ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปี

2562

ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563

 

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

29

 

รายละเอียด

งบประมาณสนับสนุน/บาท

30,219,310.00

 

รายละเอียด

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

458

 

รายละเอียด

จำนวนโครงการวิจัยแยกตามคณะ/สังกัด

จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่แยกตามคณะ/สังกัด

งบประมาณสนับสนุนแยกตามงบของแต่ละคณะ/สำนัก

สถิติล่าสุด