ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปี

2561

ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562

 

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

138

 

รายละเอียด

งบประมาณสนับสนุน/บาท

18,227,402.00

 

รายละเอียด

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

381

 

รายละเอียด

จำนวนโครงการวิจัยแยกตามคณะ/สังกัด

จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่แยกตามคณะ/สังกัด

งบประมาณสนับสนุนแยกตามงบของแต่ละคณะ/สำนัก

สถิติล่าสุด