวภัทราภร ศรีบรูนทร์, นางสาวมัสยา ราชวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปัญหาและความต้องการ กาใช้ภาษา เพื่อการบูดสั่งสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจิตราภา คนฉลาด วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้กิจกรรมแบบฝึกหัด เพื่อออกแบบสร้างเกมส์ในวิชาการประยุกต์ใช้มัลติมิเดีย และคอมพิวเตอร์กราฟิก จันสูง 2,000 กำลังดำเนินการ
นางสาวอภรดี คำไล้ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้วิชาการจัดการ สำนักงานบทเรียนรู้ ความสำคัญ ของการติดต่อสื่อสารในสำงานของนักวิจัย หมู่เรียน บ. 5607 โดยวิธีการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์ 2,000 กำลังดำเนินการ
หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์ ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้แบบฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง listen UP เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเชื่อมประโยชน์บทความภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวกุลขณิษฐ์ ดถิรุจติสิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างความมั่นใจในตัวเองในการเรียนรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการอ่านนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยกิจกรรม " one book one facebook 2,000 วิจัยในชั้นเรียน
นายธรีภัทธ์ อนุชิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ร่วมค้มความร้อนในสภาพภูมิอากาศจังหวัดเลย 80,000 บริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนการเรียนรู้ รายวิชาเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การไทเทรรษาบนพื้นฐาน ปฏิกริยาแต่ละคน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลชิปปปา 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิติบัติงานของนักศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 2,000 แล้วเสร็จ
นางอารรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู การจัดการเชิงกลยุทธ์:การกำหนดทิศทางกลยุทธ์ โดยใช้การบวนการเรียนรู้การสอนรูปแบบ เอลที(L.T) 2,000 แล้วเสร็จ
นายธีรภัทร์ อนุชาติ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อน แสงอาทิตย์ ร่วมถึงความร้อนสภาพอากาศจังหวัดเลย 80,000 แล้วเสร็จ
ผศ. กิตตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีอิเคราะห์ เรื่อง การไทเกรตบนพื้นบ้าน ปฏิบัติผลตะลอน โดยใช้การบวนการเรียนการเรียนการสอน ตามยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CUPPA Model) 2,000 วิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร. กัลยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2,000 แล้วเสร็จ
นางอารีรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้รายวิชา การจัดการเชิงกงยุทธ์ : การกำหนดทิศทางและทำกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การสอนรูปแบบ เอล.ที (LT) 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แรงจูงใจใฝ่สูง ในการเรียนของนักศึกษา สาขาดิจิตอาร์ต ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2,000 ลงสู่คณะ
นายกิตติกร ศรีลานนท์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสัญญา และรายการก่อสร้าง โดยการจัดกรรม กระบวนการเรียนการสอนโดยยัดผู้เรียนศูนย์ลาง : โมเดซิปปา 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ชัชชัย พีรกมล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางทางการเรียนวิชาการกลศาสตร์ของไหลของนักศึกษาคุณสมบัติของของไหลสถิติ โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตัวหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง CUPPA Model 2,000 แล้วเสร็จ
นายสถาพร บริบรูณ์วัฒน์,นางสาวสมฤทัย วงษาหมี, นางสาว ฐิตมา โสภางาม วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อด้านกายคุณภาพ 20,000 แล้วเสร็จ
นายสุพัฒน์ พระเมืองคง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจการเตรียมวัสดุ ดูดซับของแป้งรำไหมบ้าน 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอารีย์ ลำมะยศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ้นใจเลือกเรียนสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอารีรัตน์ โฮมประเสริฐ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระดับสภาวะผู้นำของนักศึกษาสาขารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายวิชญ์ มะลิตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างความมั่นคงในครอบครัวโยมีส่วร่วมของชุมชุน บ้านน้อคีรี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 80,000 กำลังดำเนินการ
นายณัฐชัย โปธิ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเมินผลพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครืองบดย่อยเอกประสงค์ 64,325 แล้วเสร็จ
นางสาวอัจฉรา นันทะศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการใช้ชุดฝึกหัดอบรมความสมารถเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 35,000 แล้วเสร็จ
น.ส ปัทมา ปัญญาใส / นางสาวมาณรสร แก้วมัจุจนนท์ / นายอภิชาต ปลัดกกอง ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้สื่อสารเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิจาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยเพื่อดำเมือละทักษะรหัส วิชา 001103 40,000 แล้วเสร็จ
นายวิชชุพงศ์ วรศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 25557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความเชื่อที่ปรากฏในลายปันบนเตืผ้าขาวมา้าแจ้งวัฒนะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 52,000 ลงสู่คณะ
นายสัญญา เนียนเปรม วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนทางการเรียนรู้วิชาชีพการรวมบัญชี เรื่องระบบบัญชีจ่ายเงินโดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้การสอนแบบแก้ปัญหาของนักศึกษา บ 5416 ข. 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนการสอนบัญชีต้นทุน เรื่องการสนับสนุนมาตรฐาน รูปแบบการเรียนการสอน GI ของนักศึกษา บ .5514 ข 2,000 แล้วเสร็จ
นายรรยงค์ พานเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบแอร์โรบิคการฝึกดับกล้ามเนื้อจากเหน็ดต่อความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อใยกุล่มนักศึกษาน้ำเรียนแอร์โรบิกการน์ 2556 2,000 แล้วเสร็จ
นายกวิน บุญประโคน วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของการกระโดดเชือกร่วมกับปฤิบัติกรรมเสริมในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปรับผลต่อความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2,000 แล้วเสร็จ
นายศุภกร โกมาสถิตย์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการฝึกหัดกลไกของมือและบนด้านตารางเก็บท่องที่มีต่อความสามารถในการที่ลูเทเบิ้ลเทนนินหน้ามือและหลังมือ 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วรพจน์ อาษารัฐ ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย กาพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งกระโดดฝังประตูบาสเก็ตบอลประกอบรั้วกีดระดับต่ำ 2,000 วิจัยในชั้นเรียน
นางสาวรัศมี นนที วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
นางสาววรรณิศา นครขวาง วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาความต้องการเงินทุนของกลุ่มปลูกผักสัปปะรดไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 กำลังดำเนินการ
นางสาวชรินทร์ญา กล้าแข็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 งบแผ่นดิน การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒฯธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 621,132 แล้วเสร็จ
ผศ.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2557 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทาวัฒนธรรมในสาขาของนักท่องเที่ยวในอำเภอด่าซ้าย จังหวัดเลย 733,541 แล้วเสร็จ
นางสาวอุไรรัตน์ บุษทิพย์ วิทยาการจัดการ 2557 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจกาารรท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 676,974 แล้วเสร็จ
นางสาววราภรณ์ ใจน้อย/นางสาวปรียพร พิจิตรนนท์ วิศิษฐ์ ชูสกุล รภัสสร ชาติกุล วิทยาการจัดการ 2557 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 724,751 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2557 งบแผ่นดิน ชุดโครงการการบริหารจัดกาบริหารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศณษกิจในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 642,573 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 งบแผ่นดิน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไส้กรอกเปรียวพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา 311,633 แล้วเสร็จ
ผศ.โสภา ธงศิลา วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2557 งบแผ่นดิน การศึกษากระบวนการผลิตครีมเที่ยมผงจากน้ำมันคาเดเมียของกลุ่มแปรรุปผลตผลิตผิตเกษตรกรบ้านบ่อเมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ. เลย 317,243 แล้วเสร็จ
นายศักชาย พวงจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2557 งบแผ่นดิน ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงต่างมีสภาพน้ำในลำน้ำเลย 324,359 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 งบแผ่นดิน การสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุในชมชุมเมืองและชนบท 397,834 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 งบแผ่นดิน การศึกษาและพัฒนาระบบอบแห้งผลปาลม์น้ำมันแบบเบดนิ่งด้วยพลังงานความร้อนเชื้อเพลิงแก็สชีวภาพจากส่วนผสมได้รับจากการรสกัดน้ำมันปลาม์กับมูลสัตว์ ในระดับอุตสาหกรรม 420,524 แล้วเสร็จ
นายวรวุฒิ เรืองบุตร วิทยาการจัดการ 2557 งบแผ่นดิน การศึกษารูแบบการจัดการจัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนบ้านนาซ่าว อำเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย 451,990 แล้วเสร็จ
ผศ.พยุพร นนทริรุต วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2557 งบแผ่นดิน การศึกษาเรื่องเล่าภุเขาสิ่งศักดิ์ในท้องถิ้นอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเพืื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 464,075 แล้วเสร็จ
นายเมธาคุณ พฤกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 งบแผ่นดิน มาตรกรทางกฏหนาายในการควบคุ้มผผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารในการค้าระหว่างไทยกับ สบบลาว แพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน 47,279 แล้วเสร็จ
ผศ. สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาแนวทางพัฒนาภัณฑ์จากยางพาราให้การเกษตรทีปูลกยาวปลูกยางพาราในจังหวัดเลย 505,910 แล้วเสร็จ
นายวุฒิไกร จำรัสแนว เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของเทศโนโลยีเก็บพลังงานในรูปแบบความร้อนไฟฟ้่จลนศาสตร์และปฏิกิยาเคมี 624,743 แล้วเสร็จ
นางสาวภควดี ศริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เซรามิกส์พร์เชนเลน์สโตแวร์อุณภูมิการเผ่าติ่งออกผลกระทบสิ่งงแวดล้อม 694,931 แล้วเสร็จ
ดร.ประยุทธ วรรณอุดม วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบการสื่อสารต่อชุมชนเพื่อนำไปสู่การลดละ เลิกการใช้สารเคมี ในเขตจังหวัเลย 756,933 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การอนุรักษ์เพิ่มูลค่าภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเลย เพื่อความเตรียมพร์สู่ปะชคมอาเชียน 846,634 แล้วเสร็จ
นายอนุชา วิลัยแก้ว สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2557 งบแผ่นดิน การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า จังหวัดเลย-แขวงไชยบุรี และเวียงจันทน์-หลวงพระบาง 946,341 แล้วเสร็จ
นางสาวเมทยา อิ่มเอม วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรื่องการใช้วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยแบบฝึกหัด และกณีศึกษา บ 5306 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวชรินทร์ญา กล้าแข็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพิ่มผลสัมฤทธ์ เรื่องการเรียน เรื่องแบบการออกแบบและพัฒสนาเว็บไซต์ ในงานธุรกิจโดยกระบวการเรียนการสอนแบบ GI (Group Investigation) ของนักศึกษาหมู่เรียน บ. 5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000 กำลังดำเนินการ
นายปรีชา ศรีกงพาน วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาเป็นผูประกอบการ :การแผนธุรกิจโโยการจัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Mothod) 2,000 กำลังดำเนินการ
นางสาววรณิสา ไพรศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาหลักการวิจัยธุรกิจ เรื่องวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตโยใช้กระบวการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw) 2,000 กำลังดำเนินการ
นายอาทิตย์ ปัญญาคำ วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยใช้กิจกรรมการวิ่งสะสมรอบและการเต้นแอร์โรแบค สำหรับนักศึกษาใรายวิชาออกำลังกาย 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวสุณิสา โสทรวัตร์ ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนบาสเกตบอล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 2,000 แล้วเสร็จ
ว่ที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทเพลง ทักษะการปฏิบัติเครืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน 2,000 แล้วเสร็จ
นายรวิภวิภาส สุวรรณ์พัฒน์ ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเทนนิสโยการฝึกด้วบันไดลิง 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปิยะนุช เหลืองาม วิทยาการจัดการ 2557 วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความเข้าใจและความพร้อมความพร้อมในขั้นตอนการปฏิการชีววิทยา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขวิชาวิทยาศาสาสตร์ทั่วไป 2,000 กำลังดำเนินการ
นายไพโรจน์ ชัชวาลย์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการขนส่งของผู้ประกอการขนส่งสินค้าในจังหวัดเลย 20,000 ลงสู่คณะ
นายชวลิต ยศสุมทร วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาต้นแแบบเว็บไชต์ประชาสัมำชพันธ์สำหรับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางเยวธิดา รัตนพลแสน ววิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขีดวิเคราะห์วิสาหกิจ อำเภอภูเรื่อ จังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอรทัย ปานเพชร นายปิยะพงษ์ ชมศรี และนางบุญเลี้ยง สุพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความต้องการเนื้อหาวิชาชีพเพศศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 35,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอุทิศวาดี คำจูมพล วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ปริมาณโลหะปนเปือนในไวน์ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวภัทรานุช ผงสุข ครุศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลของของปังปรับแต่งโครงสร้างผสมผสานยาาวธรรมต่อสมบัติของไฮโดรเจล 90,145 สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายอนุชา วิลัยแก้ว + นายนิกร น้อยพรม +นายธีระศักดิ์ เชี่ยวเวท วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามคงเพื่อ เสริมสร้าง ความแข็งแรงของเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ 80,000 โครงการร่วม สกว.
นายชินเชิง แก้วก่า วิทยาการจัดการ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.พยุงพร นนทริศรุต + ดร.กมลพร ระหาญนอกและนายอริญชัย หามณี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญท้องถิ้นเพื่อการการเรียนรู้ สำหรับเด็กเยาวชนชุมชนนาง้อ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 80,000 โครงการร่วม สกว.
