มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

51

ผลงานตีพิมพ์

รายละเอียด

32

โครงการวิจัย

รายละเอียด

51

นักวิจัย

รายละเอียด

1,960,711

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียด

กราฟแสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์

กราฟแสดงจำนวนโครงการวิจัย

กราฟแสดงจำนวนนักวิจัย

กราฟแสดงงบประมาณสนับสนุน

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 

#

คณะ/สำนัก

งบประมาณรวม

จำนวนอาจารย์

ค่าเฉลี่ยต่อหัว

ระดับคะแนน

ปีงบประมาณ : 2561

1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

637,270.00

27

23,602.59

1.97

2

คณะวิทยาการจัดการ

68,000.00

66

1,030.30

0.21

3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

246,289.00

90

2,736.55

0.55

4

คณะครุศาสตร์

635,559.00

83

7,657.34

1.53

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

373,593.00

98

3,812.17

0.32

6

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

0

0

0

0

ผลรวมปีงบประมาณ 2561

1,960,711.00

368

5,328.02

0.76

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#

คณะ/สำนัก

ประเภททุนฯ

จำนวนโครงการวิจัย

เงินงบประมาณสนับสนุน

ปีงบประมาณ : 2561

1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

5

612,270.00

งบประมาณกองทุน มรภ.เลย

0

0

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

1

25,000.00

งบคณะ

0

0

ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6

637,270.00

2

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณแผ่นดิน

0

0

งบประมาณกองทุน มรภ.เลย

1

48,000.00

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

1

20,000.00

งบคณะ

0

0

ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ

2

68,000.00

3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

2

32,469.00

งบประมาณกองทุน มรภ.เลย

6

213,820.00

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

0

0

งบคณะ

0

0

ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

246,289.00

4

คณะครุศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

3

560,559

งบประมาณกองทุน มรภ.เลย

3

55,000.00

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

1

20,000.00

งบคณะ

0

0

ผลรวม คณะครุศาสตร์

7

635,559.00

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณแผ่นดิน

7

303,593.00

งบประมาณกองทุน มรภ.เลย

1

50,000.00

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

1

20,000

งบคณะ

0

0

ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

373,593.00

6

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

งบประมาณแผ่นดิน

0

0.00

งบประมาณกองทุน มรภ.เลย

0

0.00

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

0

0.00

งบคณะ

0

0.00

ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

0

0

ผลรวมปีงบประมาณ 2561

32

1,960,711.00