ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

# ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง เงินภายใน เงินภายนอก รวม สัดส่วนต่อคน เทียบคะแนน
1 พ.ศ. 2559 393 14,751,318 3,755,150 18,506,468 47,090 5
2 พ.ศ. 2560 388 10,003,006 6,717,232 16,720,238 43,093 5
3 พ.ศ. 2561 381.5 11,053,820 7,173,582 18,227,402 47,778 5
4 พ.ศ. 2562 378 17,347,981 4,813,792 22,164,713 58,637 5
5 พ.ศ. 2563 366 7,967,240 39,820,500 47,787,740 130,568 5
6 พ.ศ. 2564 356.5 2,208,327 24,763,500 26,971,827 75,657.30 5
7 พ.ศ. 2565 347.5 6,232,021 15,801,150 22,033,171 63,404.81 5


จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2566   ( 6 มิถุนายน 2566 ถึง 5 มิถุนายน 2567 )
# สังกัดคณะ งบประมาณ จำนวนอาจารย์ประจำ ค่าเฉลี่ยต่อคน คะแนนที่ได้
ปีการศึกษา พ.ศ. 2566   ( 6 มิถุนายน 2566 ถึง 5 มิถุนายน 2567 )
1 คณะครุศาสตร์ 2,660,425 87 30,579.60 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,344,240 78.50 29,862.93 5
3 คณะวิทยาการจัดการ 2,441,160 63 38,748.57 5
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,299,908 92 122,825.09 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,063,576 25 82,543.04 5
ระดับมหาวิทยาลัย 20,809,309 345.5 60,229.55 5
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ (เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567)
 

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2566   ( 6 มิถุนายน 2566 ถึง 5 มิถุนายน 2567 )
# คณะ/สำนัก เงินงบประมาณสนับสนุน จำนวนโครงการ
1 คณะครุศาสตร์ 2,660,425 31
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,344,240 25
3 คณะวิทยาการจัดการ 2,441,160 21
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,299,908 51
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,063,576 22
ผลรวมทั้งหมด 20,809,309 150


ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี

#

ปีการศึกษา

จำนวน
อาจารย์
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน รวมจำนวน
ผลงาน
ร้อยละผลรวม
ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1 พ.ศ. 2559 414 97 36 36 24 6 199 24.20 / 6 = 4.04 4.04
2 พ.ศ. 2560 414 268 33 35 25 8 369 30.00 / 6 = 5.00 5
3 พ.ศ. 2561 393.50 278 21 22 33 18 372 30.00 / 6 = 5.00 5
4 พ.ศ. 2562 386 226 22 30 26 29 333 30.00 / 6 = 5.00 5
5 พ.ศ. 2563 373.50 200 16 36 13 20 285 27.32 / 6 = 4.56 4.56
6 พ.ศ. 2564 361.50 157 8 48 22 20 255 28.70 / 6 = 4.78 4.78
7 พ.ศ. 2565 354.5 128 6 72 30 30 266 30.00 / 6 = 5 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2566   ( 6 มิถุนายน 2566 ถึง 5 มิถุนายน 2567 )
# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์
นับรวมลาศึกษาต่อ
จำนวนผลงาน รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
1 คณะครุศาสตร์ 87 9040.20046.215.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79.50 8847.20059.375.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 62 3825.00040.325.00
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 5131.00031.965.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 147.00026.924.49
ผลรวมทั้งหมด 351.5 281 204.78 4.90