นายนพรัตน์ พันธุวาปี + นางสาวณัชชา สมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่สมุนไพร 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ. ศถิวรรณ สมบัติ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2557 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 35,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอัจฉรา หนูใหม่ ครุศาสตร์ 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลของการสอนวาดเส้นโดยใช้รูปแบบกิจกรรมกิจกรรมเบ็ตตตี้เอ็ดเวิร์ที่มีตามความสามรถในการวาเส้นเวรแบบเหมื่อนจริงๆๆของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 2,000 แล้วเสร็จ
นายวรศิษฏ์ ศรีบูรินทร์ ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการฝึกแบบสถานี 2,000 แล้วเสร็จ
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแลความอ่อนตัวโดย ใช้แบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวทางการและการยึดเหรียยดกด้านเนื้อ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอารีรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาบุคคลภาพหลักธรรมกับการพัฒนาบุคลภาพโยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ TAI 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูกุล ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทศโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโงแรม การประยุกต์แต่ใช้เทศโนโลยีในทางโรงแรมและพักโยวิธีเปรียบเทียบปฏิบัติตามแนวคิดของแฮณ์โรส์ 2,000 ลงสู่คณะ
รศ.ดร.ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตและการผลิตเนื้อหาเผยแผ่ประชาสัมพันธ์โยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของเดลินิวส์ 2,000 แล้วเสร็จ
นายนพพล แก่งจำปา วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำของชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์บ้านเกิด 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ผลต่อการเลื่อกเรียนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต 30,000 ลงสู่คณะ
นางสาวพรพิธ พัฒนกุล วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีผู้ประกอบการธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นายนิกร พรมน้อย วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษศาสตร์สวัสดิการการสะดวกทักษะความรู้นโยบายยืดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดลชิปปา (CIPAA Model) 2,000 กำลังดำเนินการ
นางสาวอำภาภรณ์ วัสันต์สกุล วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างซอฟแวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีของะุรกิจ โฮมสเตย์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 40,000 ลงสู่คณะ
ดร.อรทัย จิตไธสง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การป่นเปื้อนดลหะหนักโลหะในพืชสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่เหมื่องทองคำ 40,000 ลงสู่คณะ
รศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิธีการทำแบบซ้ำทั่วไปสำหรับปัญหาความเป็นไปได้แบบแยกและเชิงปัญหาดุลยภาพ 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เชาว์ อินใย ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบความเชิงสัมพันธ์เชิงสาเหุตของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 70,590 แล้วเสร็จ
นางสาวทัศนีย์ บุตรเพ็ง + นายไพโรจน์บุตรเพ็ง และคณะ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิต คณะเทศโนโลยีอุตสาหกรรม 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายวิเชษฐ์ นันทะศรี ครุศาสตร์ ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาการจัดกิจกรรมทางการเรียนรุ้แบบความร่วมมือโดยใช้เทคนิค TCT วิชาชีพการศึกษาเวชกรและซ่อมบำรุงโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 350,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริพร ศรีจันทะ ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปัญหาจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 19 50,000 แล้วเสร็จ
รศ.ภัทราพร เกษสังข์ ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเตรียมความพร้อมทักษะหลักที่จำเป็นในศรรษที่ 21 ของนักศึกษา 40,000 ลงสู่คณะ
นายเพสยันต์ ทิพรส + นายวิศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงการฝึกด้วยตรางเก้าช่องและความแข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวนักศึกษา 40,000 แล้วเสร็จ
ผศปัทมา สิงห์นุต + นายธระศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพครูชั้นปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 40,000 แล้วเสร็จ
นายไทยโรจน์ พวงมณี + ดร.สุภาวดี สำราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการบริหารการแหล่องท่องเที่ยวเพื่อการเรียนการสอนวิถีชีวิชีติและวัฒนาธรรม ต.เมือง อ.เชื่อคาน จ.เลย 45,000 ลงสู่คณะ
นางสมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนากระบวนการนำครู อย่างต่อเนื่อง เรื่องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ในเขตที่จังหวัดเลย 2,600,7 แล้วเสร็จ
นางอารรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาองค์: เทคนิคพัฒนาองค์ ระดับ บุคคล โดยใช้กระบวนการรูปแบบแอลที LT 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ศักดิภรณ์ นันที วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมดรงสามขาร่วมบ้านน้ำแคม ต.น้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเดือนเด่น นาคสิหราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มตราการทางกฏหมายเกี่ยวกับความร่วมสมัยในภา๕อาเชียนในการปัดกระแสควบคุมมลพิษ ดกรณีศึกษาพธณีของประเทศไทย 60,000 แล้วเสร็จ
นายประยูทธ์ วรรณอุดม วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักขงประชาชนในจังหวัดเลยของการเพิมรับ เรื่องประขาคมเศรษฐกิจอาเชียน AEC 100,000 ลงสู่คณะ
รศ.ดร. กฤษณา ยอดมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความรู้เข้าและความตหนักพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 2 100,000 แล้วเสร็จ
นางสาวกิติยา ศีรีวงก์ วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษา การบริหไารทรัพยากรมนุายศาสตร์ในอุตสหากรรมโดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนยืด ผู้เรียนเป็นศูนกลาง (CTPPA MODE) 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจิตราภา คนฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายิชาโครงสร้าข้อมูลของนักศึกษา หมู่เรียน ว.5409 เรื่อง การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งวนลูป (Loop) ตามเงือนไขที่กำหนดโดยใช้ 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวจิตติมา พีรกมล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการถนุถนอมอาหารของนักศึกษา ว. 5424 เรื่องการศึกษาวิถีชีวิตอาหาร โดยความร้อนใช้กิจกรรมกระบวการการเรียนสอนตามหลัก เป็นศูนย์ กลาง โมเดลปปซิปา 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวอารีรัตน์ ดวงวงษา และ วัชรินทร์ เดชกุลทด วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและสารเครื่องมือกำเนินไฟฟ้าเทอร์อิเล้กทริก โดยใช้แร่ที่มีอยุในท้องถิ่น 74,808 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องเล่าไทย- ลาว การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ ชาติพันธ์ 100,000 แล้วเสร็จ
นางสาววีระนุช แย้มยิ้ม ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทบาทของครูของนักศึกษาการกับการความพร้อมในการกัจการการเรียนอาเชียนศึกษา กรณี ศึกษาในจังหวัดเลย 84,860 แล้วเสร็จ
นางสาวยิ่งศักดิ์ คชโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุน ความรู้ความเข้าใจและความต้องการเกี่ยวกับประชาคมอาเชียนของศึกษาช่วงชั้นชั้น 1-2 การศึกษาประถมศึกษา เขต ที่ 2 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุพรรณี พฤกษา โดยสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ โครงการบริหารจัดการโครงกาจัดการส่งเสริมการวิจัย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 งบสกอ ความหลากหลายและคุณค่าของอาหารท้องถิ้น ต. บ้านนาอ้อ อ.เมือง จังหวัดเลย 324,999 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบสกอ ชุมชนการอนุรักษ์ความหลากหลายพันพืชสมุนไพร 450,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 สวทช โรงอบแผ่นยางพารพลังงานร้อนร่วมแสงอาทิต -แก๊สชีวภาพ จากน้ำข้างของกระบวนการทำแบผ่นยางสำหรับเกรทย่อย 256,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนิ่ม อินทะสอน ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2556 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัลเรขาคริตวิเศราห์ะ 1 วิชาโปรแกรม MAPLE 35,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ชัชชัย พีรกมล เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทะ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลนักศึกษา และ ท. 5502 T เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของไหลสถิติใช้ขอนักศึกษาสอนตามยืดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สมดูเคมมีโดยใช้ การสอนตามหลักกยืดเป็นศูนยกลาง เมเดล (COPA Model) 2,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติกร ศรีลานนท์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาคอนกรีตพิเศษโดยกิจกรรมกระบวนการโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดชิปปา (CiPPA Modl) 2,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทราผลงาม ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเตรียมด้านการกิจกรรมการท่องเที่ยวเกียบฝั่งแม่น้ำ เพื่อความเก้าวหน้าประชาคมอาเชียน กรีศึกษาา จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. พิชิต พระพินิจ และนางสาวอารีรัตนฺ์ บังเกิด วิทยาการจัดการ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความเป้นไปได้ของการเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโลติกสื 95,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทราผลงาม ครุศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเตรียมด้านการกิจกรรมการท่องเที่ยวเกียบฝั่งแม่น้ำ เพื่อความเก้าวหน้าประชาคมอาเชียน กรีศึกษาา จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สววารีย์ ศรีปรูณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิธีการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาาการเป็นผู้นำสู่อาชียน 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิถีวัฒนธรรมประชาคมอาเชียน 100,000 แล้วเสร็จ
นาย เมธาคุณ พฤกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาการคุมครองผู้บริโภคด้านอาหาร 398,600 แล้วเสร็จ
รศ.สังคม พรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน ศึกษาภาพและการปรับครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นประมาณประชาคมอาชียน 250,0000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สู่ชุมชนจังหวัดเลย 744,060 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การวิจัยแลละพัฒนาสุขภาวะตามหลักปรัญพอเพียง แบบมี่ส่วนร่วมในองค์การบริหารศีสองรัก จังหวัดเลย 340,200 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทราพงษ์ พงศ์ภัทรกานต์ ครุศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การพัฒนาศักภาพระบบบริหารการเรียนรู้ด้วยสือสารการอิเล็ทรนิกส์หรับครูในในโรงเรียนสำนักงานเขตการศึกษา จังหวัดเลย 470,400 กำลังดำเนินการ
ผศ.เตือนใจ ศิรืพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 งบแผ่นดิน ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพใส่กรอกเปรี้ยว 437,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2556 งบแผ่นดิน รูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านและเครื่อข่ายนักนักเยาวชนในจังหวัดเลย 847,250 แล้วเสร็จ
นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มน้ำหมานอุทกภัยใพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 539,900 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 278,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลป์กรรมและวัมนธรรมท้องการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 612,150 แล้วเสร็จ
อาจารย์ชรินทร์ กล้าแข็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 4 การเพิ่มนิติการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 887,511 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ย่อย่ที่ 3 การเพิ่มข้อมูลผลิภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 871,611 แล้วเสร็จ
อาจารย์อุไรวรรณ บุษทิพย์ วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 632,346 แล้วเสร็จ
อาจารย์วราภรณ์ ใจน้อย วิทยาการจัดการ 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1072,692 แล้วเสร็จ
อาจารย์ณัฐ์วุฒิ หีบขุนทด เทศโนโลยีอุตสหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 5 การพัมนาบุคลากรปริญญาตรี เพื่อความเป็นเลิคทางเทศโนโลยี เซรามิกส์ 210,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ยุทธพงษ์ นาคโสภน เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 4 การพัฒนาเทศนิคการเผาผลิตเซรามิกส์ส่งแบบราดเร็วเพื่ออนุรักเชื่อเพลิง 60,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ไพโรจน์ บุตรเพ็ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 3 การพัฒนาเทศโนโลยีการชิ้นรุปผลิตภัณฑ์เพื่อความเปรียบเทียบ 210,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์พัฒนา เจริญยิ่ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภัณฑ์ 120,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ย่อยที่ 1 การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เวรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรงทรงหาใหม่เพื่อเพิ่ม 120,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 งบแผ่นดิน ชุดโดครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิคเทศโนโลยี เซรามิกส์ และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 1007,536 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัคดาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2556 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโปรตีนจากเปลายเทือยในสุกรหลังหย่านม 98,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยบันเพื่อการสื่อสาร: องค์ประกอบวิเคราะห์ สถานกรณ์ ปัจจุบันของนักศึกษา ศ. 5208 ศ. 5004 โดยใช้กิจกรรม การเรียนแบบโดยตรง 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการการตลาด เชิงกลยุทธ์ หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดใน ตลาดใน แต่ละช่วงบวงของวงจร ชีวิตผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา(constriction Approach) 2,000 แล้วเสร็จ
นายจีราวัฒน์ มันทรา วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา บ. 5515 ข เรื่อง หน้าที่ในการจัดการ โดยใช้ วิธีแผนที่ความคิด Mind Mapping 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษา บ. 5514 ข. เรื่อง ระบบใบสำคัญ โดยใช้รุปแบบการจัดการสอนทางตรง (Direct instruction Model 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวภัทรสุดา จีราธีรพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ. 5513 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาลัะยราชภัฏเลย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล โดยใช้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAT Computer Assisted) 2,000 แล้วเสร็จ
นายธีระศักดิ์ อุปไมยธิชัย และ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา รุปแบบการดำเนินคดีแพ่งทางสิ่งแวดล้อมโดยผู้หายเสียหหายหลายรายของประเทศไทย การศึกษารูปแแบบการดำเนินการคดีแพ่งกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม 55,000 แล้วเสร็จ
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การดูดซับแคคเมียม โรเมียม และแมงกานิส โดยใช้ วัสดุ เชลลูโลสจากธรรมชาติ 60,000 แล้วเสร็จ
นางณัชชา สมจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนสบู่สมุนไพร 40,000 แล้วเสร็จ
นายเกียติชาย ชาติมาลากร และนายเปรมชัย มูลหล้า เทศโนโลยีอุตสหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครือปอกกระเทียมท สำหรับอุตสาหกรรมขนานย่อย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวญาณินท์ ทองมาก และเยาว์ธิดา รัตน์พลแสน วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวมางการดำเนิการของศูนย์ข้อมุละถุรกิจคณะวิทนาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช๓ัฏเลย 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปรียาพร พิชิตรานนท์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัมนามาตราฐานบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ของกลุ่ม โฮมสเตย์บ้านนาอ้อ อำเภอบ้านนาอ้อ อำเภอเมือ 2,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์อภิรดี คำไล้ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิธีการสอนโคยใช้กระบวนการกลุ่ม และแบบฝึกปฏิบัติ ได้โดยกรณีศึกษาที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนการียนรายวิชาการจัดการการผลิต และการดำเนินการ เรื่อง การเลือกทำเลที่ตั้ง (Location) ของนักศึกษาหมุ่เรียน บ. 55051 ใช้กระบวนการการกลุ่มและแบบฝึกษาปฏิบัติ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาการรจัดการผลิต การผลิตแบบเวลาพอดี การียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็สำคัญ การออกแบบ ClPPA MODEL 2,000 แล้วเสร็จ
นางอุไรวรรณ บุษทิพย์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ แรงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ ต่อรายวิชาการเรียนรู้การบัญชี ต้นทุน 1 ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5402 โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือในการเรียนรู้การสอน 2,000 แล้วเสร็จ
นางอารรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ : บรรยากาเข้าสังคม โดยกระบวนเรียนการสอนรุแปป จีไอ (GI) 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.นิมิต ตาน้อย ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรียนรู้วิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา ค 5201 เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงนอาชีพและเทศโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โดยใช้แผนการจัดการแบบปัจจัยศึกเขียน แผนการจัดการเรียนรู้และแทบทักษะกรณีประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากปวนและเทศดนโลยีเทศบาล 3 ศรีสว่าง 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา ผลสัมฤทธ์ ทางการเรียนการแปลนิพจนื แบบอินฟิซ์เป็นนิพนแบบโพสต์โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนิ่ม อินทะสอน ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างชุดเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบบความร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริพร ศรีจันทะ ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒฯามผดนทัศน์ ด้านคณิตศาศาสตร์ ของนักศึกษา 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศาริศา สุขคง ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นิทานฟันบ้านนาป่าหนาด ตำบบลเขาแก้ว อำเมืองเชืองคาน จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ผการัตน์ พิการัตน์ และดร.กลัยา ยศคำลือ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 33,350 แล้วเสร็จ
