ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปี

2562

ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

142

 

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

22,161,773.00

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (แยกชุด)

330

 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย