นักวิจัย

นาง อรนงค์ บุเกตุ


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
1 . นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 250,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชาสู่มาตรฐาน: กลุ่มผ้าไหมและเครื่องจักรสานจากกก บ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
1 . นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา ค.5819ข สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างและนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลแบบซิปปา (CIPPA)
1 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลการใช้ชุมชนวิชาชีพครูออนไลน์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของครูประจำการ : กรณีศึกษาครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25) โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ QSCCS
1 . นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การผลิตสื่อสารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคานอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

1 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 04-03-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

1 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 04-03-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมต๎นไม๎ตัดสินใจและนาอีฟเบย์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให๎เกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาผู๎ปุวยในพื้นที่อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . ดร. จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 23-02-2561
ค่าน้ำหนัก : 0.2