นางสาวอรจิต ชัชวาลย์และนางสาววรรณวิสา ไพศรี วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มหัตกรรม ผ้าทอมือบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวขนิฐา หาระคูณ และ นางสาววนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณลักษณะธุรกิจกับประสิทธภาพ การทำงาน ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กระุรกิจ ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิจิกา ไชยสินธุ์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทบาทสื่อพื้นบ้าน พิพิธิภัณฑ์พระครูวิจารย์สังฆกิจ ตำบลนบ้านนาอ้ออ อำเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.กิตติพงษ์ ชุจิตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ ทางการเรียนเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การไกเทรดบนพื้นฐาน ปฏิกิริยาเกิดไอออนเเชิงช้อน โดยใช้กระบวนการการเรียนการสนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การบวนการคิดด้วยเทคนิคการวางแผนที่ความคิด (MInd Map) เพื่ออกแบบในการทำ โดครงการออกแบบนิเทศศิลป์ 2,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติกร ศรีลานนท์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พส.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม 2,000 แล้วเสร็จ
นางรุ่งรัตน์ มาไทย ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกธรรมชาติโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ของนักวิจัยประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวรัตนา ขามฤทธิ์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การคัดเลือกข้าวทนเค็มในสภาพในสภาพหลอดทดลอง ปีใหม่ เปลี่ยน การศึกษาการเค็มของข้าวพันธ์ชิวเกลี้ยว และพญาลืมแกงในหลอดทดลอง 40,000 แล้วเสร็จ
นายนิกร พรมน้อยและ นายอนุชา วิลัยแก้ว วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฟังชั่นต้นทุนการผลิตบัณฑิตทักษะ กลไกการเคลือนไหวร่างกายของนักศึกษา สาขพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 40,000 แล้วเสร็จ
นายวรศิษฏ์ ศรีบูรินทร์ ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบการกระโดดเพื่อพัมนาทักษะ กลไก การ เหลือนไหว ร่างกาย ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ภาคเรียนภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2554 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเมทยา อิ่มเอม วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน วิชาองค์การ กัดจัดของนักศึกษา ร. 5303 เรื่องการบริการจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การโดยการเรียนการสอน 2,000 ลงสู่คณะ
นางสาวสุภาษร สกุลใจตรง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของสารสกัดสะทอน (Mi lle ttia leucantha Kurz) ต่อไขมันในเลือดในหนูเบาหวาน 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.สาคร พรหมโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ควาเชื่อเรื่อบุญปาบของนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางศิริพรรณ ธรรมโสม วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสมบัติ ตัวอนุมูลในผักพื้นบ้านจังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริภรณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฤทธ์ลดนำตาลของสารสกัดไผ่ร้อยกอ (Panona na therums crrirum therum crini tum) 40,000 แล้วเสร็จ
นายธีระพยุทธ์ สุโขยะชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และเหุตการ์การใช้ย่เสพติของชุมชนในเขต ตำบลเมือง อำเมือง จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางวิไลลักษณ์ สิมเชื้อ วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การฝังเม็ดแคลเชียม-เพคติในไหมไฟไหมโบร เพื่อเป็นโครงยืด สวมมิติสำหรับนำส่งยา 65,000 แล้วเสร็จ
นายวรศิษฏ์ ศรีบูรินทร์ ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบออกกำลังกายแบบต่อเื่อง และแบบหนัก สลับเบาที่มีสรรถด้วยแอร์โรบิคในนักศึกษา 20,000 แล้วเสร็จ
นายภัทราพงษ์ ไชยเชษฐ์ ครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษจังหวัดขอนแก่น 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรค์ของเด็กปฐมวัยโดยรูปแบบการสอนจารสือนิทาน กรณีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นายภราดร รีชัยพิชิตกุล ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 50,000 แล้วเสร็จ
นายปิยะพงษ์ ชุมศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นายนุวัติ พิมพะบุตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการเลือดอลูมิเนียนต่อสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้า ของฟล์ม บางผลักซฺิงค์ไซต์ 40,000 แล้วเสร็จ
นายขัยมงคล ปินะลา ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพและผู้เรียนรายบุคคล 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิธีทำซ้ำแบบทั่วไป สำหรับปัญหาเชิงดลภาพ และปัญหาจุดตรึง สำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิรต์ 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ โครงการบริหารการจัดการงานวิจัยบริการ บูรณาการ บริหารจัดการโครงส่งเสริมกาวิจัยในอุดมศึกษา ปี2555 100,000 แล้วเสร็จ
นส.สนธยา กลิ่นสุคนธ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชามีอากรของนักศึกษา หม่เรียน บ 5402 เรื่อ ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลโดยใช้กิจกรการเรียนการสอนทางตรง 20,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอภรดี คำไล้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทางการเรียนวิชาการจัดการทัพยากรขอนักศึกษา หมู่เรียนหลักยืดผู้เรียนเป็นศู้กลาง ซิปปา โมเดล 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกุล วิทยาการจัดการ 2555 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการสัมฤทธ์ ทางารเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง กานบันทึกบัญชีกรณีเกี่ยวกับทุนของผู้ให้ทุนของผู้ท่เป็นหุ้นส่ของนักศึกษาปีที่2 หมู่เรียน บ. 5301 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูกุล ครุศาสตร์ 2555 วิจัยในชั้นเรียน ผลการพัฒนาด้านความสุขการท่องเที่ยวเน้นทักษะปฏิติตามแนวคิดของคิดของแฮร์โรว์ 2,000 แล้วเสร็จ
นางอำภาภัทร์  วสันแต่สกุล วิทยาการจัดการ 2555 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนบัญชีขั้นสูง 2 ของนักศึกษา หมู่เรียน 5201 เรื่อง การบัญชีที่เกี่ยวกับบริษัท หมู่เรียนร่วมใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การสอนแบบร่วมมมือ 2,000 แล้วเสร็จ
นางพรรณธาวรณ บุตรดีสุวรรณ วิทยาการจัดการ 2555 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัฤทธ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับของนักศึกษารัฐมนตรี 2,000 แล้วเสร็จ
นางเหมียวดี กายใหญ่ วิทยาการจัดการ 2555 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือใช้สือ ประสมผล สัมฤทธ์ทางการเรียนรู้แบบความร่วมมือโดยใช่ลือประสมผลผลิตทางการเรียนวิชาวิชาการพัฒนา มารยาทเข้าสังคม 2,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2555 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาความเบื้องต้น เกี่ยวกับเทศโนโลยีการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ กรณีศึกษาสื่อสารคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส.5401 2,000 แล้วเสร็จ
น.ส. ชรินทร์ญา กล้าแข็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 วิจัยในชั้นเรียน การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่อง การเรียนเขียนโปรแกรมเงื่อนไขของนักศึกษาหมู่เรียน บ 5412สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TaI 2,000 แล้วเสร็จ
น.ส.วรรณวิสา ไพศรี วิทยาการจัดการ 2555 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิตด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอารีรัตน์ ภูธรรมะ วิทยาการจัดการ 2555 วิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์ สื่อสารเพื่อสร้างมนุย สัมพันธ์ 2,000 แล้วเสร็จ
นายอานนท์ ศรีไทย เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดควบคุมโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ 61,900 แล้วเสร็จ
ผศ.ชัยยศ คำมี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 งบสกอ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขวิศวกรรมอิเล็กทรนิกส์ที่สถานการร์คาดหวัง 37,500 แล้วเสร็จ
นายยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ เทศโนโลอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครื่องบดปลายเดือยเพื่อผลิตวัฒถุดิบอาหารสสำหรับการเกษตรรายย่อย 86,000 แล้วเสร็จ
นายประกาศิต ปราบพาล เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความต้องการใการสึกษาต่ในสาขาวิศวกรรมอิเล็ทรนิกส์ มหาวิทยาลัราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชานในจังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การปรับตัวของศิลปะและและวัมนธรรมท้องถิ้น เมืองเชียงคาน สู่การเป็นสินค้าขายวัฒนธรรม 35,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ครุศาสตร์ 2555 งบสกอ การพัฒนารูปแบบบริหารแบบมีส่วนเชิง ทวิภาคีของสถานศึกษาขนาดเล็ก โดย ใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำเลย 216,583 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 งบสกอ การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอผู้สูงอายุ จ.เลย :กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเชิงสุทรียภาพ 138,363 แล้วเสร็จ
นายวัลลภ ขุนทำนาย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ การออกแบบป้ายสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูมิปัญญญาท้องถิ้น อ.เชียงคาน จ.เลย 123,859 แล้วเสร็จ
ดร.สุรพงษ์ พันชะโก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 งบสกอ การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์ประกอบครองส่วนท้องถิ่นสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นยังยืน:กรณีปัญญาท้องถิ่นอย่างยืนยัน : กรีณศึกษาเทศบาลตำบลบ้านนาอ้อ อ.เมือง จังหวัดเลย 190,347 แล้วเสร็จ
ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ การบรูณาพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ 138,919 แล้วเสร็จ
รศ. รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2555 งบสกอ การจัดการเพิ่มคุณค่าสื่ิอสร้างสรรค์บุญหลวงและการเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย 375,089 แล้วเสร็จ
นางสาวชลธิชา จินาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ แยกเชื้อราจีนัสแคนดิดาช่องปากของปากบุหรีเทรียบผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 81,034 ลงสู่คณะ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ การจัดการความรู้ปัญญา้องถิ้นด้านการท่องเที่ยว อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย 126,020 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบสกอ ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูอายุในหมู่บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ จ.เลย 237,719 แล้วเสร็จ
รศ.ภัทรธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 งบแผ่นดิน การพัฒนาส่งเสริมชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน 134,347 แล้วเสร็จ
ผศ.ศักดิ์นาภรณ์ นนที วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพาราในเขต จังหวัดเลย 197,743 แล้วเสร็จ
อาจารย์ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 งบแผ่นดิน ชุดโครงการพัฒนาสุ่ความเป็นเลิศทางเทศโนโลยี เวรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรธรณี 838,399 แล้วเสร็จ
นางสาวชลธิชา จินาพร วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การศึกษาความหลากหลายมางชีวภาพของเช็ด การใช้ประโยชน์จากเห้ดและการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งเ)้นของเช็ดอย่างยั่งยืน 167,786 แล้วเสร็จ
อาจารย์ศักชาย พวงจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 งบแผ่นดิน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำเลย 200,277 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 งบแผ่นดิน การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเทศวัฒธรรมตามสภาพภูมิสังคมชุมชน 277,776 แล้วเสร็จ
ดร.สภาวดี สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การศึกษาและการพัฒนาสำหรับอาหารท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว 140,840 แล้วเสร็จ
ดร.สภาวดี สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน 155,917 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ " ฝ้ายปลอดสารพิษ" จังหวัดเลย 210,567 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การสืบสานภูมิปัญญาการใช้งานจากพริกในวิถีชีวิตไทเลย 229,349 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดทำหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์สำหรับในเขตผู้สอนในขตพื้นที่จังหวัดเลย 148,010 แล้วเสร็จ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูจังหวัดเลยอย่างยืน 227,991 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์เทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน ชุดโครงการการพัฒนาศัยภาพการจัดการกาารเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครูภาษาไทย จังหวัดเลย 448,964 แล้วเสร็จ
ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน ตัวแปรอัตราอุบัตการณ์เกิดโรคอุจจาระร่วงในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 113,986 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การบรูณาการภูมิปัญญาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาย้อมผ้าฝ้ายด้วยจากสีเปียก 193,660 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 งบแผ่นดิน การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงอัตลักษ์ชุมชนท้องถิ้นเป็นสู่การเป็นพื้นฐานท่องเที่ยวเชิศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเลย 223,282 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เชาว์ อินใย ครุศาสตร์ 2555 งบแผ่นดิน รุปแบบการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 221,1068 แล้วเสร็จ
นางวิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน ความหลากหลายของพรรรไม้ชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกชาติ อ.ภูแปก อ. ภูเรือ จ.เลย 110,340 แล้วเสร็จ
ดร.กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 งบแผ่นดิน โครงการของนักวิจัยของนักศึกษาสังกัดศึกษาขั้นพื้นฐาน 210,020 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2555 งบแผ่นดิน การพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพการจัดการการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาคริตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 211,556 แล้วเสร็จ
ผศ. ศราวุฒิ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การคัดเลือกผึ้งตัวผู้โดยวิธีการทอดสอบความสามารถของลูก 244,078 แล้วเสร็จ
ผศ. ศราวุฒิ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของจากน้ำผึ้งจาการผสมสายพันธ์ 224,323 แล้วเสร็จ
นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน และ นศ. ปริญญาโท และ ผศ.ดร. ภัทราพร เกษสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยปฤิปฏัติการออกแบบส่วนร่วมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับมัธมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 115,300 แล้วเสร็จ
นายสมชาติ โสนะแสง นางยงยุทธ วิฑูธีรศาสนต์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาการวัดอัตราการผูกร่อนเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วย Current Pulse (CPR) 90,000 แล้วเสร็จ
นายวิชญ์ มะลิตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดระบบสวัสดิการชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบ : กลุ่มทอผ้า บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย กลับบ้านศรีอุบล ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 5,000 แล้วเสร็จ
นายมนตรี ต่อวัฒบุญ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสู่เข้าของผลเฉลยสำหรับปัญญหาเชิงอนุรักษืสามัญไม่เชิงเส้น โดยระเบียบวินัยวิธีทำการชำแปรฝัน 5,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนภัสสร วงเปรียว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาการแช่น้ำต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแถมมาแอมิโนบิวเทริกแอชิล (GABA) ในข้าวไร่งอกกล้อง 80,000 แล้วเสร็จ
นายมาณพ ปะวาลลัญฉกร วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล: กรีณศึกษา อบต.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปิยะพร ศรีวิชา วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.พนิดา ตาสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของการเรียนแสวงบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ที่มีความสามรถในการเรียนภาษาอังฤษ 31,650 แล้วเสร็จ
ผศ. อำนวย อรรจนาทร วิทยาการจัดการ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาพการใช้เทศโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ประจวบ สุขสบรูณ์ ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความต้อการใกรการพัฒนากรรม 80,000 แล้วเสร็จ
นายวุฒิไกร จำรัสแนว เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาสถานีวัดความเช้มแข็งแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และความชื้น 95,000 แล้วเสร็จ
นายวุฒิไกร จำรัสแนว เทศโนโลยีอุตสหกรรม 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาสถานีวัดความเช้มแข็งแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และความชื้น 95,000 ดำเนินการ
นายศรัณพัชร์ จิตรพิไล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานาสือมลัติมิเดียประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาวฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ในรายวิชาการจัดประสบการเรียนรู้สำหรับเด็กปบมวัยของนักศึกษา วิชาการศึกษาวัยปฐมวัย มหววิทยาลัยราชภัฏเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นายธีระศักดิ์ อุปไมยธิชัย ครุศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหุตของปัจัยที่มีปัจัจัยต่อการดำเนินงานมาตราฐานสถาบันอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.รัตวัลย์ ศีริเลี้ยง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) การพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององการบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาวณฏฐกาญจน์ อนันทราวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการใช้การกิจกรรศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่การบำบัดผู้ป่วยจิตรเวช 32,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.รัตวัลย์ ศีริเลี้ยง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2555 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององการบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาววธนาพูน วงค์ษา วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรายวิชากิจกรรม เคลื่อนไหวในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กของนักศึกษาปริญญาตรี 45,000 แล้วเสร็จ
นายวัชรินทร์ เดชกุลทอง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมบัติเทอร์อิเล็กของสารทริของสารประกอบ บ .Ba-k-si- ca-p-o 90,000 แล้วเสร็จ
ผศ.อนุสรณ์ เอื้อยประเสริฐ และคณะ นางสาวอัฉรา วรระนานันนท์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสภาพและความต้องการของโรงเรียนในเขต จังหวัดเลย ขอนแก่นและหนองบัวลำภู เพื่อเป็นเป้นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 70,000 แล้วเสร็จ
นายอุดมพล นาอุดม เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสกัดและหาปริสิทธิภาพของโมเดล การเรียนการร้อนวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์และสถิติเชิงอนุมาน โดย วิธีการสอนแบบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (spss for windows) 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการปรับเปลี่่ยนของความไวของ Staphy lococcus auves ต่อมาปฏิชีวะนะ 50,000 แล้วเสร็จ
