ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปี

2562

ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

32

 

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

3,145,000.00

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (แยกชุด)

49

 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ปีงบประมาณ 2562 ( ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 )
1 คณะครุศาสตร์ 110,000.00 95 1,157.89 0.2316
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 195,000.00 84 2,321.43 0.4643
3 คณะวิทยาการจัดการ 2,380,000.00 70 34,000.00 6.8000
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 256,000.00 102 2,509.80 0.2092
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 204,000.00 27 7,555.56 0.6296
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 0.00 4 0.00 0.0000
ผลรวมทั้งหมด 3,145,000.00 382 8,232.98 1.3891

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2562 ( ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 )
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 7 110,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 7 110,000.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 7 175,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 1 20,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 195,000.00
3 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 4 180,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 2,200,000.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 5 2,380,000.00
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2 175,000.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 1 21,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 3 60,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 256,000.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 5 184,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 1 20,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 204,000.00
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 0 0.00
ผลรวมทั้งหมด 32 3,145,000.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ปีงบประมาณ 2562 ( ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 )
1 คณะครุศาสตร์ 99 4 0.2 0.8
2 0.4 0.8
0 0.6 0
0 0.8 0
0 1 0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 99 6 1.6 1.6162 0.40
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 4 0.2 0.8
2 0.4 0.8
0 0.6 0
5 0.8 4
1 1 1
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 12 6.6 7.5862 1.65
3 คณะวิทยาการจัดการ 70 5 0.2 1
3 0.4 1.2
0 0.6 0
0 0.8 0
0 1 0
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 70 8 2.2 3.1429 0.37
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 4 0.2 0.8
2 0.4 0.8
0 0.6 0
0 0.8 0
0 1 0
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 6 1.6 1.6162 0.40
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 4 0.2 0.8
6 0.4 2.4
0 0.6 0
0 0.8 0
0 1 0
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 10 3.2 12.3077 0.80
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 4 0 0.2 0
0 0.4 0
0 0.6 0
0 0.8 0
0 1 0
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 4 0 0 0.0000 0.00
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563 393 46 0.9200