นายเมืองชล เสนเพ็ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก DATA Dcquisition (DAQ) ด้วยซอฟแวร์ Lab View 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.แพ็ต รมยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเปรียบเทียบ ปัจจัยที่ต่อความต้องการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนามของบุคลากรในอุตสหากรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 115,150.50 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน 495,826 แล้วเสร็จ
ดร.สุรพงษ์ พันชะโก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมพึ่งประสงค์ของนักการเมืองในจังหวัดเเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวภัทราสุดา จารุรีพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง บ 5402 สาขาวิชาคอมพิวเตอกราฟิกส์ คระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องกาสืบค้นข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมคอพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวชรินทร์ กล้าแข็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์มางการเรียนรู้ต่ำ เรื่องการมัสเมล์ไลท์เชช่นมูลนักศึกษาชั้นปีที่๑ หมูเรียนรู้ บ 5412 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสัมฤทธ์ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวสริยา กลิ่นสุคนธ์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาภาษาอากรอากรภาษีของรุนนัะกศึกษาหมู่เรียน บ 504I เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักผู้เรียนเปนศูนย์ ลาวะ โมเดลชิชปปา 2,000 แล้วเสร็จ
นางอุไรวรรณ บุษทิพย์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชากาบัญญชี ๑ โดยใช้วิธีการการสอนของหลุม 2,000 แล้วเสร็จ
นางเหมียวดี กายใหญ่ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาระผู้นำ และทำงานเป็นทีม โดยใช้กระบวนการ กลุ่ม และ แบบฝึกหัด ปฏิบัติ โดยกรณี ศึกษาเพื่อ พัมนาควานมเป็นผู้นำ และพฤติกรรมการกลุ่ม เสียงออกเหมาะสมนักศึกษา 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเมทยา อิ่มเอม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาจัดการเรียนเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษา บ 5110 เรื่องยืดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CLPPA Model) 2,000 แล้วเสร็จ
นางอำภาภัทร์ วสันแต่สกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ปริหาควรจัดการการของนักศึกษาอยู่ เรียนบ่ 5101 เรื่อง การเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจให้กิวกิจกรรมแบบทักษะ 2,000 แล้วเสร็จ
นายชนภรญา วิมลอาจ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์การเรียนวิชาการบัญชีหน่วยงานรัฐบาล ของนักศึกษา บ 5404T เรื่องการเปลี่ยนสำหรับ เข้าสู่คงค้างโดยใช้กิจกรรมกระบวนการสอนแบบการกาสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวขนิษฐา หาระคุณ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการเรียนวางระบบบัญชีของนักศึกษา 5304 เรื่องระบบบัญชี เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงใช้กิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอนตามหลักยืดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง :โมเดลซิปปา (ClPPA Model) 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูกุล วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งประเภทของนักสึกษาท่องเที่ยวตามแนวปฏิรุปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนการสอนแบบซิปปา 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาววรรวิสา ไพศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องการค้าปลีกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยืดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดลซิปปา (ClPPA Model) 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอรจิต ชัชวาลย์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรท่องเที่ยวของนักศึกษา ศ 5407 เรื่อง ช่องทางการจัดการจำหน่ายโดยใช้กิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอนของนักศึกษาหลังหยึดผู้เรียนเป็นศูนกลาง: โมเดลซิปปา (ClPDA Model) 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิจิกา ไชยสินธุ์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลผลสัมฤทะ์ทางการเรียนรายวิชาหลุมการและทฤษฏีการสื่อสารมลชน การจัดการประเภทโทรทัศน์และรูปแบบการสือสารด้วยกระบวนการกระตืนรื้อล้น Active Learning 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเยาว์ธิดา รัตนพลแสน วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา ร. 5302โดยวิธีการสอนแบบกรณีตัวอย่าง 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอภิรดี คำไล้ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์ของนักศึกษาของนักศึกษาหมู่การเรียน บ 5408 เรื่องผู้นำโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวกานธีรา นามวงษ์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจหัวข้อเรื่องสถาบันของรัฐและเอกชน ผู้ที่บทบาทอิทธิพลต่อจริยธรรมธุรกิจอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกตรี ห้อง บ. 5404 I คณะวิทยาการจัดการโดยใช้วิธีการโดยใช้วิธีการจัดการโดยใช้วิธีเขียนแบบกลุ่มย่อย (Small Group) และบบจิ๊กซอ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์รายวิชาการจัดการสำนักาน เรื่องการวางแผนวิเคราะห์แบบและวิธีปฏิบัติสำนักงานโดยใช้เทศนิคการสอนเน้นกิจกรรมเพื่อพิจารณาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการทั่วไป บ.5202 และ บ.5408 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการของนักศึกษา บ 50404 T ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี โดยใช้กิขกรรมการเรียนแบบ CIPPA 2,000 แล้วเสร็จ
ว่าที่ร้อยตรีนรชัย สอนใส ครุศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์วิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษา บ.5409 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าหลักการบัญชีคู่โคยใช้ทบทักษะ 2,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกุล วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีพชั้นสูง 1 ของนักศึกษา บ 5401 2,000 แล้วเสร็จ
รศ. ดร. ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง ครุศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาหลักนิเทศศาสตร์ องค์ประกอบของระบบการสื่อสารของนักศึกษา กศส 5401 แบบเน้นความจำ (Memory Model) 2,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ครรชิต ทิพรส วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี๑ การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกในสมุดรายวันเบื้องต้น 2,000 แล้วเสร็จ
นางอารีรัตน์ บังเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาสัมฤทธ์ปัญหาการจัดการกระบวนการการจัดกระบวนการทรัพยากรมนุษยสาสตร์โดยแบบกรณีศึกษา 2,000 แล้วเสร็จ
นางพรรณธาวรณ บุตรดีสุวรรณ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการนวัฒกรรมท้องถิ่นบรูณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวชลธิชา จินาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพนิเวศน์ และการท่องเที่ยว หัวข้อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย สำหรับนักศึกษา โดยรูปแบบการจัดการเรียนรุ้ เสาะหาความรู้ 25,000 แล้วเสร็จ
นายสุนทร เกไกรสร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลการใช้ปลายเดือนเป็นแหล่งพลังงานทดแทนปลายข้าวในอาหาร สุกรหลังอย่านม 78,500 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาาออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ม ราชภัฏเลย 45,000 แล้วเสร็จ
นายไพาศ ศุภิรัตนกุล เมวิจัย นายปิยะพงษ์ มาตตางษ์ นายอนุวัฒน์ วงคำโสม นศ.ปริญญาตรี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำเย็น โดยใช้อรีโมอิเล็กตริก 40,000 แล้วเสร็จ
นายวัลลภ ขุนทำนาย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบเครือข่ายถ่ยทอดเทศโนโลยีสู่ชุมชุน การพัฒนาศักยภาพการจัดการการขยะของชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำมัน ห้วยกระทิง ต. กกทอง อ.เมือง จ.เลย 85,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเตรียมฟิลม์บาง p-Ca3 Co4Og/n- CaMao3 ด้วยระบบแมกนิตอนแบบทักสดีสีสองขั้วไม่สมมาตร 80,320 แล้วเสร็จ
ผศ. ดร.สุทิน สุขคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาแผนชุมชุนโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านหนองกุง ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 82,420 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 งบสกอ การวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาาลัยราชภัฏเลยด้วภูมิปัญญท้องถิ้นการละเล่นผีตาโขน 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เชาว์ อินใย ครุศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน รูปแบบการพัฒนาครูสังกัดสำนักดงานที่การศึกษาจังหวัดเลยเขต 1 เรื่องส่งเสริมศักยภาพการจัดการการเรียนการสอนทักษะการคิดเคราะห์ 486,165 แล้วเสร็จ
อาจารย์มาริยา เถาอินปาก ครุศาสตร์ 2554 งบสกอ การพัฒนาการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบพัฒนาการโยใช้แหล่งการเรียนรุ้และภูปัญญญาท้องถิ่น โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 674,285 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต ครุศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน (สกอ.) ข้อเสนอเชิงนโยบายการนำนโยบายถุกพฒนาคุรภาพโรงเรียนขอการดูแลไปสู่การปฏิบัติ:การศึกษาสำนักงานการศึกษาในจังหวัดเลย 606,144 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (สกอ.) การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดินผลและผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เหมือนแร่ทองคำ ต เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเล 258,8990 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (สกอ.) การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญษพื้นบ้านตั้งเดิมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การทำผมห่มนวม อ. เชียงคาน จ เลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 148,123 แล้วเสร็จ
ดร.สุภาวดี สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (สกอ.) การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญษพื้นบ้านตั้งเดิมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การทำผมห่มนวม อ. เชียงคาน จ เลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 148,123 แล้วเสร็จ
ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (สกอ.) การศึกษาคุณภาพของเนื้อยางแห้งในน้ำยาางพารที่ปลูกในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 661,257 แล้วเสร็จ
นางวีณา พรหมเทศ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน 230,160 แล้วเสร็จ
นางณัจฉรียา คำยัง วิทยาการจัดการ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยกรรมกระบวนการของชมชนท้องถิ่น 150,476 แล้วเสร็จ
นางสาวชลธิชา จินาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน(สกอ.) ผลของการดื่มแองกอฮอล์ต่อความชุกของราจีนัส 164,738 แล้วเสร็จ
นายชัยทวี บุปผา วิทยาการจัดการ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การาสร้างหลักสูตรท้องถิ้นบทเรียนศิลปหัตกรรม 474,522 แล้วเสร็จ
นางสาววิไลษณ์ ซูมสไตอินนน์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) ความหลากหลากหลายของพรรณไม้เด่นใน วนอุทานภูล้อม อำนาด้วง จังหวัดเลย 143,9990 แล้วเสร็จ
นางปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การพัฒนาคอลัมน์แยกโปรตีนโยใช้เชลลูโลสที่มีรูปรูปทรงกลมจากชังข้าวโพด 263,921 แล้วเสร็จ
นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) ภูมิปัญญากับการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ ปลูกยางพารา จังหวัดเลย 265,538 แล้วเสร็จ
นางสาวจารุวัลย์ รักษ์มณี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) ความหลากหลายขอน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน 136,163 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อาจารย์ศิริภรณ์ ศรีโพธ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การศึกษาความหลากหลายทางของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดตามภุมิปัญญา สู่ กรณี: ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 210,840 แล้วเสร็จ
ผศ. ศราวุฒิ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธ์ในประเทศไทย 313,950 แล้วเสร็จ
นางสาว ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 งบแผ่นดิน (วช.) ชุดโครงการสูความเป็นเลิคของเทศดนโลยีเซรามิกส์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 751,464 แล้วเสร็จ
ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้ฟูภูมิปํญญาทอผ้าตีนขอจังหวัดเลย 337,210 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การศึกษารุปแบปบบการส่งเสริมและการพัมนานักศึกษาที่มีความสามารถสมาถด้านสิลปะของโรงเีรียนศรีสงคราม อ.วังสดะพุง จังหวัดเลยสู่ความเป็นเลิคทาง 323,227 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 งบแผ่นดิน (วช.) ชุดโครงการสักยภาพการจัดการเรียนรุ้และการสร้างเครือข่ายของผู้สอนภาาษาไทยในจังหวัดเลย 919,408 กำลังดำเนินการ
ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การใช้คุณค่าทางภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ 275,780 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน (วช.) การใช้คุณค่าทางภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ 275,780 แล้วเสร็จ
นายชัยทวี บุปผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) การออกแบบพัฒนางานศิลป์หัฒถกรรมประเภทที่ระลึกในแล้ง 275,780 แล้วเสร็จ
นางสรินทร คุ้มเขต ครุศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน (วช.) แนวทางในการพัมนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการบ้านเล็กในป่า ใหญ่ นางเกิ้ง บ้านผานาง ต. ผาอินแปลง อ.เอรวัณ จังหวัดเลย 290,100 แล้วเสร็จ
ดร.กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน จังหวัดเลย 281,357 แล้วเสร็จ
นางสาวชรินทร์ กล้าแข็ง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์ศุนย์ข้อมูสารสนเทศของคณะสารสนเทศของคณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายสว่าง กุลวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลการใช้ปลายเดือนเป็นแหล่งคาร์โบไฮเตรรตในอาหารไก่เนื้อ 30,000 แล้วเสร็จ
ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การพูดสื่อสารของพนังานต้อนรับส่วนหน้าของในเขคอำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปราฏการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัดเลย วันที่ 3 ก.ค 2554 50,000 แล้วเสร็จ
นางสุธาสินี คุฑธกะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาระดับเมทไชโอนีนที่เหมาะสมในการอาหารนกกะทาไข่ 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวขวัญศณิศร์ อินทะตระกูล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การคัดเลือกแบคที่เรียนแลตตที่ผลตแบคเทอร์โอชินจากน้ำผักสะท้อน 48,000 แล้วเสร็จ
ดร.กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสอนวิชารัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาวิธีการทำไกแผ่น 30,000 แล้วเสร็จ
นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบพิพิธภัณฑ์อัตโนโลยีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ้น กรณีศึกษาพิพิธภัณท้องถิ้นจังหวัดเลย (โครงการวิจัยย่อย) 835,000 แล้วเสร็จ
ผศ.มาศสุภา เพชรรักษ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของครูดนไทยกับหลักคำสอนในพระพุทธ 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. กฤษณา ยอดมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิขาวิชาภาษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การค้นหาแนวทางการพัฒนาการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดดยการสุทรีย์เปรียบเทียบเครื่องมือวิจัยอื่น กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายชัยศนันท์ ส่งปัญญาธิวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเศราะห์เนื้อหาบทละครเรื่อง Twelfth Night ตามหลักศีลห้าในพุทธศาสนา 30,000 แล้วเสร็จ
นายสุวัชชัย มิสุนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรที่มีพฤติกรรมยับยั้งการทำงานของเอมไซม์ฮือลโทนดีอะเซสิสเสส 60,000 แล้วเสร็จ
นางสาวกานธีรา นามวงษ์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายจุตพงษ์ ส่วางวงษ์ ครุศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความคิดเห้นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีต่อสุขภาพและปัญหาการการจัดการเรียน การสอนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 30,000 แล้วเสร็จ
นายกรภูสิษฐ์ แก้วมาก ครุศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเต้นแอรโรบิคสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 36,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศุภกัญญา ขันชัยภูมิ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาระบบลอลอจสติกสือุสาหกรรมกล้วยน้ำว้าในจังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาวปิยาพร อภิสุนทรางกรู วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการคสร้างคำในภาษาอังกฤษ 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มาตรการทางกฏหมายไทยกลุ่มอนุวัติการตามพิธีสารกรุงมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ค.ศ.19987 50,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการความภูมิปัญญาท้องถิ้นประเพณีบุญข้าวจี่ของตำบลบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 60,000 แล้วเสร็จ
นายไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศิลปะกรรมท้องถิ้นในอำเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นายอนุกุล นุ่นภูบาล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความเห็นของนักศึกษาและนักศึกษาและอาจารย์ต่อ หลักสูตรสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คระครุศาสตรื มหาวิทยาลัยราชขภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวยุพิน อุ่นแก้ว วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นายวัลลภ ขุนทำนาย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ารสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการปลูกยางพารในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาววีนัส ภักดิ์นรา ครุศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาประสบวิชาชีพครู 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สุขุม พระเมืองคุณ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็ทรนิกของนักศึกษา ม.ราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาชีวภูมิปัญญาท้องถิ้น หัวข้อ ภูมิปัญาอาหารท้องถิ่น สำหรับ สำหรับนักศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบสืบเาะหาหาความรู้ 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนิ่ม อินทะสอน ครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษจังหวัดขอนแก่น 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษา ศูนย์การศึกษจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ชัชชัย พีรกมล เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทศโนโลยีใช้ดินชีเมนต์เพื่อการพื่นที่ลาด 130,000 แล้วเสร็จ
นายจักฤษ พงษ์อินทร์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนากระบวนกระบบสารสนเทศสปาสมุนไพรเพื่อสุขภาพในสปาสมุนไพรจังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการธุรกิจสปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในเขต อำเมือง จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลิตภัฑณ์สปาท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาอัตราลักษณ์พืชสมุนไพรในธุรกิจสปาเพืีอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเมืองจังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.สภาวดี สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัฒนาอาหารสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าในธุรกิจสปาสมุนไพรในจังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัฒนาบรรจุสมุนไพรเรื่อสุขภาพในการสปา 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้จัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้ชุดโครงการ กลุ่มวิจัยการท่องเที่ยว ประจำปี 53 50,000 แล้วเสร็จ
นายพลกร วงศ์ลา วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมทางการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ขของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวนิสรา ใจชัยภูมิ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงใจของผู้ปกครองทักาะทางกาษาของเด็กปฐมศึกษาด้วยกิจกรรมสายสายใยใช้ภาษาถิ่นของโรงเรยนตำราจตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของใช้ปลายเดือนทดแทนปลายเท้าสมรรถณะการเติบโตของไก่เนื้อ 50,000 แล้วเสร็จ
นายไพศาล สุภรัตนกุล วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาแกมข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตรกรเ็นเชื้อเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน 70,000 แล้วเสร็จ
นางอุไรวรรณ บุษทิพย์ วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การะประยุกต์ใช้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบันทึกบัญชชีราบรับและรายจ่ายของครัวเรือน 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ธนภัทร ใจเย็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ผลการยอมรับนโยบายการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นของบุคคลากรเขตพื้นที่การศึกษาเลย 50,000 แล้วเสร็จ
นางสาวภัทราสุดา จารุรีพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกหารเรียนสาขาระบปริญญาตรี ครธวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 41,000 แล้วเสร็จ
นางวรพรรณ ทิพรส วิทยาการจัดการ 2554 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะกาารพูดด้วยเทคนิดการเล่านิทานวรรณคดีสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาวิชาเอก ภาษาอังกฤษปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราภัฏเลย 37,540 แล้วเสร็จ
นางวรรณา แก้วแกมเกษ วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาพและปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.สาคร พรหมโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมชาวจริยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 35,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุรพงษ์ พันชะโก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์กิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนการสอนนวิชาสัตวิทยา เรื่อลมอาร์โทดพดาสำหรับ นักศึกษาชั้นที่ปี่ 1 28,0000 แล้วเสร็จ
ดร.สภาวดี สำราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2553 เล่ เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกศึกษา ต่อระดับปริญญาของนักศึกษาปีที่1 มรภ .เลย 45,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอภิรดี คำไล้ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการบริการหอภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษา การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ของนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการการเรียน และความพึ่งพอใจในการเรียนวิชา สถิตเพื่อการวิจัยทาธุรกิจ 20,000 แล้วเสร็จ
นางสาววรกรณ์ ใจน้อย วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลกระทบของการท่อเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนในเขตจังหวัดเลยตำบลเชียงคาน อำเมือง จังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความระหว่างหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโซ่คุณค่าและการดำเนินงานของการวิสาหกิจจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าทอ เสื้อผ้าในจังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภทรกานต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โยใช้เทคนิคเพื่อช่วยเพือน 25,000 ลงสู่คณะ
นายชยพันธ์ ภูสำเนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของแก๊สชีวภาพที่ได้จากถั่วหมักขาดขนาด 200 ลิตร 25,000 แล้วเสร็จ
นางสาวศิริภรณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความหลากหลายชนิดของฝีมือกลางวันในเขตสวนป่าปาป่อ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย 25,000 แล้วเสร็จ
นายสว่าง กุลวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของการใช้รำเดีอยทดแทนรำข่าวในอาหารต่อสรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 25,000 กำลังดำเนินการ
นายมนตรี ต่อวัฒบุญ วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การคำนวณเชิงลักษณ์ของสมการสมการเชิงอนุพันธ์ Faker - Plank โดยระเบียบวิธีการทำซ้ำแปรผัน 25,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความหลากหลายชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตอุทายนน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 25,000 แล้วเสร็จ
นางสาวพชรมณ ใจงามดี วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปรียบเทียบระบบเสี่ยงในภาษาในภาษาถิ้นจังหวัดเลยและมาตรฐาน 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมืองและนายสงการนต์ บุตรวงค์ นศ.ปริญญาโท เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึ โครงการตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรวบรังสีแบบ 3มิติ 76,000 แล้วเสร็จ
นายธีระศักดิ์ อุปไมอผธิชัย ครุศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยสาเหุตที่มีอิทธิพลทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาสาขาศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 25,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์ประกอบโครงสร้าและของแร่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย 49,748 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีผีตาโขนประเพณีผีโขนน้ำ: และประเพณีดอกไม้ การออกแบบสร้างสรรค์การแสดงการนำภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จังหวัดเลย 110,000 แล้วเสร็จ
ดร.ชมภุนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลยุทธ์การปรับต้องเพื่อการับรองขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของวีถีไทเลย 120,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เตาเผ่าถ่านเอนกประสงค์ 89,040 แล้วเสร็จ
ผศ.สุวิทย์ นามบุญเรือง วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง มาประยงต์ใช้ในการพัฒนาสังคม :กรีณีศึกษางานพระอธิการบำรุงสิสริปุญญโญ วัดปากค้อ ต นากลาง อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง มาประยงต์ใช้ในการพัฒนาสังคม :กรีณีศึกษางานพระอธิการบำรุงสิสริปุญญโญ วัดปากค้อ ต นากลาง อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 33,660 แล้วเสร็จ
ดร.กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ม ราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวณัจฉรียา คำยัง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองและความปลอดภัยเรื่อ อันควรจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการป้องกันของนักศึกาาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสขศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.โสภา ธงศิลา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถ่ายทอดโนโลยีเพื่อยกระดับและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม รูปแบบผลิตผลผลิตทางกางการเกษตร ต.แสงภา อ.นาแห้ว จังหวัดเลย 20,000 แล้วเสร็จ
รศ.ชัชจริยา ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความคาดหวังและสภาพปฏิบัติจริงในการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 55,000 แล้วเสร็จ
นายปกรณ์เกียติ ภูกองพลอย วิทยาการจัดการ 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยและออกแบบหม้อไอน้ำขนาดเล็กความ ดัน ตำ สำหรับ อุตสาหกรรมขนาดหลางและย่อย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.โสภา ธงศิลา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถ่ายทอดเทศโนโลยีเปื่อยระดับและขอรับมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ่อเหม็องน้อยอ ตำบลเสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมการเล่มแถมของของเด็กและเยวชนไทยใน เขตอำเภอเมือง จ.เลย 340,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างเสริมพฤติกรรมและทักษะการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาไทย ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยภัฏเลย 55,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วิโรจน์ ปิยะพิทยานันนต์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถ่ายทอดเทศโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สุตร วว. 205,200 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลการยับยังเชื่อราขอสารสกัดจากขิงและกระเทียมบน ผิวหน้า 150,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์(Agilia odorata) ใบสาบเสือ กระทู้ผัก(Spodoptera lituva) 30,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์บุษบาวีดี พุทธานุ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาฤทธ์ฆ่าแมลงผลนามแท่ง 6,500 แล้วเสร็จ
ผศ.จิตติมา พีรกมล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน โครงการวิจัยการงานวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจ การบริหารว่างในจังหวัดเลย 70,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์วันชาติ สุพรมพิทักษ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 งบแผ่นดิน การศึกษาวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของแร่เหล็กและการทดลอง กุลแร่จากพื้นที่จังหวัดเลยด้วยเต่าไฟฟ้าขนาดเล็ก 295,949 แล้วเสร็จ
อาจารย์ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 งบแผ่นดิน ชุดโครงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทศโนโลยีเซรามิกส์ และการปริมาณการใช้งานประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ภายใต้ 5 โครงการย่อย 531,645 แล้วเสร็จ
ผศ.อร่ามศรี ชูศรี ครุศาสตร์ 2553 งบแผ่นดิน การดำรงและแนวทางการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย 165,069 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน การมีส่วนสามในบริหารจัดการจัดการท่องเที่ยวของ จังหวัดเลยโดยใช้กับไซต์เป็นฐานข้อมูล 134,675 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน การถ่ายทอดภูมิปัญญาต้องถิ่นสู่การจัดการศึกษาไทยโดยใช้ เนื่องจาก วช การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้กระบวนกวนการร่วม 192,856 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 งบแผ่นดิน การใช้คุณค่าภูมิศาสตร์พัฒนาหชการท่องเที่ยวธรรมชาติ 370,126 แล้วเสร็จ
ดร.สุภาวดี สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน ศักยภาพของคนนายขท้องถิ้นในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและส่งเสริมสักยภาพท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 156,151 แล้วเสร็จ
อาจารย์กันตภัณ ไวโสภา วิทยาการจัดการ 2553 งบแผ่นดิน การพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจในเขต อ.เมือง จังหวัดเลย 162,476 แล้วเสร็จ
ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน การศึกษาให้ผลผลิตน้้ำผึ้งพันธ์เลี้ยงโดยมีการขังนางพญาและภายในรีบรับเลี้ยงแบบช้ันเดียว แบบสองชั้นและแบบสามชั้น 187,676 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน การเสริมสร้างโภชนาการของเด้กวัยเรียนในเขต อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 184,316 แล้วเสร็จ
อาจารย์วิไลลักษณ์ ซูสไตอินน์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ของไลน ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 100,876 แล้วเสร็จ
ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ 2553 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถิ้นของจังหวัดเลยโดยกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 312,456 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 งบแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านโนฟากเลย กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 202,658 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพรต้านฤทธ์พิษงูในเขตพื้นที่ จังหวัดเลย 163,183 แล้วเสร็จ
อาจารย์ศิริพรรณ จันสีกำ วิทยาการจัดการ 2553 งบแผ่นดิน การเตรึงเอนไชมจากเมล็ดยางพาราลำหรับการย่อยสลายไขมันในชำ้ทิ้ง 129,743 แล้วเสร็จ
นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน วิธีการปลูกข้าวและคุณประโยชน์ของข้าวช่าวไร่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 173,189 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุริยา บรรพลา วิทยาการจัดการ 2553 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนากระบวนการในพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปี บ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อประยุกต์การแสดง ฟ้อนเจ้าฟ้าห่มขาวชาวเมืองเลย 157,751 แล้วเสร็จ
รศ.ดร. ยุพร ริมชลการ วิทยาการจัดการ 2553 งบแผ่นดิน รุปแบบการพัฒนาการครูในจังหวัดเลยที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาทาคณิตศาสตร์ 543,346 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน 269,278 แล้วเสร็จ
อาจารย์วิไลลักษณ์ ซูมสไตน์อินน์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของใบเฟริน์ในเขตจังหวัดเลย<การศึกษาความหลากหลายและการใช้เขต วนอุทยาน-น้ำตกห้วยเลา อ.ภูหลวง จ.เลย> 89,985 แล้วเสร็จ
อาจารย์กิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2553 งบแผ่นดิน ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขต อ.ภูหลวง จังหวัดเลย 116,626 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม และ ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการศุนย์การเรียนด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม 98,500 แล้วเสร็จ
นายโกเมนทร์ พร้อมจะบก และนางทัศนีย์ บุตรเพ็ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บันฑิต  เทศโนอุตสาหกรรม 30,000 ลงสู่คณะ
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์เชรามิกจากแรงบันดาลใจในศลิปะวัฒธรรมท้องถิ้นจังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิจิกา ไชยสินธุ์ วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา ตอนปลายในเขตจังหวัดเลย 25,000 แล้วเสร็จ
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการบริการท่องเที่ยว ในเขต เชียงคาน อ.เชียงคาน จังหวัดเลย 25,000 ลงสู่คณะ
ว่าที่ ร.ตธิติกฤศ มาเพ็ชร ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความตวามสัมพันธ์เพลงไทยกับไทยสากล ยอดนิยม โดย ว่าที่ ร.ตธิติกฤศ มาเพ็ชร 30,000 ลงสู่คณะ
นายธีรศักดิ์ อุปไมอผธิชัย ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบ วีดีโอ ซีดี เพื่อสอนนักสศึกษสาขาศศิลปะ ม ราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายอนุภูมิ คำยัง วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนแบบสือประสมเรื่อง การใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักวิจัยหลักสูตรครุศาสตร์บัญญาศรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
น.ส.วีนัส ภักดิ์นรา ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาการพัฒนา 30,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครื่องผสมน้ำยางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก 98,400 ลงสู่คณะ
นายคมยุทธ์ ไชยวงษ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์อัญชลี โกกะนุช วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัฒนา เครือข่ายธุรกิจ ร้านอาหาร เพื่่อการท่องอย่างยังยืนในเขต อ เชียงคาน จ เลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิจัยพัฒนาศึกษายภาพบุคลากรของท้องถิ้น สำหรับการนำเสนอ ภาพลักษณ ทรัพยากรและวัฒนธรรมชาติ เขต เทศบาลเชียงคาน จังหวัดเลย 60,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์จักรกฤษณ์ พงษ์อินทรวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สารสนเทศการด้านการท่องเที่ยวในเขตท่องเที่ยวใชียงคาน อ. เชียงคาน จัหวัดเลย 60,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสวรรณ วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบการจักการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่ร่วมที่เชื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ ชุมชนของกลี้ยงปลาเป็นกระชั้งของชุมชนหมู่ 4 บ้านท่ามะนาว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 60,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์เมียวดี กายใหญ่ วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการสร้างเครื่อข่ายการค้าของกลุ่มอาชีพทอผ้าเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตเมืองหนาวแบบอินทรีย์ตามแนวทางปรัญา เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรการบ้านดินสอ อ. ภูเรือ จ .เลย 300,000 แล้วเสร็จ
นางพัชรินทร์ ดวงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัญหาปัญหาสัมพันธ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยของนักศึกษา วิชาอังกฤษชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะด้วยการออกแบบลาดลายติกของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ดร.กลัยา ยศคำลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมือง ศึกษากรีณีนักศึกษาภาควิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.มาศสุภา เพชรรักษ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาการบันทึกโน้ตลายพื้นบ้านอีสานเป็นทางการเข็ม 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.กฤษณา ยอดกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวกับต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท กรณีสาวบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วรพรรณ ภูวิจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางทศน์ศิลป์ 20,000 แล้วเสร็จ
นายชัยทวี บุปผา วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เตาขนาดเล็กสำหรับเล็กผลิตแท่งถ่านชาโลเพื่อใช้ในการวาดเขียน 20,000 แล้วเสร็จ
นางนฤมล ปัญญชิโรภาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาภุมิปัญญญาชาวบ้าน สาขาและบริโภค นางคำพัน ล่อนอุทัย 20,000 แล้วเสร็จ
นางสาวเมทยา อิ่มเอม ศศิธร กกฝ้าย พลกร วงศ์ลา วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปัญหาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพด้วยกระบวนการบรหารจักการใเขตตำบบลนาอ้อ อ.เมือง จ .เลย 25,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วาสนา ดิษฐพรม วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกนักเรียนของนักวิจัยสาขาวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 25,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 งบสำนักงานพัฒนาวิทยาลัยและเทศโนโลยี และพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโปรตีสูงจากเห็ด 329,400 แล้วเสร็จ
ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภทรกานต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหุตในการวิจัยเคราะห์ปัจจัยของการพันธ์สภาพของนกศึกษาระดับปริญญาตรี 25,000 แล้วเสร็จ
นายจักฤษ พงษ์อินทร์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทเรียน E-learning พร้อมสื่อเพื่อสนุบสนุนการสร้างบทเรียน E-learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 25,000 แล้วเสร็จ
นายสุทธิชาญ อุนทะวงษ์ ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระบบตรวจจับเพลงจังแล้วประผลภาพภาพประมวลภาพจากวงจรปิดเพื่องานด้านความความปลอดภัย 25,000 แล้วเสร็จ
นายนครรินทร์ ปรีชา วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษา:เวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเลย 25,000 แล้วเสร็จ
นางชลธิชา จินาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่นและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลย โดยตรวจหาชื้อโคลิฟรอม์แบคทีเรย และEcoli 25,000 แล้วเสร็จ
นางสาวชลธิชา จินาพร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การทดสอบไว้ต่อความไว่ต่อสารสกัดจากรากนมน้อย (polyatthia evecta cpiere) Pinrt Qbagnep)ของ เชื้อcandida aibicands ด้วยวิธีดิฟฟิวชัน 250,000 กำลังดำเนินการ
นายวันชาติ สุพรรณพิทักษ์ วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาวิเคราห์ส่วนประกอบทางเคมีและประวัติทางเคมีและจำแนกชนิดของแร่เหล้กจากพื้นที่จังหวัเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างระบบสร้างสารสนเทศภภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบนินิเวศในเขตอำเภอภูเรื่อ ภูหลวง จังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาววราภรณ์ ใจน้อย วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ท่องเที่ยว ระบบนิเวศอุทยายนแห่งชาติภูกระดึง 30,000 กำลังดำเนินการ
นายอนุรักษ์ พรมโคตรต้า ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายธนัญชัย บุญหนัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน การศึกษาแบบจำลองกระจายโลจิติกจำลองการเผยแผ่พื้นรชนที่ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัเลย 250,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ณัชชา สมจันทร์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 งบแผ่นดิน ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้องต่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเทศโนโลยีอุตสาหกรรม 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุทิน สุขคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การมีส่วนของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านหนองกุง ต. หนองเรือ อ.หนองเรือ จ .ขอนแก่น 75,000 แล้วเสร็จ
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย วิทยาการจัดการ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยุวิจัยท่องเที่ยว:การบรูณการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิค้มกันความเป็นชุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,1000 แล้วเสร็จ
ผศ.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การออกแบบและสร้างอุปรณ์วัดสมบัติเทอร์มอมิเตอร์ทริก 100,000 แล้วเสร็จ
นายจุตพงษ์ กะวิวังสกุล ครุศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีดียวิชาการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 30,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.ภัทราธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2552-2562) 50,000 แล้วเสร็จ
นายไพศาส ศุภิรัตนกุล เทศโนอุตสาหกรรม 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการใช้ส่วนผสม เถ้าแกบเพื่อลดลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมนต์บล๊อค 60,000 แล้วเสร็จ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบเครือข่ายบริหาร การประยุต์ใช้แอนไชม์ ไลเปสจากเมล็ดพารายางพาร สำหรตับผลิตภัณฑ์ 150,000 แล้วเสร็จ
ดร.ประยุทธ วรรณอุดม วิทยาการจัดการ 2552 งบแผ่นดิน การสื่อสารในชุชนเพื่อเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการปลูกและการผลิตยางพารา ในเขตจังหวัดเลย 20,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ศวิกร แก้วรัฒน์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างและประสิทธิภาพชุดทดลอง การควบคุมใช้ไฟฟ้าโดยใช้ไกรสเตอร์ 60,000 แล้วเสร็จ
รศ.ดร.กฤษณา บุตรปาละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาแนวมทางการจขัดการห้องสมุดศึกษาบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ครุศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน การพฒนารูปแบบภาวะผู้จำเชิงสร้างสรรค์ แม่ มัสแรงส์เองพห์ฐานของผู้บริหารสถานศึกษา เลย 350,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. สุวารีย์ สรีปรูณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน สิ่งที่บ่งบอกทางภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวชุมชนยากลุ่มน้ำเหื้อ-โขง 300,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน คุณสมบัติขอยีนดีเข้ารหัสเอ้มไซม์ไพล์การแลค์เนสใช้ในข้าว ดอกมะลิ 105 45,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน การสังเกตโอลิกาแชคคราโรคจากพืชตระกูลถั่วและการ ประยุกต์ใช้ใบนมปัง 400,0000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศักยภาพแบบการสส่งเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาเยาวชนระดับมัธรมการศึกษาและระดับมัธมยมศึกษสาและระดับอุดมศึกษาดำรงแบบพอเพียง 400,0000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ทัศนา กุลตถ์นาม วิทยาการจัดการ 2552 วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนา Con troct Forming ระหวังจังหวัดเลย และเขวงไชยบุรี สปป. ลาว 210,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในชุมชุน การศึกษา บ้านหนองบง จังหวัดเลย 350,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์สรินทร คุ้มเขต ครุศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน การเปรียบเทรียบสังคมศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ทองขาวไกดำ แขวงกับหมาป่ายหมอำเภอเชียงคาน 410,000 แล้วเสร็จ
นายกฤษณพจน์ ศรีทรัง วิทยาการจัดการ 2552 งบแผ่นดิน ชาวถิ่นบ้านหม่อนขาว : การปรับตัวและแนวโน้มการเรียนแมลง 260,000 คืนทุน
รศ. จันแจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเเหมือนแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จ.เลย 300,000 แล้วเสร็จ
ผศ.รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2552 งบแผ่นดิน ห้องสมุดผู้สูงอายุจังหวัดเลย 340,000 แล้วเสร็จ
นายณัฐ์วุฒิ หีบขุดทด และคณะ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 งบแผ่นดิน การพัฒนากระบวนการผลักและและคุณราดหัตกรรมแนั้นบ้าน 747,500 แล้วเสร็จ
นายกิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาปอ อ.ภูเรือ จ.เลย 100,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาปอ อ.ภูเรือ จ.เลย 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ. ศราวุฒิ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2552 งบแผ่นดิน การเลี้ยงผึ้งพนธ์ในสวนกล้วยน้ำว้า 250,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สังคม พรหมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน วิทัศน์ผู่บริหารองค์ประกอบครองส่วนท้องถิ้การส่งเสริม สนับสนุนภูมิภูมิปัญญท้องถิ้นด้านออนุรักษ์ และฟื้นฟูสิลปะวัฒธรรมขององค์ประกอบส่วนส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 280,000 แล้วเสร็จ
อารย์อุไรรัตน์ ทองพินิจ วิทยาการจัดการ 2552 งบแผ่นดิน บทเรียนวิชาเรียนภาษาอังกฤษโดยข้อมูลข้อมูล บ้านของสาวในสวนยางพารา จังหวัดเลย 150,000 แล้วเสร็จ
ดร. ประกอบ ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในพิธี กรรมการบำบัดความบาดเจ็บของอาณาชาติพีันในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง 45,000 แล้วเสร็จ
ผศ.โสภา ธงศิลา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะคาเรเมียมของกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านบ่อเหมือน ต. แสงภา อ.นาแห้ว จังหวัดเลย 320,000 แล้วเสร็จ
นายเกษม รักษาเคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซอบั้ง: เครื่องดนตรีพื้นบ้านจังหวัดเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 สสส. 2551 โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว 283,130 แล้วเสร็จ
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยสำรวจเพื่อประมวลของนักการเมือง 100,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใต้โครงการ ABC PUS HOME 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชสำหรับการเบิกเส้นทางการท่องเทีี่ยวใหม่ในเขตตำบลดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสารสกัดพืชทีเหมาะควบคุมผักปลอดสารพิษในเขตองกรบริหารส่วนตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประยุใช้ระบบสารสรเทศทางภูมิลำเนาภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ดร.มธุรส ชลามาตย์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณุภาพชีวิติและพฤติกรรมดูแลตัวเอง สุขภาพประชาในตำบลนาดินดำที่ทำงานในเหมือนในแร่เหล็ก 45,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดรขมพูนุช วราศิระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้าน : กรีณีศึกษานักเรียนโรงเรียนนาดินดำ 45,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์ปิยะพงษ์  ชุมศรี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปริมาณของขนาดแหละผลกระบต่อสุภาพต่อสุขภาพในการเขคพื้นที่ ตำบลบ้านนาดินดำ จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลของผู้ป่วยเบาหวานไม่ฟังอินซูลิน หมู่บ้านหนองฮี ตำบล นาดิน จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ดร.อรทัย ปานเพชร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปริมาณควรกระด้วง เหล็ก และแมงกานิสในปะปา เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 45,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร ภัทราพร เกษสังข์ และนางสาวณัฐภรณ์ นนทการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แรงใจกราตต่อระบบปริญญตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มหวิทยาลัยราชภัฏเลย 6,500 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.ประจวบ  สุขสมบรูณ์ และนางสาวปิยะนุช พิมพา ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดมีวิจิตรรณายานนักเรียนน้ำมัธมศึกษาปี่ 3 ในโรงเรียนมัธมศึกษา สังกัดการศึกษาเลยเชต 1 6,500 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ประจวบ สุขสบรูณ์ และ นางมณีรัตน์ หว่งจิตร ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประเมินผลการจัดการการเรียนการสอนการเรียนรู้ สาระการเรียนรูทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเลย เขต 1 6,500 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และนายพีระพงษ์ แสงสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ฝึกทักษะ 6,500 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.ประจวบ  สุขสมบรูณ์ และนางวิชา สำราญใจ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาปัจจัยผลกับผสมฤทธ์ทางการเรียน วิชาคระศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 สังกัดนักงานพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 6,500 ลงสู่คณะ
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และนางชุติมา ฤทธพรหม วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลผลการการประกันคุณภาพหารศึกษาสังกัด สำนักศึกษาพื้นท่การศึกษาเลย เขต 1 6,500 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ประจวบ สุขสบรูณ์ และทิมพร รักษ์ศิลป์ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยคณิศสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปํญญาร้อยละของนักศึกษาปีที่ 6 6,500 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ภัทธิรา ผลงามและ สตท.หญิงกิตติติกร ศรีโบราณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย สังกัดการกำกับตะเว็นชายแดนที่24 6,500 แล้วเสร็จ
ผศ. ดร. เชาว์ อินใย และนายปริญญา จิตรโคตร ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิที่มีอิทธิพลผลสัมฤทธ์ ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปรฺญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยวิธีวิเคราะห์ ระดับ 1 6,500 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบรูณ์ และนางวินิดา น้อยมะลิวัน ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศ ภายในโรงเรียนของครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดงานเขตสำนังานเขตพื้นการเรียนศึกษาเลย เขต 1 65,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เชาว์ อินใย และนางสุรินทร ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเปรียบเทรียบสัมฤททางการเรียนทางการเรียนและเจตคติการเรียนและเจตติการเรียน วิชาศิลปะการแสดง เรื่องประเภทระบำ รำ ฟ้อน ของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้หนังสือ อนิสที่มีแบบฝึกหัด ระหว่างการเรียน กับหนังสือ อเล้กทรนืกที่ไมมีแบบระหว่างการเรียน 65,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบรูณ์ และนางพิมสมัย ราชโยธา ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปัสวอลเลยืบอลชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 6,500 ลงสู่คณะ
ดร.พิรุณ จันทวาส และ นางสาวปิยะรัตน์ เมืองโครตร์ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างบทบาทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย กลุ่มสาระพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนซำนุวิทยา จังหวัดเลย 6,500 แล้วเสร็จ
ดร.พิรุณ จันทวาส และนางวิชิชา อุดคำเที่ยง ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างหนังสืออเล็กทรนิกส์ เพื่อสอนคำสอนคำสัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน และโรงเรียนบ้านเพียงซำนุวิทยา สำนักงานพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 6,500 แล้วเสร็จ
ดร.พิรุณ จันทวาส และนางหอมไกร มีมะยำ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทศโนโลยีสาระการียรู้ท้องถิ้น เรื่อง การสารนกเติบข้าวจากไม่ไข่ สำหรับเทศโนโลยีสารสนเทศประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านเพียวิทยา สำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 1 65,000 แล้วเสร็จ
ดร.พิรุณ จันทวาส และนางสมนึก ทองเพ็ชร ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ และเทสดนโลยี สาระการเรียนรู้ท้องถิ้น เรื่อง การเลี้ยงโคพื้นเมือง สำหรับนักเรียนปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางคอม 65,000 ลงสู่คณะ
ดร.พิรุณ จันทวาส และนางวิลาสินี ศักดานางละออ นนทะศรี ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสถาศึก๋ษากลุ่มการเรียนเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทศโนโลยี สาระการเรียนรู้ท้องถิ้น เรื่อง กล้วยน้ำว้าและผลิภัณซ์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านตาดซัง สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 6,500 ลงสู่คณะ
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และนางเอกศิลป์ สิงห์เสนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่3 6,500 แล้วเสร็จ
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และนางชุติมา สาลีสี วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความสามารถในการคิสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนการเรียนการสอนการคิสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาเรียนรู้ภาษาไทย การศึกษาเลย เขต 2 6,500 แล้วเสร็จ
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และนางสาวศิริลักษณ์ คุณแสน วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความสมารถรับการคิดวิเคราห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ นักเรียนขั้นมัธมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา เขตพื้นการศึกษาเลย เขต 1 6,500 แล้วเสร็จ
ดร.พิรุณ จันทวาส และนางวิลาสินี ศักดา ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาแผนการวัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และพระวีระพงศ์ ฐิตเมโฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโครงการครูพระสอนศิลป์ในโรงเรียน จังหวัเลย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรูปแบบซีโป 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และพระวีระพงศ์ ฐิตเมโฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโครงการครูพระสอนศิลป์ในโรงเรียน จังหวัเลย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรูปแบบซีโป 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และพระวีระพงศ์ ฐิตเมโฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโครงการครูพระสอนศิลป์ในโรงเรียน จังหวัเลย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรูปแบบซีโป 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ภัทราพร เกษสังข์ และนางวัชราภรณ์ เหตุเกตุ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผูป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และพระวีระพงศ์ ฐิตเมโฐ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลโครงการครูพระสอนศิลป์ในโรงเรียน จังหวัเลย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรูปแบบซีโป 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และนางมยุรี รสสุข ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารของนักเรียนชั้น มัธมศึกษาปี่ที่6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สังกัดสนันักศึกษาเขตที่การศึกษา เลย เขต 2 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราธิรา ผลงาม และนางกนกวรรณ  หล้าวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการอ่านของนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเมือง จังหวัดเลยโดยมี 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. ภัทธิรา ผลงามและ นางจิระวรรณ มตะปัตติ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิจัยเชิงประเมินโครงการน้ำปะปาดื่มได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทราธิรา ผลงาม และ พอ. สุวรรณ เชิดฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาาบ้านยุกง ตำบลกระเพราะ อำเภอมอซอ จังหวัดปัตตานี 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี และนางศรินทร์ทิพย์ ชาตกำพล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการของขยะมูลฝั่งในโรงเรียนบ้านโนนทัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทธิราผลงาม และนางอรุณ พิมพ์หล่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เขตองการบริการหารส่วนตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี และนางสาวกนิษฐา แสนสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้ต้องการขังเรือนจำ จังหวัดเลย 7,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุวรีย์  ศรีปูณะ และ นางสาว สุพรรณี รัฒพิพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการอนุรักษ์ข้าวพันพื้นเมืองของเมล็ดพันธ์ข่าวไร่บ้านวังน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 7,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ์ และนางสาวน้ำฝน บุญประถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความพึงพอใจบริการของประชาชนมีต่อการใช้งาน ห้บริการของ เทศบาลปากชม อำเภอปาชม จัหวัดเลย 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ และนางกฤษดา ดีวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรกรที่ได้มาตราฐาน : กรณีศึกษาสหกรณืทางการเกษตรท่าลี่ จำกัด อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 7,000 ลงสู่คณะ
ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ และนางสาวรัตนตกรณ์ อาจแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การรับรู้เทศโนโลยีนิเวศฯในการจัดการอนุรักษ์ค้างคาวถ้ำผายา ตำบลนาดอกคำ อำนาด้วง จังหวัดเลย 7,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต และนายชูเกียรติ งามไว ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับความผูกพันต่อดรงเรียนตามการเรียนรู้ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 7,000 ลงสู่คณะ
ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม และ นายรไกร รัชมาศรี ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมรรถภาพบริหารการจัดการสถานศึกษาขอผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นบาน สังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต และ นางสุมาลา งานไว ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของผผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม และนายสมสะนิด วงคำจัน ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารคณะศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 7,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.มัณฑณา อินสมิต และนายพิพิษฐ์ มาลา ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมรรถภาพด้านคุณภาพปฎิบัติงานของผูบริหารโครงเรียนสั... 7,000 แล้วเสร็จ
รศ. ชัชจริยา ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 10,00,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย+สกอ ปี 51 การศึกษาสมดุลของชิลิกอนในคน 4,8000 แล้วเสร็จ
นางสาวภตวดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาแนวทางเพิ่มผลผลิต แกรณีศึกษากลุ่มศลปะกรรมพื้นบ้านผีตาโขนและเครื่องปั้นดินเผา 100,000 แล้วเสร็จ
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเทคนิคการขึ้นรูปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 100,000 แล้วเสร็จ
นายวินัย  สุตันตั้งใจ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบโครงการวิจัยวำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดสมุนไพรบรรจุกระป๋อง 100,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุวิมล   โชคชัยสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบโครงการวิจัยวำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 51 การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวเห็อหอยนางรม 85,000 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศืริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบโครงการวิจัยวำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรียว 85,000 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศืริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบโครงการวิจัยวำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 51 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตของขนมคบเคี้ยวจากแคบหมู 85,000 แล้วเสร็จ
นางสาวสุภาวดี สำราญ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบโครงการวิจัยวำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 51 การพัฒนาผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต์นมถั่วเหลือง 90,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิไลลักษณ์ สุดวิไล และคณะ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความหลากหลายของป่าใบเฟริน์ในป่าธรรมชาติอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทัศนคติและความเข้าใจของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเลย เกี่ยวกับกาจัดการเรียนการสอนสาขาดิจิตอลท์ อาร์ต์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000 แล้วเสร็จ
นายจะเด็ด แก้วแสนทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบกลไลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติกร  ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความหลากหลายของชนิดผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานน้ำตกหัวยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นายสมภพ เพ็ชรดี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างหลักฐานทางดิ่งและถ่ายค่ระดับทะเลปานกลางจากหมุดหลักฐานแห่งชาติ หน้าแขวงทางเลยที่1 ถึงคณะคุสาหกรมม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การคำนวณและการวัดสมมัติอิเล้ทรนิกของสารระบบ BSCCO 40,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาพการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเลย ในรอบ 75 ปี พ.ศ. 2476- พ.ศ. 2550 50,000 แล้วเสร็จ
นายมาณพ ปวาลลัญฉกร วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวปัญหาในกระบวนการบริหารประมาณของประเทศบาล เมืองเลย อำเมือง จังหวัดเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการดำเนินชีวิติตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
นายจรัญ สายปิ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย บทบาทแนวทางของประชาชนในการกำหนดนโยบาย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วสันต์ ใจเย็น วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความเข้าใจการรยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(Understanding, ACCptability,and Implementation on Educational Assurance Pollivy of loei Rajabhat University' s personnel) 20,000 แล้วเสร็จ
นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสภาพความต้องการของนักศึกษานิเทศศาสตร์การจัดการการเรียนและการสอนในสาขาศิลปะกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20,000 แล้วเสร็จ
ผศ.โยธิน สุริยพงศ์(ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนา) วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ติดตามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549-2551 30,000 แล้วเสร็จ
นายสุวิทย์  นามบุญเรือง วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลยุทธ์พัฒนาทางการจัดจำหน่าย ยาพาราของเกษตรกรตำบลโคกก่อย อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 53,800 แล้วเสร็จ
ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน ความวิตกกงวลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย 30,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์หาปริมาณไชยไนต์ในน้ำด้วยเทคนิคโฟลอินแจคช้น อะนาลิชิลโดยใช้วิธีนอลฟทาลีนที่ปรับปรุงใหม่ 46,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ศักดินาภรณ์ นันที +ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 150,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี และ ดร. รัชดาภรณ์ เบจวัฒน์นนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน กาศึกษาวัดในเขตอำเภอเมืองเลย เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย และนาแห้ว เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะกรรม :เส้นทางชมและศึกษาผลงานศิปะกรรมในเขตจังหวัดเลย 13,000 แล้วเสร็จ
นายภาณุมาศ พรหมเทศ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2551 งบเครือข่ายและถ่ายทอดเทศโนโลยีสู่ชุมชน การออกแบบและพัมนาการผลิตยางพาราแผ่น :กรณีศึกษากลุ่มพัฒนา เจ้าของสวนสงเคราะห์ภูสีทองยาพารา 12,000 แล้วเสร็จ
นางสาววรางคณา กันประชา ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาความสามารถทางภาษาของ เด็กปฐมวัยที่ทำกรรมศิลปะด้วยนิ้วมื้อ 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาวมริยา  เถาอินปาก ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รูปแบบเรียนรุู้ของนักศึกษา: ศึกษาเฉพาะกิจนักศึกครุศาสตร์ 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การดูดซึมธาตุจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมเหล็กในหญิงวัยเจริญที่มีภาวะโลหิตจางธาตุเหล็ก 70,000 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การพัฒนาสมรรถนะภาพด้านคอมพิวเตอร์ เทศโนโลยีการบริหาร ส่วนตำของโครงการวินัย เชิงปฏัติบัติแบบมีส่วนร่วม 250,000 แล้วเสร็จ
รศ.ชัชจริยา ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ 260,000 แล้วเสร็จ
รศ.ชัชจริยา ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการระบบคุณภาพวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 300,000 แล้วเสร็จ
ผศ.รศ.พิมพ์อร   สดเอี่ยม ครุศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพจัดการความรู้แบบส่วนร่วม: กลุ่มแม่น้ำเลย 230,000 แล้วเสร็จ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การสร้างเครื่อข่ายการเรียนรู้ในด้นเทศนิคสารสนเทศขององกรค์บริหาส่วนตำบลจังหวัดเลย 230,000 แล้วเสร็จ
ดร.ชมภูนาฎ ชมฎพันธ์ ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระบวนการเรียนรุู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นบ้าน 200,000 ส่งรายงานฉบับบสมบรูณ์แล้ว 5 เล่ม วันที่ 19 ก.พ 2553 พร้อมเิกเงิน 20% 4,000
อาจาย์วินัย สุตังตั้นใจ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การตรวจสอบคุณภาพ และศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบบคทีเรียของน้ำผึ้งบางชนิดผลิตและเก็บในเขตจังหวัดเลย 250,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การใช้น้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าวเป็นสารช่วยให้ยางจับตัวสำหรับรับการผลิตยางแผ่น กรณีศึกษา: กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อยตำบลเชียงคาน กลุ่มเกษตรกร ทำสวนกกดู่ บ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนานาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน การศึกษาและพัมนาเครือข่าย เยาวชนการทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้อมในจังหวัดเลย 220,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์อุไรรวรรณ ทองพินิจ วิทยาการจัดการ 2551 งบแผ่นดิน เรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 120,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์อัญชลี โกกะนุช วิทยาการจัดการ 2551 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์เป็นในการพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย 75,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ และ รศ.จันแจ่ม ดวงอุประ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน โครงวิจัยสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเช็มแข็งของชุมชนใน จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ศศิธร ขันติรางกูร ครุศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย 280,000 กำลังดำเนินการ
ดร.รัชดาภรณ์ เบจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางชีวภาพของเห็ด และพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณา 100,000 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน โครงการวิจัยพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณน้ำในแม่น้ำเลย 240,000 แล้วเสร็จ
ผศ.รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2551 งบแผ่นดิน การจัดการความรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชุมชนขององกรค์บริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 240,000 แล้วเสร็จ
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณน้ำในแม่น้ำเลย 29,000 แล้วเสร็จ
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาหารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาตร์คุณค่าของนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา สำนักเขตพื้นที่ 300,000 แล้วเสร็จ
ดร.ประกอบ ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทบความทางวิชากชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 24000,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจารุวัลย์  รักมณี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร้วด้วยสตวืไม่มี กระดูกสันหลังแล้วหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย 100,000 แล้วเสร็จ
นายสมศักดิ์   พินิจด่านกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน การศึกษาปริมาณ เนื้อยางแห้งในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 24000,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สังคม  พรมหมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 งบแผ่นดิน ศึกษารูปแบบและสถานะภาพการฟ้อนพื้นบ้านโบราณไทดำโบราณบ้านาปาหนาด ต เขาแก้ว อ เชียงคาน จังหวัดเลย 150,000 แล้วเสร็จ
นายกิตติกร  ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 งบแผ่นดิน ความหลากหลายผีเสื้อกลางวันในเขตอุทานยาน ภูสวนทราย อ นาแห้ว จ . เลย 100,000 ส่งรายงานฉบับบสมบรูณ์แล้ว 5 เล่ม วันที่ 19 ก.พ 2553 พร้อมเิกเงิน 20% 4,000 บาท
ผศ. สุริยา บรรพลา วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิจัยพัมนาภูมิปัญญาแสดงลำดับเต่าศิลปะการแสดงร่วมสมัย (ศลิปะมีชีวิต) 150,000 แล้วเสร็จ
ดร.สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณสมบัติของยีนรหัสเอ็นไซม์กาแลทู โรแนสในข้าวดอกมะลิ 105 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.วีระศักดิ์  ซอมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสังเคราะห์หุผลึกและการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรนิกส์เชิงทฤฏีของ TN2 TE3 65,000 แล้วเสร็จ
รศ.นัยนา อรรจนาทร วิทยาการจัดการ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย แนวทางการพัฒนาแหล่เรียนรู้ในวัดชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลชชัยพฤษ์ อ เมือง จ เลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ. สังคม พรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โลกทัศน์ของชาวบ้าน ต่อการละเล่นแห่ต้นดอกไม้ ศึกษากรณ์บ้าน ตีอ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30,000 แล้วเสร็จ
นางสาววิไลลักษณ์ สุดวิไล ครุศาสตร์ 2551 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความหลากหลายและการใช้ปรโยชน์ในใบเฟริน์เขตอุทยานภุผาล้อม 30,000 แล้วเสร็จ
นางอารีรัตน์ บังเกิต วิทยาการจัดการ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผูกระทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตรระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยบุรี สาะารณะรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ภายใต้โครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 300,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 สำนักคณะกรรมการแห่งชาติ ปี 50 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.รัตนา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผูกระทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตรระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยบุรี สาะารณะรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ภายใต้โครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.สวารีย์  ศรีปูณะ และ ดร. วิชัย  พัวรุ่งโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 windwIIปี50 แนวทางพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำหนองหิน จังหวัดเลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ศักดินาภรณ์ นันที วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 windwIIปี50 การศึกษาเส้นทางการศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวยังยืนกรณี:ศึกษา วนอุทยานภูผาล้อม จ. เลย 5,5000 แล้วเสร็จ
นายสมพงษ์  สีขาวและนักศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 windwIIปี50 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่องท่องเที่ยว โดยมีส่่วนร่วมขององกรบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอ 5,5000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี และนักศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 windwIIปี50 การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อจัดการการท่องเที่ยวยังยืน 55,000 แล้วเสร็จ
ดร.พรกมล ระหาญนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติการท่องเี่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอเรือ จังหวัดเลย 5,5000 แล้วเสร็จ
นางสาวอร่ามศรี  ชูศรี ครุศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การแผนนวดไทย :กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 23,000 แล้วเสร็จ
นายสุขุม พรมเมืองคุณ วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ความรู้ ความเข้าใจและความต้องการ การสื่อสารสารสนเทศดันเศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล ชัยฟฤกษ์ 23,000 แล้วเสร็จ
นาางสาว พรพิธ พัฒนกุล วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้า กรณีศึกษา: บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 23,000 แล้วเสร็จ
นางสาวอัญชลี โกกะนุช วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความคาดหวังของบุคคลากรที่มีต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ชัยยศ คำมี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสร้างและหาปประสิทธิภาพเครื่องฉายทับแสงใช้ในการเรียนการสอน 77,000 แล้วเสร็จ
นายกาสรกร สุระชัยปัญญา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การณีศึกษาความขัดแย้งระหว่งรัฐและประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัชสดุ เขตชุมชน 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สุนทรีย์ศาสตร์ในผลงานสิลป์วีศรสัตตนาคบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤชัย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40,000 แล้วเสร็จ
นายวัชรินทร์ สินศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาพเขียนจิตกรรมมฝาผนังจังเลย เล่มสมบรูณ์ เห้นเชื่อ จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเลย 69,000 แล้วเสร็จ
นางพัชรินทร์ ดวงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการทำคลังคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเลย : กรณีศึกษา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเมือง จังหวัดเลย 23,000 แล้วเสร็จ
นางสาวจารุพร มีทรัพย์ทอง วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน กรณี:ศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 23,000 แล้วเสร็จ
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจข้อมูทางกายภาพของทรัพกรท่องเที่ยวในเขต ตำบลชัยพฤกษ์ อำเมือง จังหวัดเลย 23,000 แล้วเสร็จ
นางวรินทร์ โตพันธ์ วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในเขตตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย 23,000 แล้วเสร็จ
นางวรพรรณ ทิพรส วิทยาการจัดการ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรุ้วิชาภาษาอังกฤษด้วยนิทานพื้นบ้านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดการความขัดแย้งในชุมชน: กาศึกษารูปแบบการเรียนใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้องพิพาทของผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมืองเมืองเลย 60,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัมนาเครื่องอัดขี้ กึ่งอัตโนโนมัติสำหรับการเพาะเห็ด 667,00 แล้วเสร็จ
นางพัชรี ปัญญานาค วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบเครือข่ายถ่ายทอดเทศโนโลยี การศึกษาการปลูพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมสานตามแนวทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบเครือข่ายถ่ายทอดเทศโนโลยี การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลยางพารา ของ จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต ครุศาสตร์ 2550 งบเครือข่ายถ่ายทอดเทศโนโลยี ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย : กรีณีศึกษาด้านทรัพยากร 200,000 แล้วเสร็จ
นายเชิดเกียรติ กุลบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน รูปแบบโรงแรมควันยาง จังหวัดเลย 300,000 แล้วเสร็จ
นางบุษบา ดุลยอนุกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลเคมีเบื้องต้นของผลแท่ง 45,000 แล้วเสร็จ
นางวีณา พรมเทศ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบแผ่นดิน การพัฒนาระบบ เทศโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับรองมาตราฐานของข้อมูลอุดมศึกษา ;กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40,000 แล้วเสร็จ
ดร.ชมภูนาฎ ชมฎพันธ์ ครุศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและเจตคิตผู้เรียน เรื่องโขนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวช่วยสอนด้วยสอนการเรียน 3 ลักษณะ 30,000 แล้วเสร็จ
ดร.สมยงค์ สีขาว วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบแผ่นดิน การจัดการสู่การพัฒนา กรณีศึกษาตำบลดิดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 110,000 แล้วเสร็จ
ผศ. ศศิธร ขันติธางกูร ครุศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน การพัฒนาการรุปแบบการการศึกษาโดยใช้ภุมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ในสูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขตจังหวัดเลย 260,00 แล้วเสร็จ
อาจารย์อุไรรัตน์ ทองพนิจ วิทยาการจัดการ 2550 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรุ้ เพื่อนับสนุนครูและการเรียนการสอนการวิจัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย กรณีศึกษาอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ดร.ประกอบ ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาลาวในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 210,000 รายงานความก้าวหน้าแล้ว 9 พ.ย 2550พร้อมเบิกเงินงวด 2 3,000 บาท ส่งรายงานวิจัย 5 เล่ม พร้อมเบิกเงินงวด
ผศ. ศราวุฒิ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบแผ่นดิน การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า 100,000 ส่งรายงานฉบับบสมบรูณ์แล้ว วันที่ 27 สิงหาคม 2551 รับเบิกเงินงวดที่ 2 วันที่ 24 ต.ค 2550พร้อมเบิก
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงษN วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบแผ่นดิน การศึกษาสังคมของสัตหน้าดินที่ชุ่มในพื่รที่มนุสร้งขึ้บริเวณลุม่น้ำเลยใน จังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
ดร.อรทัย จิตไธสง วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความหลากหลายชีวภาพของเพลงกืตอนในพื้นที่ชุน้ำที่มนุษย์ สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลยใน จังหวัดเลย 200,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ศักดินาภรณ์ นนที วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบแผ่นดิน การศึกษาการใช้ประโยชน์ทัพยากรช้าและผลที่มีตต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประชากรบริเวณอ่างเก็บช้าขนาดเล็ก 12 แห่ง 180,000 กำลังดำเนินการ
รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ครุศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมเพื่อ่รับการโอนการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์หารส่วนตำบลในเขต อ0 เมือง จ.เลย 160,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. มัณฑนา อินทุสมิต ครุศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการคุณภาพศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 160,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี และ ผศ.ดร. มัณฑนา อินสุสมิต วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุรภาพชีวิตครู ; กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เขต 1 160,000 กำลังดำเนินการ
อาจารย์มณีรัตน์ สุตั้นตั้งใจ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนากระพวน การผลิตและบรรบุจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วและการจัดการของเสียที่เหลือจารการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 400,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเชื้อเอดส์ :กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้ายจังหวัดเลย 180,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์มณีรัตน์ สุตั้นตั้งใจ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนากระพวน การผลิตและบรรบุจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วและการจัดการของเสียที่เหลือจารการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 400,000 แล้วเสร็จ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 งบแผ่นดิน การศึกษากระบวนการพัฒนา เครือข่าย การจัดการควารู้ เนื่องสร้างระบบข้อมูลด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนเสริมตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ้นจังหวัดเลย 200,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์สันทัด ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ศักยภาพและกำหนดแนววทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา 180,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.อุบล เวียงสมุทร ครุศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนารูปแบบชดการจัดการประสบกราณ์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น อ.เมือง จ .เลย 180,000 กำลังดำเนินการ
อาจารย์ภควดี ศิริหล้า เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 งบแผ่นดิน การเพิ่มกำลัง การผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ้นจังหวัดเลย 420,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์วีณา พรหมเทศ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดตั้งตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้จีเต็กอลักอริวึม 80,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเชื้อเอดส์ :กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้ายจังหวัดเลย 180,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อเสนอด้านเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 54,940 กำลังดำเนินการ
ผศ.ฐนนีย์ วิสิทธิ์เนาวกุล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2550 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 70,000 แล้วเสร็จ
รศ. ชาคริต อนันทวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาถรรพณ์และไสยเวทในกฏหมายหมายตกสามดวง 63,000 แล้วเสร็จ
ดร. ประกอบ ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) การพัฒนาเครื่องข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ของเยาวชนในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง :Developments of youth Tourism Networks among the Greater Mekong Sub - region Countries. 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.ดร. โยธินสุริยวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัยผลิตพืชเมืองหนาวเพื่อสนัสนนุการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 50,000 แล้วเสร็จ
ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง และนักศึกษา เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2549 สำนักงานนโยบายและพัลงงาน การศึกษา การทำความเย็นจากแผ่นลังสีกลางคืน ภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย 36,1000 กำลังดำเนินการเอง
ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 UNDP ปี 2549 โครงการการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 800,000 ไม่ผ่านวิจัย
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 750,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.สุทิน สุขคง และคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัมนาบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 750,000 กำลังดำเนินการ
อาจารย์วินัย สุตันตั้งใจ และนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 โครงการพัฒนาวิสหกิจิสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คุณสมบัติการต้นเชื้อแบคทีเรียของน้ำผึ้งวาทิศ 30,000 แล้วเสร็จ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล และนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ 25,000 กำลังดำเนินการ
ดร.สุวารีย์ ศรีปูนณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร 10,000,000 ไม่ผ่านวิจัย
ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดีและนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 งบโครงการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการ ผลิตข้าวเกียบที่สำหรับผู้ผลิตราบย่อย กรณีศึกษา 25,000 แล้วเสร็จ
อาจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครื่องสกัดสาระใบสบู้โดยใช้งานแสงอาทิตย์ 50,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.สุริยา บรรพลา วิทยาการจัดการ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเรียนรู้เทศโนโลยีสารสนเเทศและสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลััยราชภัฏเลย 60,000 กำลังดำเนินการ
รศ.ดร.กฤษณา บุตรปาละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเรียนรู้เทศโนโลยีสารสนเเทศและสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลััยราชภัฏเลย 50,000 เสร็จแล้ว
อาจารย์ จารุวัลย์ รักมณี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาความหลากหลายชนิดของรางน้้ำ ธรรมชาติในตำบลเมือง หมู่ที่11 และหมู่ที่12 ต.นาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 30,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อมะคาดเมีย(Macadaimia tetraphylla) 30,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อมะคาดเมีย(Macadaimia tetraphylla) 30,000 กำลังดำเนินการ
อาจารย์กิตติ ต้นเมืองปัก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลของสารสกัดใบประหยงค์ต่อเมล็ดเลือด (Hacmocytes)ของแมลงวันผลไม้ระยะตัวหนอน 30,000 กำลังดำเนินการ
นางพรพิมล โครตรนรินทร์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จ เลย 30,000 กำลังดำเนินการ
ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การศึกษาการผลิตเอทานอกจากหยกกล้วยโดยมีสต์วิธีการหมักแบบกึ่งกับ 30,000 กำลังดำเนินการ
อาจารย์นฤมล ปัญญาชิโรภาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไผ้กับวีถีชีวิตชุมชนชาวเลย : กรีณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าว หมู่บ้านนาอ้อ 50,000 กำลังดำเนินการ
ผศ .ดร เชาว์ อินใย ครุศาสตร์ 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาวิะีการจัดการข้อมูลเสียหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นยำแลำอำนาจการทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีอีเอ็มและสิสท์ไวน์ เทศนิคมอนติคค่ณื์โล 30,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ชัชจริยา ใบลี และคณะ ครุศาสตร์ 2549 สนง.สนับสนุนทนการวิจัยอุสาหกรรม แผนการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย 610,817 กำลังดำเนินการ
ผศ.ทัศนี วิฑธีรศานต์ และผศ.ณรงค์ สารนันท์ ผศ กฤษณ่ บุตรปะลา วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 งบเครือข่ายการวิจัย ถ่ายทอดเทศโนโลยีสู่ชมชน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณท์หน่อไม้บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพอาฮี อ.ท่าลี่ จ เลย 18,0000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ภัทราพร ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 งบเครือข่ายการวิจัย ถ่ายทอดเทศโนโลยีสู่ชมชน การวิจัยและการพัฒนารูปแบบ จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการส่วนร่วมของชุมชน กรณี เก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย 12,5000 กำลังดำเนินการ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 งบเครือข่ายการวิจัย ถ่ายทอดเทศโนโลยีสู่ชมชน การพัฒนารูปแบบการประสานข้อมูลและเครื่อข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมในระดับองกรการปกครอง ส่วนท้องถิ้น อ. เมือง จ เลย 90,000 กำลังดำเนินการ
ผศ. พิมพือร สดเอี่ยม ดร.สุวารีย์ ศรีบรณะ ผศ.สุระจิตร พระเมืง ครุศาสตร์ 2549 งบแผ่นดิน การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้ เพื่อพึ่งตนเอง ด้วยพลังงานในชุมชนเชิงเขา : ศึกษาบ้านท่าเปิป ต กกดู่ อำเมือง จ . เลย 225,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ภาณุมาศ พรหมเทศ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม 2549 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การดูดซึมโลหะวับโลหะหนักทางชีวะวิทยาภาพด้วยกวักของเสียขบวนผลิตไวน์ (BIosorption of Heary metals by wastes Residues fromwine Proceses) การดูดชับทองแดงทางชีวภาพออกจากสะลายด้วยกากองุ่น เล่มสมบรูณ์ที่ส่งชื่อในวงเล็บ 50,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 งบแผ่นดิน การใช้ประโยชน์และแปรรูปผลผลิตภัณฑ์อาหารจาก ยำ 250,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 งบแผ่นดิน การจัดทำแผ่นปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนบริเวณ พื้นที่ลุ่มน้ำเลย ตอนบน 35,000 กำลังดำเนินการ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2549 งบแผ่นดิน สร้างแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านเทศโนโลยี 495,000 กำลังดำเนินการ
ดร.สุวารีย์ ศรีปูนณะ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัมนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หลากหลายแผงวงจร 1000,000 ไม่ผ่านวิจัย
ผศ.ชัชจริยา ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน โครงการบริหาร จัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรูณาการ ตามยุทธศาสตร์พัฒาจังหวัดเลย 182,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การใช้ประโยชน์และแปรรูปผลผลิตภัณฑ์อาหารจาก ยำ 250,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การจัดทำแผ่นปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนบริเวณ พื้นที่ลุ่มน้ำเลย ตอนบน 35,000 กำลังดำเนินการ
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน สร้างแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านเทศโนโลยี 495,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ชัชจริยา ใบลี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการบริหาร จัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรูณาการ ตามยุทธศาสตร์พัฒาจังหวัดเลย 182,000 กำลังดำเนินการ
ดร.สุวารีย์ ศรีปูนณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม และนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้า หนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 437,176 กำลังดำเนินการ
อาจารย์วินัย สุตันตั้งใจ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม และนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้า หนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 437,176 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพ ดำเนินระบบการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จในการดำนินงาน ปี 2547 30,000 กำลังดำเนินการ
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้น ของสมุนไพรไผ่ร้อยกอใน เขตจังหวัดเลย: ศึกษาการขับสารเคมี กำจัดศัตรูพืช กลุ่ม 70,000 กำลังดำเนินการ
ผศ.ดร. สุรจิตร์ พระเมือง วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประมาณรังสีดวงอาทิตย์ ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของจ เลย 50,060 กำลังดำเนินการ
อาจารย์สุปราณี สิทธิพรม วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของงคนในท้องถิ้นในการบริหารจัดการท่อเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว เลย-ลาว 240,000 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การวิจัยศักยภาพด้านการท่องเที่ยว "สะพานมิตรภาพน้ำเนื่อง ไทย-ลาว จังหวัดเลย กรณีอำเภอท่าลี่ จังหวังเลย เพื่อหาแนวทางการการจัดการจัดการท่อเที่ยว อย่างยืนยง 200,000 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
ดร.ภัทรพร เกษสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การจัดการความรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้าหาดแห่ บ้านคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ. เลย 50,000 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
ผศ.เพ็ญนิภา อินทะตระกูล วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาออกแบบการปฏิรูปผลผลิตภัณฑ์และจัดระบบเครื่อข่ายวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา อ เมือง และกลุ่มลกลาจักสตรีและเยชวชนสหกรณืบ้านกลาง อ.วังสะพุง จ.เลย 214670.50 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน เรื่อง พัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนให้สามารถสร้างวิสาหกิจชุมชุนเพื่อแก้ปัญหาความอยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษากรณีองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 297,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
ผศ.ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน โครงการศึกษาสภาพกลไกและศักยภาพบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัด ศึกษากรณีจังหวัดเลย 176,000 ส่งรายงานฉบับบรูณ์
ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การศึกษาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยังยื่นผลไม้ท้องถิ้น ในเขต ต. นาอ้อ อ. เมือง จ.เลย 150,000 ส่งรายงานฉบับบรูณ์
ดร.พรกมล ระหาญนอก วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดน้าจากขมินชั้น บ้านนาดคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ. เลย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณ์ที่ดีในการผลิต 150,000 ส่งรายงานฉบับบรูณ์
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทศและโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การส่งเสริมการมีร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาเพื่อการประโยชน์ ต. บลกกทอง อ.เมือง จ. เลย 150,000 ส่งรายงานวิจัยแล้ว
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ้น เรื่อง บทเรียนฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องคุรภาพน้ำในแม่น้ำในแม่น้ำเลยทางเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ 150,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
อาจารย์โสภา ธงศิลา และเตือนใจ ศิริพาหนะกุล วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 2548 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนาส้มตำสูตรไทยเลย ด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ้น 150,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
ผศ.ศศิธร ขันติธารงกรู ครุศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตฟื้นฟูที่การศึกษา เพื่แปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของท้องถิ้น เขตภูมิศาสตร์อีสานตอนบน 250,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต ครุศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการคุณภาพทางการศึกษา หรื่อการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเพื่่อปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านศึกษาของท้องถิ้น : ศึกษาเขตพื้นที่ศึกษาเลย เขต 1 200,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
อาจารย์อาภาภรณ์ วรรณา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การจัดการควานรู้ภูมิปัญญาท้องถิ้น เรื่อ ผีตาโขนจังหวัดเลย 132,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
ผศ.รัตนา แสงสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมสังคมศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การจัดการเรียนรู้ภูิปัญญาท้องถิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบน 198,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
ดร.พิรุณ จันทาวาส ครุศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การพัฒนาครูและโครงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 198,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์
ผศ.ณรงค์ สารทัศนนันนท์ ครุศาสตร์ 2548 งบแผ่นดิน การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานเหนือ 275,000 ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์